Становище против предизборно увеличаване на ползването на дървесина

снимка на Тома Белев

Днес изпратихме становище срещу ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ
49-354-01-77 на нар. представители А. Яхова
и др. Внесен на 11 юли, законопроектът е ПРИЕТ НА 14 ЮЛИ на първо четене в зала, без особени дискусии - като предвижда 2.5 пъти увеличаване на сечта за дърва за огрев, раздавани от кметовете на домакинства. 

Пишете им с искане на входящ номер - infocenter@parliament.bg и ресорната комисия 49_kzhg@parliament.bg

Настояхме да бъде отхвърлена идеята общото количество дървесина, което едно домакинство да може да закупи по реда на ал. 2, т. 2 на чл. 111 от Закона за горите за една календарна година, да е до 15 плътни кубически метра, вместо досегашните 10 пространствени куб. м.
Посочихме, че в България през последните 5 години се добиват средно по 6,78 млн. пл. куб.м. дървесина от всички гори.

Предвиденото увеличаване от 10 пр. куб. м. до 15 пл. куб. м. означава увеличаване на потенциалното потребление на дървесина за огрев от 5,7 млн. пл. куб.м. на 14,3 млн. пл. куб. м. което е два пъти и половина над целия дърводобив у нас.

Изх. No ЗЗ-203/14.07.2023

                                                                                До: Деловодство 49 Народно събрание

                                                                                Комисия по земеделие, храни и гори

                                                                                Комисия по околна среда и води

 

Становище

По ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ

49-354-01-77 на нар. Представители А. Яхова и др.

Уважаеми госпожи и господа народни представители,

С настоящото становище желаем да обърнем внимание на едно от предложенията в посочения законопроект със сигнатура 49-354-01-77, а именно  общото количество дървесина, което едно домакинство може да закупи по реда на ал. 2, т. 2 на чл. 111 от Закона за горите за една календарна година, да е до 15 плътни кубически метра, вместо досегашните 10 пространствени куб. м.

Обръщаме Вашето внимание на това, че в България през последните 5 години се добиват средно по 6,78 млн. пл. куб.м. дървесина от всички гори.

 

2018

2019

2020

2021

2022

Транспортирана дървесина от временен склад годишно в пл. куб.м.

7416534

7007375

6205913

6352772

6923644

Съгласно национално представително проучване на ползването на дървесина за огрев от домакинствата от Алфа рисърч за действията на домакинствата през 2021г. 33.4%  от домакинствата ползват дървесина за огрев.  Съгласно проучването домакинствата средно потребяват  8,11 пр. куб.м., но закупуват  8.61 пр. куб.м.

Съгласно националното преброяване към 7.09.2021 г., населението в Република България живее в 2 866 657 домакинства - обикновени и колективни. Близо три четвърти (74.9%) от всички домакинства живеят в градовете. Използвайки тези данни може да кажем, че за 2021г.  957 463 домакинства са потребявали дървесина за огрев.

Предвиденото увеличаване от 10 пр.куб.м. до 15 пл.куб.м. означава увеличаване на потенциалното потребление на дървесина за огрев от 5,7 млн.пл.куб.м. на 14,3 млн.пл.куб.м. което е два пъти и половина над целия дърводобив у нас.

Настояваме този текст да бъде отхвърлен

С уважение,

Вера Стаевска – Председател на Управителния съвет на Сдружение за изследователски практики

Инициатива „Зелени закони“

https://zelenizakoni.com

 

 

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари