Учебната година не трябва да започва с отпадане на климатичните промени от учебните програми

снимка на Борислав Сандов

Днес от Зелени закони" подадохме следното становище против проект на Министерството на образованието и науката (МОН) за изменението на учебната програма, предвиждащ отпадане на климатичните промени” от учебния материал. Становището е адресирано до ресорния министър, както и до ресорната дирекция Политика по изменение на климата" към министерството на околната среда и водите.

СТАНОВИЩЕ

Относно: Проект на изменението на учебната програма, предвиждащ отпадане на климатичните промени” от учебния материал

Уважаеми проф. Цоков,
Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с оповестените в обществената телевизия БНТ предложения за отпадане на климатичните промени” от учебната програма на учениците в основното образование, с настоящото писмо бихме желали да изразим нашето обосновано становище против това намерение.

Климатичните промени са водещо предизвикателство на глобално и национално ниво, определено като такова както от науката, така и от основните стратегически решения на ООН, ЕС и Народното събрание на Република България. Познанията и политиките за смекчаване на и адаптация към климатичните промени са ключови за следващите десетилетия. Най-уязвими и най-потърпевши от негативните проявления на климатичните промени са именно децата и следващите поколения, което се потвърждава и от редица изследвания на Уницеф.

Намираме предложението за отпадане на тази част от учебната програма за нецелесъобразна, а също така смятаме че това противоречи на основни норми от българското и международното законодателство, а именно:


- Противоречи на чл. 29, т. 1, буква „д“ на Конвенция на ООН за правата на детето, която гласи: „Държавите – страни по Конвенцията, се споразумяват, че образованието на детето трябва да бъде насочено към развитието на чувството на уважение към природната среда.“

- Противоречи на Държавните образователни стандарти, съгласно чл. 22, ал. 2, т. 8 на Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба № 13/2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование (Приложение № 3 Рамкови изисквания за резултатите от обучението по екологично образование), където е заложена област на компетентност „Енергия и климат”, като в първи гимназиален етап (от VIII до X клас) ученикът трябва да има знания и умения да описва механизми за намаляване на емисиите на парникови газове.

- Не допринася за прилагането на чл. 6 от  Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК), ратифицирана от България със закон, приет от 37-то НС на 16.03.1995 г., в сила от 10.08.1995 г.. Според чл. 6 от РКООНИК страните, ратифицирали конвенцията, се задължават да: съдействат за разработването и прилагането на образователни програми и на програми за информиране на обществеността за  изменението на климата и последствията от него... разработват и изпълняват програми за образование и обучение, включително да укрепват националните институции, както и да обменят или командироват персонал за обучение на експерти в тази област.

-  Противоречи на поетите от България ангажименти през 2015 г. по Парижкото споразумение, което подчертава в Преамбюла си значението на образованието, обучението, осведомеността и участието на обществеността, публичния достъп до информация и сътрудничеството на всички равнища по разгледаните в споразумението въпроси.

Като се надяваме становището ни да бъде взето под внимание и темата климатични промени” да остане в учебната програма и както и да се развие допълнително обучението в тази сфера,

Оставяме с уважение,

............

Инициатива „Зелени закони“

https://zelenizakoni.com

Прикачени файлове: 
PDF icon stanovishte-mon-klimatichni-promeni.pdf

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари