Предложения за регламенти за къмпингуване към Закона за туризма от НПО и граждани

снимка на Вера Стаевска

Утре на работна среща в Министерствоно на туризма се очаква да се дискутират регламенти за къмпингуването. На линка долу можете да видите предложенията, разработени в резултат от няколкоседмични дискусии на представители на неправителствени природозащитни сдружения, туристически организации и граждански групи - Граждани за Карадере, Къмпинг.бг, Зелени закони, Българска туристическа камара, българска фондация "Биоразнообразие", Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти и др. Предложенията са обобщени и формулирани от Тома Белев, председател на УС на Асоциацията на парковете в България.

Пълният текст е приложен, като накратко предложенията за изменения и допълнения на Закона за туризма и Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране действието и прекратяване на категорията:

  • Променят определението за къмпинг, с което да се гарантира основният начин на тяхното използване;
  • Дават определения за къмпингуване, свободно къмпингуване, кемпер, каравана и палатка;
  • Създават възможност за съществуване на биваци като туристически обект за настаняване, в който се предлагат туристически услуги, но към който има по-ниски изисквания за нужната инфраструктура и основни услуги, които се предлагат в биваците;
  • Диференцират къмпингите от биваците, като първите са само в урбанизирани територии, а биваците – във всички останали видове територии;
  • Определят административния акт, с който се ограничава свободното къмпиране – това става чрез подробeн устройствен  план;
  • Определят условията, при които се ограничава свободното къмпиране – само в близост до съществуващи къмпинги/биваци или в територии с ограничения, наложени по реда на други закони (например, защитени територии по ЗЗТ и защитени зони по ЗБР);
  • Гарантират човешкото право на свободно придвижване и пренощуване на открито в непредвидени ситуации с цел лична сигурност;
  • Подобряват икономическите условия за създаването на къмпинги ;
  • Определят изискванията към биваците и реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране действието и прекратяване на категорията.

Прикачени файлове

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 114 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари