СЛОЖИ ЛИ КРАЙ НА НЕЗАКОННИТЕ СЕЧИ ИЗМЕНЕНИЕТО НА ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ОТ ЮНИ 2015?

снимка на Александър Дунчев

„Промените в Закона за горите – 6 месеца по-късно“,  бе надсловът на дебата на инициатива “Зелени закони“, в който на 10 март 2016 г в Центъра за култура и дебат "Червената къща" се събраха представители на правителството, Народното събрание, лесовъдската гилдия и НПО. Видео запис на събитието можете да видите ТУК.  Част от участниците в дискусията бяха:

·  доц. Георги Костов - зам.-министър на Министерството на земеделието и храните (МЗХ)

·  инж. Тони Кръстев – изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по горите към МЗХ

·  инж. Румен Желев, народен представител от ПП ГЕРБ, член на Комисията по земеделие и храни в 43то НС 

·   инж. Живко Богданов, експерт и член на ПП Зелените

·   инж. Тихомир Томанов - Национално сдружение на общините – собственици на гори и земи от горския фонд

·   инж. Тома Белев и инж. Александър Дунчев, експерти на Зелени закони.

Участниците се обединиха в положителната си оценка за законовите промени от юни 2015 г, довели до висока прозрачност в системата на горите, но и оцениха наличието на продължаващи незаконни сечи и нужда от нови методи за подобряване на контрола. Инж. Тони Кръстев и експерти на ИАГ представиха законодателните мерки, приети през юни 2015 за подобряване на устойчивото управление на горите и повишаване на контрола и първоначалните резултати от прилагането им – в това число, електронно проследяване на разрешителните за сеч и превозните билети за транспорт на дървесина.

Инж. Александър Дунчев представи установени текущи проблеми и предизвикателства по отношение управлението и контрола в горите и конкретни случаи, свидетелстващи за системни проблеми, към които бъдещи управленски мерки трябва да се насочат. С конкретни примери бе демонстрирана нуждата от промени във философията на управление на държавните горски предприятия, които в момента имат повече търговски, отколкото стопански и социално отговорни функции. Като предпоставка за продължаващите незаконни практики в горите бе изтъкната и неясната отговорност за различните участници в управлението и контрола в горите, както и ниското ниво на квалификацията на горските служители. Въпреки предприетите контролни мерки, нерешен остава въпросЪТ с фалшифицирането на горските контролни марки, чрез което се прикриват повечето случаи на незаконни сечи в горите.

На срещата бяха набелязани мерки, които да решат част от установените текущи проблеми и да доразвият системата за контрол в горите. Държавните институции поставиха като приоритет разработването на законодателни мерки за повишаване ефективността на санкциите при нарушения в горите, повишаването на квалификацията на горските служители и прилагането на нови методи за маркирането и контрола на сечите в горите. За горски територии с висок обществен интерес като природните паркове беше обсъдена възможността за приоритетно изпълнение на дърводобивните дейности от горските стопанства. От страна на участниците в срещата беше поставена необходимостта от повишаване на прозрачността при назначаването на ръководни кадри в горите и при разпореждането с публичните ресурси в държавните стопанства, както и за изясняването на отговорността на участниците в управлението и контрола в горите.

С цел постигане на максимална прозрачност и ефективност на процеса по подобряване на управлението на горите в обществен интерес участниците планираха следващата среща  да се състои след шест месеца, като през този период ще се работи и по разрешаването на установените текущи предизвикателства. 

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 114 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари