ЗА малки фотоволтаични и вятърни системи на покривите на домовете

снимка на Петко Ковачев

Изпрати имейл до депутат

В 49-то Народно събрание предстои приемането на промените в Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ). На първо четене вече бе приет вариант, от който напълно отпаднаха улесненията за инсталиране на ВЕИ при домашно ползване.

Заради бюрократичните тежести, заложени в законодателството, българските домакинства не са мотивирани да бъдат енергийно активни и да инсталират малки фотоволтаични и вятърни системи на покривите на домовете си с цел задоволяване на част от нуждите си от електрическа енергия.

Чрез това писмо ние, гражданите, заявяваме пред нашите избраници какво очакваме да видим в Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ).

1. Запознайте се с текста на писмото до народните представители по-долу.
2. Ако сте съгласни, копирайте текста и поставете името си. 
3. В полето Относно/Subject напишете „Промени в ЗЕВИ, за които аз – вашият избирател, настоявам.”
4. Изпратете.

Уважаеми …,

Днес, когато предстоят промени в Закона за енергията от възобновяеми източници, аз, твоят избирател, настоявам в текста на ЗИД на ЗЕВИ:

Да се въведе понятието „потребител-производител“ за собственици на малки ВЕИ системи за производство на ток за собствено потребление, с цел задоволяване нуждите от електричество на домакинството и/или на собствения бизнес, със задължително връщане на количествата неизползвани излишъци в пиковите моменти на производство на ток в електропреносната мрежа.

Ако заявената мощност за инсталиране на фотоволтаичната инсталация е по-малка или равна на доставната, монтажът да става с уведомителен режим, а ЕРП да не могат да отказват свързване.

Точката на присъединяване на „потребител-производител“ да е измервателното устройство (електромерът).

При наличие на условия за уведомителен режим, да бъде определен срок за инсталиране и свързване с мрежата. При неспазването му, ЕРП да дължи неустойки.

Да бъде въведено нетно отчитане (нетметъринг) - един и същи електромер отчита подадената към мрежата от дома и внесената към дома енергия. Целта е да се ликвидират недостатъците при насрещно отчитане с два различни електромера, вкл. излишната бюрокрация и документация. Със същите цели да бъде въведено виртуално нетно отчитане (виртуален нетметъринг) за повече от един имот на един собственик.

Да се определи периодът на нетно отчитане (нетиране). С това се постига облекчаване на документооборота между производителя-потребител и съответното ЕРП и се намалява броя на банковите транзакции (спестяват се банкови такси).

Цената на изкупуване на енергията от производител-потребител да е равна на цената на доставка на енергията от мрежата към него.

Да се заплаща данък печалба еднократно, ако има такава. Така ще се облекчи комуникацията между производителя-потребител и НАП. Ще се намали огромният обем банкови преводи, банкови такси, корекции, изравнявания, прихващания на дължими суми и т.н.

С уважение,
……………………………………………………. (трите имена)

Можете да изпратите писмото до своя представител по район (за справка - страницата на Народното събрание). 

Може да изпратите писмото до конкретен член на Комисия по енергетика, която се състои от 23 народни представители. В страницата на Комисията може да видите имената на членовете, техните имейли и линкове към профилите им с повече информация за тях.

Може да изпратите писмото до официалната поща на Комисия по енергетика: 49_ke@parliament.bg, както и да всички имейли на членовета на Комисията: 

Aleksandar.Nenkov@parliament.bgAndzhey.Dzhandev@parliament.bgVasil.Stefanov@parliament.bgVenko.Sabrutev@parliament.bgVladislav.Panev@parliament.bgDelian.Dobrev@parliament.bgDimitar.Gyurev@parliament.bgDragomir.Stoynev@parliament.bgZhecho.Stankov@parliament.bgIvaylo.Mirchev@parliament.bgIvan.Petkov@parliament.bgIskra.Mihaylova@parliament.bgYordan.Todorov@parliament.bgKaloyan.Ikonomov@parliament.bgKrasen.Krastev@parliament.bgMariya.Belova@parliament.bgPavela.Mitova@parliament.bgRadoslav.Ribarski@parliament.bgRamadan.Atalay@parliament.bgRositsa.Kirova@parliament.bgStanislav.Anastassov@parliament.bgStoyan.Taslakov@parliament.bgTemenuzhka.Petkova@parliament.bg

Във видеото може да видите мнението на трима произвеждащи потребители, които от години произвеждат „домашна" зелена енергия според действащото законодателство. Техните истории са доказателство, че исканията ни към народните представители са повече от основателни.

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари