Експерти обсъдиха каква промяна може да донесе дългосрочна Енергийна стратегия за България

снимка на Петко Ковачев

В срещата, организирана от "Зелени закони" на 16 юли в Културен център "Г-8", участваха експерти от НПО, държавни и политически структури. Изказаха се различни мнения за това, доколко е реалистично дългосрочна Енергийна стратегия на България с хоризонт за действие към 2040г да се разработи обективно и да има за ефект реален преход към пост-въглеродна икономика, при статуквото на дългосрочните договори на националния пазар в момента. Участниците се обединиха около нуждата от новаторство в крак със световните тенденции, при отчитане на взаимовръзката между енергетика, транспорт, климат и иновации в технологиите. Основен проблем и предизвикателство за работа е включването на различни заинтересовани страни в разработването на рамковата политика за енергетиката и избягване на формулиране "на тъмно" на приоритети, които да определят конкретните  решения на управленско ниво. Предстоят следващи срещи, където предложенията на "Зелени закони" и различните гледни точки по тях да бъдат обсъдени с по-широк кръг участници.

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия в рамките на Програмата „Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 г. https://www.activecitizensfund.bg