Предложения след дебата за горите от 10 март

снимка на Александър Дунчев

В хода на дебата от миналата седмица с представители на МЗХ, Агенцията по горите и лесовъдската гилдия, от "Зелени закони" бяха обсъдени някои текущи проблеми (виж приложена презентация), които не са в обхвата на промените в Закона за горите, приети през юни 2015г. Затова разработихме следните предложения за бъдещи действия към институциите:

  1. Подкрепяме инициативата за разработването на законодателни мерки за повишаване ефективността на санкциите при нарушения в горите, както и възможността за приоритетно изпълнение на дърводобивните дейности чрез ресурси на горските стопанства в горски територии с висок обществен интерес като природните паркове;
  1. По отношение управлението на Изпълнителна агенция по горите, като контролен орган, предлагаме агенцията да бъде независима от МЗХ структура с цел преустановяване на прякото политическо влияние върху ръководството на агенцията.
  1. По отношение управлението на държавните горски предприятия са необходими промени, които да увеличат прозрачността на дейността, плановете, резултатите и бюджета на предприятията. Продажбата на дървесина да се извършва от централни складове на явни електронни търгове, като по този начин ще се наруши порочната практика за предварително „уточняване” на цената между всички участници. Цялата информация за дългосрочните договори да бъде публична (фирми, обеми, обекти, срокове, изпълнение и т.н.).
  1. По отношение управлението на горските стопанства предлагаме директорите на стопанствата да бъдат избирани чрез конкурси, с които да се ограничи практиката да се назначават директори по политическа линия, без необходимата квалификация и опит.
  1. Предлагаме ограничаване на ролята на техниците в стопанисването на горите, като маркирането на сечите в горите да се извършва единствено от инженер лесовъди. Необходимо е за дейностите по маркиране на насажденията и организацията на дърводобива да са отговорни различни служители за да не се допуска акцента при стопанисването на горите да пада изцяло върху икономическите резултати, но и за дългосрочното поставяне на лесовъдски цели пред горите.
  1. С цел ограничаване на незаконните сечи предлагаме:
  • лицата, които издават превозните билети от временен склад да носят отговорност, ако издават билети за дървесина от сечища, в които е допусната незаконна сеч;
  • да се конкретизира отговорността за контрола върху сечите, доколкото сега тази отговорност е размита между горския стражар, лицензирания лесовъд на фирмата и горските инспектори на РДГ;
  • да се потърсят нови технологични решения за недопускане фалшифицирането на горските марки, включително обвързване на;
  1. За да се подобри планирането и стопанисването на всички български гори предлагаме планирането на дейностите във всички гори, независимо от собствеността да се извършва еднократно при изготвянето на горскостопанските планове на държавните гори. Разходите за планирането на недържавните гори да се събират допълнително при изразено желание тези гори да се ползват. Това би спестило и на МОСВ/РИОСВ хилядите заявления за съгласуване на план-извлечения за частни гори, които процедури и без това са безсмислени, тъй като никога не отчитат кумулативния ефект. При несъгласие с предвидените сечи, всеки собственик е свободен да възложи собствена горскостопанска програма.

Прикачени файлове

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 114 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари