До 23 юли можем да кажем мнението си за бъдещето на парк Пирин

снимка на Вера Стаевска

В момента фирмата "Пролес Инженеринг" ООД  предлага проект за план за управление на НП Пирин, който поставя бъдещето на парка пред редица заплахи. Този проект би трябвало да е резултат на сериозен труд по изработка на плана в изпълнение на обществена поръчка за 1.7 млн лева.

 От "Зелени закони" подготвяме становище с препоръка за връщане на проекта за преработка, във връзка с категоричния разрез на предлаганите от този проект нови зони за строителство и развитие на ски-спорт с данните за общественото мнение на национално и регионално ниво. Логиката на данните от изследванията предполага други приоритети пред развитието на Националния парк. Проблемите на Пирин съвсем не се изчерпват само в нелогичност на предварително формулираните от изпълнителя режими, като от Зелени закони водим дълга кореспонденция с отговорното Министерство на околната среда и водите по някои от тях. Но за да се покажат всички проблеми конкретно в този проект за план за управление, важно е да се подадат повече становища за документа от хора с различни гледни точки и аргументи, които да попречат на заплахите пред парка. 

За да се гарантира управление на парка, отговарящо на българското законодателство, на целите на парка като национален парк и като обект на световното природно наследство, както и за да се отчетат реалните данни от проучванията, е важно всеки заинтересован гражданин да прочете предложенията и да се изкаже по тях.

Становищата по проекта за план за управление на НП Пирин, разработен от Пролес Инженеринг ООД, трябва да отговарят на следните условия:

  • Становище за плана за Пирин може да се изготви от всеки гражданин, дори и да не е представител на институция или организация – неговото становище ще бъде взето предвид и на аргументите трябва да се даде обоснован отговор от възложителя на плана. В случая възложител е Дирекцията на Националния парк, който е звено към Министерството по околната среда и водите.
  • Становището трябва да е писмено
  • Становището трябва да се подаде до възложителя - Дирекцията на Национален парк „Пирин“ - http://pirin.bg/hcss/1_contakt.html . Трябва да се подаде или лично срещу входящ номер или по пощата, но с обратна разписка, след което по телефон да се поиска входящ номер - която е звено към Министерството по околната среда и водите.
  • Становището трябва да се подаде до 23 юли включително. Ако се изпраща по пощата – поне 5 дни по-рано.
  • В становищата следва да се изразява мнение за правилността на изводите в съответните оценки в проектоплана въз основа на  логични аргументи и данни. Колкото по-добре е мотивирано становището, и колкото повече науч­ни факти и доказателства са приложени за подкрепа на твърденията в него, толкова по-голяма е вероятността то да бъде съобразено от органа.

Документите, които са ви нужни, за да изготвите становище, са:

- Проектът за план  управление на НП Пирин, разработен от Пролес Инженеринг ООД

- Заданието за обществената поръчка, на което проектът за план за управление би трябвало да отговаря по условията на обществената поръчка

От съдържателна гледна точка, вземете предвид следното при изготвяне на становищата си:

Основен въпрос е съответства ли проектът  план за управление на НП Пирин на заданието и изискванията на обществената поръчка.  Ако считате, че нещо в плана е нелогично или имате съмнения за качеството на данните, можете да проверите в заданието как е формулирано съответното за тази част изискаване към изпълнителя. Ако установите разминавания между заданието и изпълнението, е добре да посочите текста от заданието, който според Вас не е изпълнено в обем или качество. 

При четене на отделните части от проекта, обърнете внимание:

  • Част 1 – коректност на данните и оценките и има ли връзка или разминаване/противоречия между тях;
  • Част  2 – отговарят ли заплахите и тенденциите на оценките в част 1;
  • Част 3 – местата, определени за туристическа зона, не са ли в противоречие с установените характеристики в част 1 и оценки в част 2;
  • Част 4 – Предложените програми и проекти ще решат ли установените проблеми в част 1.22.5. и заплахите в част 2

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари