„Зелени закони" внесе жалба срещу приемането на климатичната стратегия

снимка на Петко Ковачев

На 21 ноември „Зелени закони“ внесохме жалба до Върховния административен съд (ВАС) срещу Решение № 809/21.10.2022 г. на Министерския съвет. С него МС приема Дългосрочната стратегия за справяне с изменението на климата на Република България до 2050 г.

Поискахме ВАС да отмени това решение защото:

„Приетото Решение е в нарушение на изискванията на Директива 2001/42/ЕО относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда и на чл. 81 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) на Република България, според които, едновременно с изработването на стратегическия документ, следва да бъде изработена и неговата екологична оценка. Самата екологична оценка трябва да бъде приета преди окончателното приемане на стратегическия документ.

В процесния случай има и още един порок на процеса на взимане на решение - Дългосрочната стратегия за смекчаване на изменението на климата до 2050 г. на Република България се основава на друг – вече приет стратегически документ – Интегрираният план в областта на енергетиката и климата на Република България, 2021-2030 г., известен с абревиатурите ИПЕК и ИНПЕК. ИПЕК/ИНПЕК обаче също е приет в нарушение на Директива 2001/42/ЕО и ЗООС без екологична оценка.

Освен това нито Дългосрочната стратегия, нито ИПЕК имат оценка за съвместимост, изисквана по силата на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.“

От „Зелени закони“ искаме ВАС:

  1. Да отмени Решение 809 от 21 октомври 2022 г. на Министерския съвет за приемане на Дългосрочна стратегия за смекчаване на изменението на климата до 2050 г. на Република България.
  2. Да задължи Министерството на околната среда и водите да проведе процедурите по екологична оценка (чл. 81 от ЗООС) и оценка за съвместимост (чл. 31 от ЗБР) на ДССИК-2050.
  3. Да задължи МОСВ да информира Европейската комисия за решенията по предходните точки.

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари