Зелени закони предлага на служебния екоминистър да възстанови евросредствата, предвидени за изкупуване на важни за природата имоти

снимка на Стефан Аврамов

Инициативата “Зелени закони” внесе предложение до служебния министър на околната среда и водите Асен Личев да се използват средства от еврофондовете, за да се изкупят частни имоти, които са важни за опазването на природата. Мярката М95 е била предвидена преди години, за да се изкупят имоти, попадащи в зони от “Натура 2000” с ограничени възможности за ползване, но и до момента държавата не я е използвала, а е прехвърлила предвидените 10 млн лева за други цели. И към момента обаче програмата за околна среда в България ОПОС е изхарчила само 40% от предвидения бюджет, който все още е наличен до 2023 г.

Нашето предложение е мярката М96 за изкупуване на земи от “Натура 2000” да се възстанови с първоначалния си бюджет, а приоритет за държавата да бъде изкупуването на частни имоти от зони А и Б по Черноморието, които са под силен урбанизационен натиск. Тези пари все още са налични и могат да бъдат разходвани за намаляване на конфликтите между природозащита и застрояване до 2023г, при воля от правителството.

Време е да се започнат действия за прекратяване на дългогодишните нерешавани конфликти между интереси за строителство и задължения за опазване на територии от „Натура 2000“. От важен обществен интерес е увреждащите природата процеси постепенно да бъдат спрени и държавата да влезе в отговорно управление на природните си ресурси, посочва екипът на „Зелени закони“ който работи по тези теми от 2014 г.  

Природните местообитания в частни земи и гори от европейската мрежа Натура 2000 са подложени на засилен натиск. Същевременно тяхното опазване е свързано с различни по степен ограничения върху интензивността на стопанисването или промяната на предназначението на земите и горите. Напълно нормално е това да води до конфликт с техния собственик, чийто личен интерес е свързан като цяло с интензифицирането на тяхното стопанисване или с тяхното застрояване и продажба. Биоразнообразието и екосистемните услуги на тези терени нямат значима стопанска стойност за отделния индивид, то има стойност за обществото като цяло. Винаги възникват сериозни обществени конфликти, когато собствениците на частни гори и земи бъдат значително ограничавани, ако на тяхна територия има находища на редки видове.  Единственото устойчиво и икономическо целесъобразно решение в такива случаи е доброволното изкупуване на терените със значителни ограничения от държавата. Така се постига най-добрият баланс между интересите на собственика и обществото. Другият възможен компромис – ежегодните компенсационни плащания от страна на държавата към собствениците за ограниченията на тяхната територия не е икономически изгоден за обществото в дългосрочен план. 

Предложението ни към министър Личев е, за да се финансира доброволното отчуждаване на тези имоти да се използват средства от Оперативна програма “Околна среда”. Подобна мярка с бюджет 10 млн. Лева съществуваше в програмата, но тя никога не е била прилагана. Смятаме, че трябва да се изкупуват с предимство имоти, попадащи в силно конфликтните зони – горски и тревни защитени местообитания, попадащи в зона А и Б по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, понто-сарматски степи, влажни зони и национални паркове. Бюджетът на тази мярка може да се увеличи двойно в следващия програмен период. А в приоритетна област 5 “Въздух” на ОПОС 2021-2027 могат да бъдат заложени дейности за отчуждаване на частни имоти в паркове в градове, където е приоритетно да се подобри качеството на атмосферния въздух. 

“Зелени закони” предлага на министър Личев да обсъдим тези възможности в среща, както и да съдействаме за разработване на стратегически план за приоритизиране на местообитания за изкупуване от държавата. 

Снимка: Вера Стаевска/ Текст към снимка: С приоритет трябва да се изкупуват имоти, попадащи в силно конфликтните зони – горски и тревни защитени местообитания, попадащи в зона А и Б по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, понто-сарматски степи, влажни зони и национални паркове. 

 

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари