Природозащитници и министър Ивелина Василева обсъдиха процеса на оценка на природозащитното законодателство на ЕС

снимка на Вера Стаевска

По искане на "Зелени закони“ във вторник, 10 ноември, се проведе среща на природозащитници с министъра на околната среда и водите Ивелина Василева. Темата на срещата беше обсъждане на позицията на страната в процеса на оценката на природозащитното законодателство на ЕС (Директива за птиците и Директива за местообитанията). Процесът на оценка е воден от Европейската комисия и се очаква да завърши през 2016 г.

На срещата присъстваха още ресорният зам.-министър на околната среда и водите Бойко Малинов и директорът на Дирекция „Национална служба за защита на природата“ Мирослав Калугеров. От страна на природозащитната общност присъстваха Тома Белев (АПБ), Любомир Костадинов (WWF), Стефан Аврамов (БФБ) и Ирина Матеева (БДЗП).

По време на разговора представителите на НПО потвърдиха позицията си, че природозащитните директиви на ЕС са сред най-перспективните и успешни политики за опазване на природата в света.  Натура 2000 осигурява достатъчно гъвкавост за устойчиво икономическо развитие, като в същото време е работещо доказателство за природозащитни успехи и изключителна ефективност, когато е приложена изцяло.  Това мнение се споделя и вече беше подкрепено от представители на научните среди, фермерите и други заинтересовани страни на работна среща, организирана от инициативата „Зелени закони” и коалиция "За да остане природа в България".

Министър Василева потвърди тезата, че не трябва да се променя рамката и целите на европейските Директиви за Натура.  Както е известно, директивите поставят именно целите пред страните членки, които са гъвкави в тяхното осъществяване чрез националното законодателство,  указанията на Европейската комисия и ефективното им прилагане. Министърът изясни, че МОСВ застъпва позиция за усъвършенстване на прилагането, а не отваряне на директивите.

Припомняме, че в обща позиция 9 страни членки на ЕС се застъпиха за природозащитното законодателство и акцентираха на това, че основният проблем не са директивите, а по-скоро тяхното прилагане. Министър Василева разясни, че България не е била поканена да се присъедини към писмото, но по принцип позицията на страната не е в противоречие с изразените в писмото тези.

Страните се съгласиха, че и междинният преглед на Европейската стратегия за биоразнообразие до 2020 г., публикуван миналия месец от Европейската комисия и показващ продължаващата загуба на биоразнообразието, обуславя нуждата да бъде подсилена подкрепата за Натура 2000.  Министерството ще организира в началото на декември 2015г. широка среща с представители на заинтересованата общественост, на която да се обсъди прилагането на природозащитното законодателство и да бъдат представени резултатите от конференция, насрочена за 20 ноември  в Брюксел. На конференцията се очаква Европейската комисия да отчете резултатите от обществените консултации в процеса на преглед на пригодността на Директивите за Натура 2000.   

МОСВ и неправителствените организации ще продължат диалога с цел подобряване ефективността на прилагането на природозащитното законодателство.

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 114 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари