Неспазване на нормите и закона при строителство на детски площадки - само смешно ли е предизборното прибързване?

снимка на Вера Стаевска

Днес от Сдружение за изследователски практики се обърнахме към районния кмет на община "Възраждане",  началника на Дирекция за национален строителен контрол, столичния кмет и председателя на Комисията за защита на конкуренцията  с молба да разгледат течащите строителни дейности по обществена поръчка за 6 обекта (детски и спортни площадки и междублокови пространства), за която е сключен договор без необходимите разрешителни по Закона за устройство на територията и при процедура за обществената поръчка в непрозрачна среда, повдигащa съмнения към доброто управление на парите на данъкоплатеца (срок за кандидатстване 9 дни и единствен кандидат, подал оферта за почти максималната допустима сума, задание за обществена поръчка в противоречие с приложимата НАРЕДБА № 1/12.01.2009г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра). В открито писмо с копие до медиите (прикачен документ към новината) настояваме да се предприемат нужните действия за спазване на законово установените процедури и норми при строителство на детски и спортни площадки, без те да бъдат компрометирани от бързане в предизборна ситуация.  

Нашите притеснения относно течащото строителство накратко:

На интернет страницата на профила на купувача на район Възраждане - http://www.so-vazrajdane.bg/profil-na-kupuvacha/id/detski-i-sportni-plostadki-2015 са публикувани документите за участие в обществена поръчка по реда на Глава „VIII А“ от ЗОП – чрез публична покана № 9043841, като:

 • Максималната сума на поръчката е 280 360.00 лв. /двеста и осемдесет хиляди триста и  шестдесет лева/ с включен ДДС, финансирани от Столична община.
 • Одобреният изпълнител е единствен кандидат, подал оферта с едва 2000 лв по-ниска от максималната сума.
 • Поръчката е обявена на 15.07.2015 със срок за подаване на оферти 24.07.2015г (девет календарни дни)

Нашето предложение за законосъобразно справяне със ситуацията:

 1. Спиране изпълнението на строителните работи на всички обекти.
 2. Осъществяване на подробни огледи на всички обекти от представители на районната администрация и определяне точния им обхват и необходимост от намеса. Консултации с местните общности за конкретните им нужди.
 3. Изготвяне на технически проекти за всеки отделен обект в обем, отговарящ на ЗУТ и според изискванията на Наредба №1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра, и съобразени доколкото е възможно с количествените и стойностните сметки по обществената поръчка. Актуализиране на количествените сметки и изготвяне на заменителни таблици, където е необходимо.
 4. Издаване на разрешения за строеж.
 5. Осигуряване на допълнително финансиране, ако се налага.
 6. Договаряне с избрания изпълнител за осъществяване на строително-монтажните дейности според променените условия.
 7. След горните стъпки - продължаване на строителството.

 От Сдружение за изследователски практики настояваме също така за:

 • Осъществяване на проверка от ДНСК относно законността на осъществяващото се в момента строителство на благоустройствени обекти на територията на район Възраждане, за която проверка молим да бъдат поканени и наши представители.
 • Осъществяване на съвместна проверка на район Възраждане от финансовия отдел на Столична община и ДНСК относно всички строителни дейности, на благоустройствени обекти, осъществени с бюджетни средства, и съответните им строителни разрешение за последните 4 години. 

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари