С какво се ангажираха в дебата с граждани ГЕРБ, Реформаторите и Зелените за политиките си за биоразнообразието и територията?

снимка на Вера Стаевска

На 30 септември се състоя дебатът „Биоразнообразие и устройство на територията”. В него, освен експертите на Сдружение за изследователски практики – Тома Белев и Стефан Аврамов, взеха участие Ивелина Василева (ГЕРБ), Марта Георгиева (Реформаторски блок) и Андрей Ралев („Зелените”) и близо 30 граждани.

По време на дискусията, която засягаше 3 основни теми (застрояването по Черноморието, заменките и институциите, свързани с управлението на Националните паркове) представителите на политическите партии споделиха позициите на своите формации към момента, както и какви конкретни действия биха предприели в случай, че станат част от управлението на страната след предстоящите избори.

Ивелина Василева от ГЕРБ заяви, че подробната предизборна програма на ГЕРБ от 2013 г. не е ревизирана, но настоящата е синтезирана, като конкретните ангажименти от 2013 г. остават. Друга основна теза на представителя на ГЕРБ бе, че природозащитните закони достатъчно добре защитават природата у нас, но проблемът е в прилагането им. Единственият закон, който според Василева трябва да бъде променен с цел опазване на околната среда, е Законът за държавната помощ – във връзка с изискване на връщане на незаконната държавна помощ, чрез заменки.

Представителят на Реформаторския блок Марта Георгиева заяви, че в допълнение на по-общата програма за опазване на природата на политическата си формация, тя е разработила подробни лични ангажименти, с които се бори за преференциален вот. Според нея, мнението на Реформаторския блок е, че трябва да се следи по-стриктно за спазването на закона и налагането на санкции в случаи на нарушения.

Както предизборната програма на ПП „Зелените”, така и изказванията на представителя й в дебата Андрей Ралев, са категорични и конкретни по засегнатите въпроси. Единствено по въпроса за заменките, който липсва и в трите предизборни програми, тезата на партията бе развита от Андрей Ралев на място в дебата.

 

  • По въпроса за опазване на Черноморското крайбрежие трите партии се различават слабо в позициите си:

От ГЕРБ изтъкнаха 3 основни действия, които би следвало да бъдат предприети:

  • Обявяване на заповедите за защитените зони по Директивата за хабитатите с изричен запис на режимите на защита и забраните там, където са приложими такива. Факт е, че тази позиция бе част от предизборната програма на ГЕРБ още преди партията да спечели изборите през 2009 г., но тези заповеди не са обявени и до днес и България е заплашена от наказателна процедура от ЕАК в тази връзка;
  • Утвърждаване на кадастралните карти на дюните по черноморското крайбрежие;
  • Утвърждаване на общите устройствени планове на общините на Черноморското крайбрежие.

Реформаторският блок също подкрепя бързото обявяване на заповедите на Натура 2000 за зоните по хабитатите, като Георгиева се ангажира да работи за режими с ясни забрани за застрояване в крайбрежната двукилометрова зона на Черноморските защитени зони.

ПП „Зелените“ застъпват тезата, че трябва да се приеме забрана за строене в двукилометровата зона в защитени зони по Черноморското крайбрежие. Според Андрей Ралев, по проекта за създаване на национален парк „Българско Черноморие”  са били необходими повече обществени обсъждания от самото начало, както и включването на местните общности в тези обсъждания.

  • По въпроса за реакция на решението на ЕК за заменките като вид незаконна държавна помощ и нужната реакция от България, партиите нямат позиции в предизборните си програми, но застъпиха следните тези:

Относно заменките позицията на ГЕРБ е, че има 2 варианта за решение: единият - собственикът да доплати сумата по пазарна оценка към датата на сключване на сделката и вторият – сделката да бъде развалена и обектът, който засяга тя, върнат на държавата. Ивелина Василева изрази мнението, че трябва да се действа наистина бързо при разрешаването на този въпрос, но се налагат промени в Закона за държавната помощ, които част от публиката изтълкува като опасност от забавяне на връщането на държавната помощ и заплаха от изключително високи финансови глоби от ЕК за държавата.

Приоритет за Реформаторския блок е развалянето на сделките чрез връщане на земи и едва при невъзможност – финансово доплащане до реалната стойност на придобитите заменени земи, според пазарна оценка. Според Марта Георгиева, решението на ЕК за заменките на земи по Закона за горите трябва да се приеме  и за заменките на земеделски земи, за които държавата да предприеме същите действия, без да изчаква решение на ЕК. По въпроса за заменките, свързани със защитени зони по Черноморието, като Камчийски пясъци, от Реформаторския блок считат, че ролята на държавата е да компенсира местните жители и да ги информира за възможностите, които им дава Натура 2000.

ПП „Зелените” заявиха, че първите протести по темата за заменките и силната обществена реакция за спиране на тази порочна практика са инициирани именно от тяхната партия. Подкрепят тезата всички заменки да бъдат обявени за нерегламентирана държавна помощ. А като приемливи действия отбелязват или фирмата, станала собственик да върне имота, или да си доплати до пазарната цена към момента на сключване на сделката. От партията казаха, че България има 11 месеца за решаване на проблема със заменките, което е доста кратък срок. Затова смятат, че не трябва да се губи време в приемането на нов закон, а да се използва настоящият, който може да разреши различните ситуации по един от двата по-горе споменати начина. Според партията е необходимо да се действа бързо и прозрачно, за да няма възможност се укрият виновниците.

  • По отношение на въпроса за подобряване на работата на Дирекциите на националните и природните паркове, политическите партии застъпват сходни тези:

Според ГЕРБ е важно в администрацията на парковете да работят професионалисти, назначени чрез конкурси и тези институции да се управляват напълно прозрачно. Партията споделя мнението, че трябва да се засилят правата на рейнджърите от парковете и да бъдат ангажирани местните хора и бизнесът за опазването на защитените територии. Ивелина Василева заяви, че няма да има чистка в парковите администрации, където работят хора с доказан професионализъм и че начинът да се търсят хора за работа в тези институции е да се разчита на прозрачни конкурси.

Според представителя на Реформаторския блок, за да се избегнат политически назначения в администрацията  на националните и природни паркове, трябва да има прозрачни конкурси с ясна длъжностна характеристика. За по-доброто управление на природните и националните паркове е нужно и да бъде утежнено наказанието за щети на защитени територии по Наказателния кодекс.

„Зелените” също са на мнение, че трябва да има прозрачност в управлението на парковете и конкурсите за служители в тях. Според тях е задължително кандидатите да имат ясна визия и доказана експертиза, които да се изискват за допускане до участие в конкурсите.

  • Във връзка с управлението на защитените територии бе обсъден и въпросът за слабата работа на Националната служба за защита на природата към МОСВ по разглеждане на разработени планове за управление на природни паркове и предложения за нови защитени територии. По тази тема тезите на политиците се разминават.

Въпреки че, както припомни експертът Тома Белев, още през 2009 г. ГЕРБ заявява предизборна програма, включваща увеличаване на защитените територии до 10% от територията на страната, според Ивелина Василева настоящите 5,3% са добър резултат.

Според ПП „Зелените” проблемът е в неспазването на сроковете за разглеждане на предложенията, заложени в ЗЗТ и в зависимост на ръководството на Националната служба за защита на природата към МОСВ от бизнес интереси, които налагат забавяне на приемането на регламенти за защитените територии.

  • В отговор на въпрос от публиката как да се подходи към случаите на съпротива от местните собственици към опазване на природата от застрояване, политиците бяха на близки мнения.

От ГЕРБ смятат, че е изключително важно да се образоват и обучават хората за възможностите за поминък и дългосрочно развитие, които им дават защитените зони и биоразнообразието в тях.

От Реформаторския блок разглеждат въпроса за работата с местните общности от гледна точка на нуждата от защита на природата от национално значение, въпреки олигархични зависимости и съпротива от собственици по места. Георгиева се обяви за широки обществени обсъждания и сътрудничество на администрацията с гражданското общество в спорни случаи. Тя подкрепи тезата на ГЕРБ за нужда от образованост за възможностите за поминък чрез запазена природа .

 

Относно работата по разясняване на ползата от запазената природа като основа за местен поминък, представителят на „Зелените” твърди, че на много места малките собственици разбират значението й, но олигархичните зависимости ги принуждават да заявяват подкрепа за проекти за застрояване. Той цитира примера на Банско, който показа, че презастрояването не е в полза на местните жители и който не се радва на одобрението на жителите на Разлог, които предпочитат развитие на туризъм с по-малки мащаби, разчитащ на запазена природа.

 

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 114 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари