Областни планове за развитие на горските територии

Независимо, че областните планове за развитие на горските територии са регламентирани още през 2011 г., все още липсва необходимата подзаконова нормативна база за тяхното изготвяне – наредба за устройство на горите.

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 114 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари