Започна набиране на подкрепа за българска позиция за запазване на Директивите за птиците и за местообитанията

снимка на Андрей Симеонов

Директивите за птиците и за местообитанията представляват най-перспективната и успешна политика за опазване на природата в света, като в същото време осигуряват достатъчно гъвкавост за устойчиво икономическо развитие. Това е категоричната позиция на природозащитници, експерти,  учени от висшите училища и хора от бизнеса, която беше изразена на работна среща, организирана в понеделник, 9 ноември 2015 г., от инициативата „Зелени закони”.  По време на срещата беше обсъдена и подписана „Позиция на българската природозащитна общност по оценката на природозащитното законодателство на ЕС (Директива за птиците и Директива за местообитанията)”. Позицията тепърва ще бъде разпространявана с цел набиране на подкрепа от по-широк кръг заинтересовани лица и институции.

Оценката на Европейската комисия за състоянието на природата и наскоро публикуваното проучване за напредъка по Директивата за птиците показаха, че там където директивите се прилагат изцяло, са постигнати конкретни успехи в опазването на природата, се казва в позицията.

Евентуалната промяна на Директивите за птиците и местообитанията не се подкрепя от общественото мнение в цяла Европа, подчертават природозащитниците. Това ще навреди на опазването на природата, ще възпрепятства постигането на европейските и световните цели за опазване на биоразнообразието, ще утежни националните администрации и ще създаде години на правна несигурност за малките и големи инвеститори.

В позицията се изразява очакване Министерството на околната среда и водите да заеме ясна и категорична позиция в полза на опазването на природата, която да утвърждава положителния образ на страната ни и да гарантира защитата на обществения интерес.  Призовава се министърът да се застъпи за запазването на Директивата за птиците и Директивата за местообитанията, и чрез тях да гарантира, че целта на ЕС за спиране на загубата на биоразнообразие до 2020 г. ще бъде достигната.

България има равноправен глас в европейските институции и се очаква той да изрази аргументирана позиция в защита на двете директиви, така че ЕС да запази водещите си стандарти за природозащита.

Малко повече за проверката на пригодността (фитнес чека) на двете Директиви:

Като част от своята политика, Европейската комисия е отговорна за проверката на функционирането на европейските директиви. Това е един непрекъснат процес, засягащ целия политически цикъл - от проектирането на част от законодателството през изпълнение, прилагане, оценка и когато това е оправдано - редакция на разглежданите директиви.

По тази причина, от началото на 2014г. Комисията разработи мандат за проверка на годността на Директивите за птиците и местообитанията. Тази проверка (Фитнес чек) цели да провери ефективността, последователността, съответствието и добавената стойност за ЕС на двете природозащитни директиви. Фитнес чекът ще разгледа, наред с други неща - внедряване и интегриране на успехи и проблеми, разходите за изпълнението на законодателството, възможностите за подобряване на изпълнението и намаляване на административната тежест, без да се прави компромис с целостта на целите на директивите, положението на изпълнение в различни страни от ЕС, мнението на основните групи заинтересовани лица.

Фитнес чекът трябва да протече в две фази:

Фаза 1 (периода януари-юни 2015 г.): целенасочено събиране на доказателства за работата на директивите. Като част от този процес, бяха изпратени въпросници до 47 организации и представителни органи на ниво ЕС, както и 112 организации на заинтересованите страни на равнище държава-членка. Получените отговори бяха качени на уеб сайта на Комисията. Между април и до края на юни 2015 г., бяха проведени и срещи в десет държави-членки, с цел да се съберат и да разгледат доказателствата по-подробно, по-специално доказателства, свързани с разходи и прекомерни или ненужна административна тежест, свързана с директивите и причините, които стоят зад тях, както и предизвикателства за изпълнение и успехи. Десетте държави-членки са на Холандия (16-17 април), Германия (20-21 април), Полша (23-24 април), Испания (5-6 май), Малта (12-13 май), Франция (19- 20 май), и Обединеното кралство (1-2 юни) Швеция (8-9 юни), Словакия (23-24 юни) и Естония (29-30 юни).

Фаза 2 (30 април - 26 юли): стартира с публична консултация по интернет, която бе отворена за всички и бе на разположение в 23-те официални езика на ЕС, с цел да събере мнения по действащото законодателство на ЕС за опазване на природата. Пълният текст на доклада ще бъде публикуван на английски език, заедно с обобщение на всички езици от консултацията, през есента на 2015.

На 20 ноември в Брюксел ще се проведе специална конференция, където ще бъдат споделени и обсъдени с държавите членки и основните групи заинтересовани лица проектите на резултати от оценката. В началото на 2016г. ще бъде публикуван доклад на Комисията относно резултатите от проверка на годността и ще бъде предложено дали има нужда от промени в тях.

По време на фитнес чека от страна на българските неправителствени организации бе разработено писмено становище с доказателства в подкрепа на работата на двете директиви.

Министерството на околната среда и водите излезе от своя страна с писмено становище, в което, наред с много положителни неща, се твърди, че Натура 2000 е създадена под натиска на неправителствени организации, за да се спират инвестиционни предложения и включва много територии, които не отговарят на изискванията на Директивите.

В хода на анкетирането над 500 000 граждани на ЕС изявяват своята подкрепа за двете директиви. Сред тях са и почти 10 000 граждани на Република България.

На 30.09.2015 в МОСВ бе проведена среща между Министъра на околната среда и водите на Република България и Министъра на околната среда на Кралство Холандия, на която е била обсъждано сътрудничество за ревизиране на двете директиви. Впоследствие МОСВ на няколко пъти неофициално отрича да има позиция за ревизирането на директивите и заявява пак неофициално, че за момента няма никаква позиция.

На 26.10.2015г. девет Министри на околната среда (Германия, Франция, Италия, Испания, Словения, Хърватска, Полша, Румъния и Люксембург в открито писмо до Комисар Кармену Вела призовават за недопускане промяна на директивите, а за настояване за тяхното по- сериозно прилагане.

На 27.10.2015г. седем ключови евродепутати, отговорни за доклада на Европарламента по двете Директиви, излизат също със становище -  двете директиви имат нужда от по-сериозно прилагане, а не от промени.

Работната среща на 9 ноември за оформяне на обща позиция от името на природозащитната общественост на България е част от изпълнението на втория ни проект в рамките на инициативата „Зелени закони“: „Граждански мониторинг за по-зелени закони и устойчиво управление на природните ресурси“. Срещата бе организирана съвместно с  коалиция "За да остане природа в България".

Прикачени файлове

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 114 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари