Интегриране на политика за реагиране на промени в климата в СП и ОП на България за периода 2021-2027 г.

снимка на Антоанета Йотова

Членството на България в ЕС дава възможност за използване и прилагане на регулаторни инструменти като Споразумение за партньорство (СП) и оперативни програми (ОП) за даден програмен период. Тези документи прилагат европейските законодателство и изисквания към политиките във всички области/сектори, а след нотификация от Европейската Комисия (ЕК) те стават законодателна база за дейности, с които да се постигнат европейски цели, включително по отношение промените в климата.

Прегледът и анализът на документи за интегрирането на политики и мерки за реагиране на промени в климата в СП и ОП на България в настоящия програмен период 2014-2020 г. най-общо показват добри намерения в началото и недобра реализация на тези намерения при изпълнението на ОП (https://www.zelenizakoni.com/novini/operativnite-programi-v-blgariya-nyamat-realni-merki-za-klimatichnite-promeni ). Поради увеличаващите се рискове и предизвикателства от промените в климата в глобални, европейски и национални мащаби, не можем да позволим досегашните практики да продължат и в следващия програмен период. За изпълнение на общата цел на ЕС за намаляване на емисиите парникови газове с най-малко 55% до 2030 г., в бюджета на Съюза през новия програмен период 2021–2027 г. се предвижда до 30% от средствата по всички ОП да се изразходват за мерки, осигуряващи адекватно реагиране на промени в климата. Изпълнението на това изискване в новите програмни документи на България ще бъде голямо предизвикателство при разработването им, но само то ще гарантира действителна интеграция на политики за реагиране на промени в климата във всички сфери у нас.

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари