Зелени закони поиска от Конституционния съд защита на всички видове дюни

снимка на Тома Белев
Автор: 
Тома Белев

Инициативата “Зелени закони” внесе в Конституционния съд свое становище по делото, образувано по искане на омбудсмана на Република България, относно Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. 

В становището си подкрепяме искането на омбудсмана за отмяната на три текста от закона, а именно чл. 10а, чл. 17а и чл. 24в. Първият от тези текстове освобождава парламента от отговорност за определяне на местата, на които е допустимо къмпингуване и прехвърля правомощията изцяло в ръцете на четирима министри, което е в противоречие с Конституцията, изискваща режима на земеползване да се определя със закон

Във втория от текстовете (чл. 17а) се въвеждат правилни ограничения спрямо човешката дейност върху дюните, но за съжаление законодателят е ограничил това само върху някои видове дюни, оставяйки най-разпространения вид дюни у нас – ембрионалните – да не подлежат на защита. Върху тях остава разрешено преминаването и паркирането на моторни превозни средства  и поставянето на шатри и палатки, което ще доведе до допълнително увреждане на интегритета на тези дюни и унищожаване на характерните за тях видове. Тъй като няма ефективна защита срещу навлизане на строителна техника, много плажове в общини като Несебър, Созопол и Балчик са изровени от багери.

Още през 2013 г. Конституционният съд се е произнесъл, че засягането на дюните уврежда непоправимо  природната среда и природните екосистеми. А опазването на околната среда е регламентирано в чл. 15 от Конституцията, гласящ: “Република България осигурява опазването и възпроизводството на околната среда, поддържането и разнообразието на живата природа и разумното използване на природните богатства и ресурсите на страната”. Според цитираното решение на КС не е достатъчно да се констатират вече настъпили вреди от екологично естество и да се постановяват обезщетения, а трябва да се направи “недопустимо и да се осуети извършването на дейност, която би нанесла екологични вреди. Това се отнася не само до екологичните замърсявания, но и до всички дейности, когато се засягат природните условия на живот. Трябва не само да се констатират определени факти и обществото да бъде поставено пред "свършен факт", чиито вредни последици да отстранява, а да не се допусне нарушаване на екологичната среда по пътя на използване на изключение от общата нормативна уредба“  . 

Според “Зелени закони” не съществува никакво основание да се счита, че ембрионалните дюни са по-малко ценни от белите, неподвижните дюни с тревна растителност и облесените дюни и заради това в тях да са допустими дейности като преминаването, паркирането и престоят на превозни средства, които непоправимо увреждат интегритета на дюните. 

Ембрионалните дюни включват два вида местообитания, които са със статут “ЗАСТРАШЕН” в Червената книга на Република България. 

Ясно е, че ако държава толерира и позволява на превозни средства (вкл. багери или друга строителна техника) да преминават или паркират върху  ембрионалните дюни, тези местообитания няма да могат да бъдат опазени. Това би засегнало много редки растения, включени в приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие. За тях е забранено унищожаване на екземпляри в техните естествени области на разпространение по всякакъв начин. Разбираемо е, че ако върху тях се преминават превозни средства или се поставят шатри и палатки, голяма част от екземплярите на тези растения ще бъдат унищожени.  

Под заплаха ще е и морският  дъждосвирец (Charadrius alexandrinus Linnaeus, 1758). Този вид птица е включен с категория на защита „КРИТИЧНО ЗАСТРАШЕН“ в Червената книга на Република България. Присъства и в Приложение 1 на европейската директива относно опазването на дивите птици, която е задължителна за българските власти.

Според третия оспорен член - 24в, “който постави палатка, шатра или паркира кемпер или каравана в чужд неурегулиран поземлен имот в зона "А" или в зона "Б" извън определените места, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание”.

“Зелени закони” е на мнение, че този член създава правна неяснотата и може да доведе до административни наказания за разполагането на палатки, кемпери и каравани в законно изградените и функциониращи  къмпинги

В заключение, “Зелени закони” посочва в становището си до КС, че чл. 10а, чл. 17а от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие са противоконституционни, а чл, 24в създава правна неяснота. 

Прикачени файлове

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 114 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари