Становище за проект за Общ устройствен план на община Царево

снимка на Тома Белев

Последният проект на Общ устройствен план на община Царево с актуална дата за становища до 31 март  бе обявен преди месец. В текста по-долу от "Зелени закони" ви предоставяме вариант на становище, с което може всеки гражданин да се информира и да подаде мнението си.

 Силистар, гледка без сградите. Снимка: Вера Стаевска

Общите устройствени планове на общините са важни, за да анализират нуждите и евентуалните проекти за бъдещо развитие, ОУП на община Царево обаче от десетилетия се оспорва заради планиране на силно завишени параметри на застрояване, спрямо вече натоварения от вили и хотели морски бряг на Южното Черноморие.  В резюме някои от проблемите и при последния проект са: завишени площи на пясъчни плажове спрямо предимно горския и скалист бпяг на общината, 54% увеличаване на застрояването на Синеморец, разрешено строителство върху дюни и заменени бивши държавни гори. Изготвянето на това становище струваше много дни и много експертна работа - можете да ни помогнете в това, ако го смятате за полезно. 

Освен като копирате текста и го изпратите от своя имейл, можете да използвата и идентичния текст от прикачения документ. Не забравяйте да поискате входящ номер!

ВАРИАНТ ЗА ГРАЖДАНСКО СТАНОВИЩЕ

ДО

Община Царево tsarevo@dir.bg 

Копие:

МРРБ onikolov@mrrb.government.bg 

МОСВ edno_gishe@moew.government.bg  

Зелени закони: office@zelenizakoni.com

 Становище от:

/ три имена, адрес за контакт/

Относно: проект за Изменение на Общия устройствен план (ИОУП)  на Община Царево и Доклад за екологична оценка (ДЕО) и Оценка за съвместимост с целите на Натура 2000 (ДОСВ)

Уважаеми госпожи и господа,

С настоящото становище заявявам своята позиция по публикувания на 14.02.2020г проект за промени в ОУП на община Царево, като изявявам правото си на позиция като гражданин на Република България с оглед чл. 55 от Конституцията на страната и планираните намеси в национални защитени територии, както и по отношение на ефекта върху бреговата ивица, изключителна държавна собственост според чл. 18 на Конституцията.

Настоявам да получа входящ номер за изпратеното от мен становище.

С настоящото писмо изразявам своята принципна подкрепа за изработването и приемането на общи устройствени планове на всички общини в България, като в същото време не подкрепям предложените изменения в ОУП на община Царево. Предвижданото мащабно застрояване не е подкрепено от нуждите за развитие на района, а докладите по екологичните оценки - ДЕО и ДОСВ - на община Царево съществено се различават от стандартите за качество на подобни документи. 

Тъй като този ОУП се изработва с над 100 000 лева публични средства от държавния бюджет в период от над четири години и не е допустимо той да бъде представен с грешки, пропуски в цялост и да разглежда без ясна аргументация бъдещото териториално развитие на територията на крайбрежна Странджа. Недопустима е грешката при данните за капацитета на плажовете - през 2008 г. в ДЕО той е оценен на 43 хиляди души за 344 декара активна плажна площ, а в проектът от 2019 г. - на 75 хиляди души за 602 декара активна плажна площ. 

С настоящото становище настоявам да се преработи предложеният проект за ИОУП на Община Царево, заедно с ДЕО и ДОСВ, така че:

 1. Да се преработят изцяло докладите, с цел да се премахнат разминаванията в данните и планирането, защото за едни и същи показатели в отделните текстове се посочват различни числа, разминаващи се до 300 %.

 2. Да се преразгледа и намали до нулевата хипотеза предвижданото застрояване. Категорично възразявам на предлаганото от проекта ново застрояване на над 5160 декара при условие, че се отчитат 62% дял на необитаемите жилища към момента. Дори и избраният  нулев вариант включва огромен брой незастроени имоти, със застрояването на които капацитетът на плажовете ще се надхвърли. 

 3. Бъдещето развитие на урбанизираните територии в проекта не е съобразено с капацитета на активната плажна площ, както изискват нормативите. Предложената урбанизация за над 140 хиляди души надвишава повече от три пъти капацитета на плажовете. Настоявам тя да бъде отхвърлена, защото би увредила както качеството на туристическо пребиваване, така и околната среда и уникалната странджанска природа. Настоявам урбанизацията да се ограничи като размер до нулевата хипотеза, при която за незастроените към момента имоти да се предвидят по-ниски параметри за застрояване от досегашните.

 4. Настоявам да отпадне предвиденото застрояване с вилни зони на крайбрежието на общината на юг от Царево, което предвижда мултиплициране на вече осъщественото застрояване на сeвер от града тип ниски затворени комплекси, които ограничават достъпа до морския бряг и са предимно собственост на чужди граждани, а не на местни жители. Този тип застрояване де факто ограничава достъпа на българските граждани до морския бряг - изключителна държавна собственост.

 5. Проектът трябва да изпълни законовите изисквания, включително изискването на ЗУЧК да не  включва дюни като потенциални зони на урбанизация. В този смисъл проектът трябва да изключи от застрояване имоти, заети от различни видове дюни, независимо дали са отразени или не от Агенцията по кадастър и независимо дали са собственост на Министерство на отбраната, общината или частни лица. Задължение на проектантите е да установят тези имоти и да ги картират като дюни - например, дюните край плаж Нестинарка собственост на военното министерство, дюните при плаж Ахтопол-север и край плажа Корал. 

 6. Настоявам да не се предвижда застрояване на имотите, които са били предмет на заменки с държавни гори в Лозенец и край защитена зона Караагач, за които има решение за незаконна държавна помощ от Европейската комисия и за които Законът за горите забранява промяната на предназначението и застрояването 

 7. Всички съществуващи гори да бъдат отразени като горски територии, независимо дали агенцията по кадастър ги води ниви, ливади или храсти. Това ще защити горите от изсичане и застрояване, както и брега на Природен парк Странджа, който привлича туристи именно с наличието на неурбанизирана природа ;

 8. Настоявам планът да не предвижда урбанизиране на имоти собственост на държавата и общините, освен за нуждите на водоснабдяването, канализацията и пречистването на водите и транспортната и електропреносна системи. При необходимост на местните жители да развиват туризъм чрез застрояване, това би било логично да се извършва на частни терени, включително с изпълнение на целите за опазване на съсезните защитени територии и зоните от Натура 2000. С тези строежи, които целят развитие на поминък за местното население, не трябва да се ограничава достъпът на българския данъкоплатец до общински и държавни имоти на морския бряг;

 9. Бъдещата урбанизация да се минимизира, като се съобрази с недостига на питейни води и лошото състояние на водопроводната мрежа - в това число да се ограничи до нулевата хипотеза (виж т. 1 от настоящото становище). Да се предвиди и оцени в ДЕО и ДОСВ пълна рехабилитация на водопреносната мрежа и изграждането на резервоари при населените места.

 10. Проектът за ИОУП да предвиди ясни места за изграждане и разширяване на съществуващите пречиствателни станции за отпадни води, както и местата за тяхното заустване, така че ДЕО и ДОСВ да могат да ги оценят;

 11. Проектът за ИОУП да преоцени планираното линейно застрояване на черноморския бряг между границата с Община Приморско и Царево. Качеството на туристическите услуги би пострадало силно от прекомерната урбанизация в северната част на общината. Към момента натоварването на плажовете е от трима души спрямо един местен жител, а бреговата линия е почти плътно застроена - с единствено изключение плажа Корал.

 12. Докладът за екологичната оценка (ДЕО) да оцени въздействието от загуба на трайно затревени площи свързани с новата урбанизация, както и въздействието върху местата на размножаване на защитени видове от фауната и флората.

 13. Настоявам от авторите на доклада по Оценка за съвместимост с целите на Натура 2000 (ДОСВ) да се изиска да използват само актуални, адекватни и пълни данни касаещи видовете и местообитанията целеви за опазване в зоните от “Натура 2000”, а не информации отпреди 10-15 години с пропуски и грешки.

 14. Авторите на ДОСВ са пропуснали да отчетат както въздействието на проекта върху всички зони от Натура 2000 - включително морската част на защитена зона Ропотамо. Също така настоявам да бъде подложено на оценка въздействието върху зоните от “Натура 2000” и на планираното застрояване в съседство с тях. 

 15. Проектът за Общ устройствен план предлага фрапантни разминавания, които настоявам да се поправят:

o  в обяснителната записка проектът посочва като мярка „Стимулиране за развитието на лозарството и винарството в Царево, Лозенец,Бродилово и Велика“ и в същото време предвижда намаляване на площта на лозята от 235 на 216 ха

o   в обяснителната записка проектът посочва като мярка увеличаване площта на трайните и южни насаждения, а в същото време планира намаляване на тяхната площ от 138 на 116 ха.

o   проектът посочва нуждата от приоритетно развитие на пасищно животновъдство и малък дял на земеделските земи и в същото време планира намаляване площта на ливади, пасища и мери със 700 декара.

o  проектът планира „Изграждане на лодкостоянки в селата: Лозенец и Синеморец “, а площта на пристанищата се намалява от 2,75 ха  на 2,63 ха.

o   проектът планира само частично разширение на пътя Царево – Резово  в района на км.3+000 до км.13+695 и в частта от Ахтопол до Синеморец, а не по цялата му дължина до Резово, въпреки посочените цели за развитието на транспортната инфраструктура площта на всички видове пътища – държавни , общински, горски намалява с 10% и въпреки планирания ГКПП.

С уважение:

Дата:

 

 

 

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари