"Зелени закони" подкрепя подписката за горите на „Прозрачни планини“

снимка на Вера Стаевска

От "Зелени закони" подкрепяме подписката за горите, инициирана от „Прозрачни планини“ и ще следим реакцията на ИАГ по 7-те искания в нея.

На 17 февруари в 11:00 ч. „Прозрачни планини“, заедно с част от „Зелени закони“ и над 20 други подкрепящи връчиха на заместник-министъра на земеделието и храните Георги Костов над 11 500 подписа за опазване на горите като природен, туристически и културен ресурс. Освен подписката, която от Прозрачни планини събираха през последните няколко месеца (над 8945 подписа), в МЗХ постъпи и подписка за спиране на сечите и за последващо залесяване, стартирана от Инициативен комитет, гр. Шипка (2612 подписа).

 

Представяме ви отново исканията на подписката за горите:

1. Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) да издаде заповед в срок от 6 месеца всяко горско или ловно стопанство да запази минимум 10% от горите си във фаза на старост (без сечи), както и всички неизсечени към момента вековни гори. Всички държавни гори да бъдат екологично сертифицирани.

2. Да се забрани износа на необработена дървесина от държавните гори.


3. В природните паркове да се забранят окончателните фази на възобновителните сечи. В Природен парк “Рилски манастир” да се забрани стопанско ползване на гората, така както е в Национален парк „Рила“. Да се спрат „санитарните сечи” – освен съгласуваните от експертния съвет на ИАГ с участие на представители на природозащитни НПО.

4. МОСВ да издаде заповед – режимите за устойчиво управление на горите в НАТУРА 2000 да станат задължителни веднага за всички гори от мрежата.

5. ИАГ да стане независима структура от Министерство на земеделието и храните (МЗХ), за да може контролът на сечите да е независим от ползването.

6. До 9 месеца да се изготвят всички Областни планове за развитие на горските територии с активното участие на местните общности.

7. Да се възстановят всички горски контролни пунктове по пътищата и мобилните екипи за контрол на незаконни сечи. Глобите да се връщат в контролния орган.

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари