Възразихме срещу път до кариера с изтекъл срок на екооценка в Монтанско

снимка на Тома Белев

В съседство със защитена местност „Поречието на река Ботуня” и селата Палилула и Охрид, област Монтана, се готви изграждането на път, който да свързва Гредо (находище за добив на пясък и чакъл) с републиканската пътна мрежа. За добива инвеститорът – Екоагрострой АД посочва, че има издадено решение по ОВОС от 2013 г., НО съгласно императивната разпоредба на чл. 98 ал. 12 от  ЗООС, то е загубило правно действие.

Същият инвеститор планира в същото землище и „Изграждане на пресевна инсталация с помощни сгради и съоръжения“, според регистъра на процедурите по ОВОС, воден от МОСВ – досие МО-ОВОС-35-2019.

Всички тези инвестиционни предложения не вземат под внимание многократните възражения на местните хора и са в нарушение на екологичното законодателство. Опасенията са за замърсяване на подпочвените води и питейната вода на близките села и за негативно влияние върху защитената местност, създадена за опазване на поречието на река Ботуня.

Река Ботуня е чиста, с големи вирове и богата на риба. Животинското разнообразие включва защитени видове като горчивка, малка кротушка, черна и бяла мряна, обикновен и балкански щипок, блатна костенурка, видра. Бреговете на реката са запазени и с богата крайречна растителност, галерии от върби, черна елша и черна топола. В долината на реката се редуват земеделски земи, храсталаци и групи дървета. Природата е запазена и чиста, а в близост се намират и две защитени зони от НАТУРА 2000 мрежата.

Ето становището на Сдружение за изследователски практики, инициатива „Зелеи закони", относно инвестиционното предложение, изпратено до РИОСВ Монтана  с копие до МОСВ.

Становище относно: инвестиционно предложение (ИП) „Път за връзка на ПИ 55258.15.18 по КК и КР на с. Палилула, общ. Бойчиновци с държавната пътна мрежа до Републикански път ІІІ – 101”, с възложител: „ЕКОАГРОСТРОЙ” АД  

Уважаеми Госпожи и Господа,

В срокът по Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, указан от Вас, изразяваме своето становище относно инвестиционно предложение (ИП) „Път за връзка на ПИ 55258.15.18 по КК и КР на с. Палилула, общ. Бойчиновци с държавната пътна мрежа до Републикански път ІІІ – 101”, с възложител: „ЕКОАГРОСТРОЙ” АД.

Член. 6 ал. 1 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда изискват в информацията по приложение № 2 да се представи с цел оценка и всички „други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство).”

В представената от инвеститора информация е посочено че ИП е свързано с добив на пясък и чакъл от находище Гредо, като за добива има издадено решение по ОВОС 2-1/6.02.2103 г. на МОСВ. Държим да отбележим, че решението съгласно императивната разпоредба на чл. 98 ал. 12 от  ЗООС е загубило правно действие.

В регистъра на процедурите по ОВОС, воден от МОСВ, е посочено и друго ИП на същият инвеститор в същото землище „Изграждане на пресевна инсталация с помощни сгради и съоръжения“ – досие МО-ОВОС-35-2019.

При анализа на информацията за трите процедури са посочени противоречиви данни за цялостното ИП – веднъж пресевната и промивната ще се извършва в село Ердеч, веднъж на място в с. Палилула. Веднъж няма да се ползва вода на място, веднъж ще се ползва от кладенец в имотите на инвеститора. Не е разгледан въпросът с инфраструктурата за доставка на електричество и с отпадните води от служителите на място. 

Тази неяснота създала се във времето от три различни ИП свързани с едно и също инвестиционно предложение не би позволило изпълнението на един от основните принципи на административното производство – истинността определени в чл. 7 на АПК, както и на нас като екологично сдружение да придобием представа за всички факти и обстоятелства около това ИП.  

Във връзка с горното предлагаме да изискате от възложителят да допълни настоящото ИП с всички данни свързани с необходимостта от изграждане на пътната връзка – добив на пясък и кота до която ще се добива, изграждане на пресевна и помощни сгради, ползване на подземни води, управление на отпадъците, доставка на електричество и дейността на инвеститора в имоти 55258.15.20 и 55258.15.18, как пясъкът от участък Охрид ще достига до пресевната и т.н., както изисква ЗООС, за да бъде оценено въздействието в неговата цялост, като го подложите на оценка на въздействието по околна среда.

Друга алтернатива е да върнете това ИП и да изисквате инвеститора да обедини исканията си по разглежданото ИП и по ИП „Изграждане на пресевна инсталация с помощни сгради и съоръжения“ – досие МО-ОВОС-35-2019 като го допълни с всички неоценени към настоящият момент дейности като добив на пясък и кота до която ще се добива, доставка на електричество, управление на отпадъците, ползване на подземни води, как пясъкът от участък Охрид ще достига до пресевната и т.н. и след това да се подложи на една единствена и обща процедура по ОВОС. 

В заключение държим да посочим, че в съседство с имот 55258.15.18 е защитена местност „Поречието на река Ботуня”. Посочените дейности от ИП, свързани с ползване на подземни води, липса на яснота на котата до която ще се добива и неяснотата как ще постъпват материалите от участък Охрид до пресевната в участък Палилула създават основателно съмнение, че това ИП ще окаже негативно влияние на защитената територия. Съгласно критериите по чл. 93, ал. 4 т. 2 на ЗООС това предполага да се извърши Оценка на въздействието на ИП върху околна среда в неговата цялост. 

Повече информация за случай Палилула

 

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари