Примерно становище за мерки срещу наводненията: до 10 септември!

снимка на Яна Дакова

От „Зелени закони“ напомняме, че до 10 септември можете да изпратите становище по проектите за планове за управление на риска от наводнения (ПУРН). За ваше улеснение публикуваме тук кратък текст на становище, което може да използвате и изпратите до отговорните институции. Повече за ПУРН и проблемите в тях можете да видите в анализа на Тома Белев тук.

Не забравяйте да поискате входящи номера от всички адресати!  

До Басейнова дирекция

Дунавски район за басейново управление

dunavbd@bddr.bg

Западнобеломорски район за басейново управление

bdblg@wabd.bg

Източнобеломорски район за басейново управление

bd_plovdiv@earbd.bg

Черноморски район за басейново управление на водите

bdvarna@bsbd.bg

Копие:

Министерство на околната среда и водите

edno_gishe@moew.government.bg 

 

Относно: Обществена консултация по проекти на ПУРН

Уважаеми Госпожи и Господа,

Във връзка с обществените консултации по отношение проектите за ПУРН 2022-2027 г. представям своето общо становище за четирите проекта. 

След запознаване с проектите считам, че избраните от националния каталог мерки, както и избраните методики за избор, приоритизиране  и оценка на мерките имат проблеми, свързани с оценка на влиянието на наводненията. Също така те не залагат като основен принципа за прилаганe на „базирани на природата решения“, като са фокусирани повече върху въздействия с инженерни дейности, а не върху отстраняване на допуснати грешки и преодоляване на рисковете от наводнения вследствие на човешката дейност. По тази причина отправям следните препоръки: 

 1. Да се преоцени методиката за определяне на  районите със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), като в тях бъдат включени всички територии и населени места, за които има информация за случили се в миналото наводнения, предизвикани от проливни валежи. В момента не всички населени места, пострадали през последните години, са включени в тези райони.
 2. Да се засили използването на „зелени мерки“ в ПУРН.
 3. Да се преоценят системите за остойностяване на мерките.
 4. Да се преоцени системата за приоритизиране на  мерките. 
 5. В действащите общи устройствени планове (ОУП) в рамките на районите със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) са планирани нови устройствени зони, позволяващи застрояване на жилищни, рекреационни, стопански и индустриални постройки, тоест не е отчетен рискът от наводнения. В националния каталог на мерките да се включи мярка, насочена към промяна на ОУП, предвиждащи урбанизация в РЗПРН, обвързваща всеки административен акт на басейновите дирекции и РИОСВ, касаещи ново застрояване в тях с наличието на съоръжения, предпазващи териториите от наводнения. Предложената мярка да се включи в четирите ПУРН за всички РЗПРН, в които е предвидена нова урбанизация. 
 6. В националния каталог на мерките да се преформатира мярката „<M33-B32>: Възстановяване на естествени пясъчни дюни чрез тяхното залесяване и ограждане“,  като се премахне израза „чрез тяхното залесяване и ограждане“, защото залесяването на ембрионални, бели и сиви дюни означава те да бъдат унищожени, което би било в нарушение на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Мярката да се предвиди за всички крайбрежни територии в Черноморски район за басейново управление на водите, в които РИОСВ са установили увреждане и унищожаване на дюни, включително плажовете Обзор , Градина, Златна рибка, Каваци, Смокиня, Перла, Приморско север, Устия на Велека, Ахтопол.
 7. В националния каталог да се преформулира мярката „<M33-B15c>: Поддържане на растителността в речни корита и коридори“, доколкото от описанията в проектите за ПУРН става дума за премахване на растителността в речните корита, което оказва силно негативно влияние върху състоянието на водните обекти, биологичното разнообразие и сигурността на съоръженията в леглата на реките. Площта, върху която ще се прилага тази мярка във всеки ПУРН да бъде измерена и използването и бъде преоценено спрямо регламента на Закона за горите, разпореждащ ненамаляване на лесистостта в общини чиято лесистост е по-малка от 10 %.
 8. В националния каталог да се преформулира мярката „<M31-B10a> Залесяване и лесоустройство в гореразположените водосбори“  на „Ново залесяване“. Нейното използване в отделните ПУРН да се преоцени, като се планира в РЗПРН, където има ниска лесистост, доколкото след влажните зони горските съобщества са следващата по ефективност зелена мярка за регулиране на последствията от високите валежи.  
 9. В Проект на План за управление на риска от наводнения 2022 – 2027 г. в Дунавски район за басейново управление да се засили използването на мярка „<M31-B17> Възстановяване на връзката със заливните равнини за повишаване на проводимостта чрез премахване на надлъжни защитни съоръжения или отдалечаването им от брега“ за защитените зони от Натура 2000 мрежата, поради факта, че мярката има значение както за намаляване на риска от наводнения, така и за поддържане на защитените зони.
 10. Считам, че трябва да се преоцени широкото използване на мярката „<M33-B15c> Поддържане и почистване на растителността в речни корита и коридори“, доколкото тя оказва силно негативно влияние върху състоянието на водните обекти. Където бъде предложена, трябва да е точно оразмерена, за да може да се оцени нейното въздействие върху състоянието на водния обект и биологичното разнообразие. Мярката не би трябвало да се използва за общини под 10% лесистост (заради забрана в Закона за горите) и за защитените територии и защитените зони от Натура 2000.
 11. В националния каталог липсват мерки, касаещи начина на стопанисване и ползване на горите. През последните 5 години е налице засилване на обезлесяването на гори, разположени в земеделски територии, като ползването (което представлява премахване на гората) се увеличи от 300 на 500 хиляди кубически метри. Доколкото пълното премахване на горите е допустимо само за тези в земеделските територии, е необходимо да се анализират водосборите на РЗПРН и в случай че в тях попадат гори в земеделски територии, да се предвиди мярка за ограничаване на ползването в тях до 10% от запаса им.

Като се надявам отправените препоръки да бъдат отчетени в последващите редакции на текстовете на ПУРН,

Оставям с уважение,

(вашето име, адрес за връзка)

Моля за входящи номера от Басейнова дирекция Дунавски район за басейново управление, БД Западнобеломорски район за басейново управление, БД Източнобеломорски район за басейново управление, БД Черноморски район за басейново управление на водите и от МОСВ за приложеното становище за проекти за ПУРН.

---

Вижте становището, подадено от „Зелени закони":

 
Прикачени файлове: 
PDF icon stanovishche_purn_07092023.pdf

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари