Становище за проект за Закон за биологичното разнообразие на служебното правителство

снимка на Стефан Аврамов

Писмено становище на Сдружение за изследователски практики за общественото обсъждане на проект на закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие.

Уважаема г-жо Министър,


Изграждането на добре функционираща мрежа Натура 2000 е невъзможно без изграждане на адекватна мрежа от органи за нейното управление. Това минава през тяхното законово формулиране, назначаване на специализиран щат и финансиране.


Имаме три конкретни забележки по предложения ЗИД на ЗБР.

1. Категорично няма как да бъде функция на Министъра на ОСВ да
валидира научната информация, както се предлага в параграф 8 (нов
чл. 115а, т.2).
Какво означава първо терминът „валидиране“? Министърът е политическа
фигура и няма как да има функция да одобрява научна информация. Научната
информация обикновено се публикува в научни издания, но дори и
непубликувана тя пак си е научна информация. Няма как Министърът да бъде
натоварен с функция да прави списък на приета от Министъра и неприета от
Министъра научна информация. По каква процедура и ред ще става това при
условие, че през изминалите десетилетия откакто са влезнали в сила двете
директиви както Европейската Комисия, така и Европейския съд приемат и
тълкуват директно научната информация.


В тази връзка предлагаме функцията „валидира“ да отпадне, защото никой
няма да се съобразява с него, а само ще стане повод за жалби до ЕК.


2. На териториалните планове за управление се прехвърлят задачи, които
би трябвало да са част от заповедите за обявяването на зоните.

Мястото на специфичните и подробни цели на защитените зони би трябвало да
бъде или в заповедите или в някакъв друг административен акт на
Министъра на околната среда.

Специфичните и подробни цели ще имат нужда от няколкократна актуализация
във връзка с актуализирането на наличната научна информация и нейната
интерпретация. Същите ще имат и нужда от периодична актуализация в
рамките на редовния мониторинг на изпълнението на двете Директиви.
В тази връзка или плановете за управление трябва задължително да се
актуализират минимум всеки две години или при наличието на критично нова
информация или да останат функция на административен акт на Министъра на
околната среда (което ще позволи тяхната адекватна актуализация).


3. Предлагаме да отпаднат предложенията за създаване на разширен
състав на НСБР.

Консултативните процеси със заинтересованите страни
трябва да се случват по реда на АПК и да не ограничават нито една
заинтересована страна от възможност за участие. НСБР до момента не
е изпълнявал функции по самостоятелна изработка на становища или
предложения, функции каквито няма нито един консултативен орган,
защото те не работят самостоятелно а само дават своите препоръки към
документи, които администрацията е подготвила.

Прикачени файлове: 
PDF icon zz4_stanovishte_zbr_07102022.pdf

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари