В писмо до Орхус от януари МОСВ отрича проблема със съответствие на ЗУТ към Орхуската конвенция

снимка на Тома Белев
Автор: 
Тома Белев

В приложения документ можете да прочетете писмо на МОСВ, изпратено на 5 януари, в отговор на поредното решение по Орхуската конвенция от 2014 г, констатиращо несъответствие. Според МОСВ проблем в българския Закон за устройство на територията не съществува, с оглед че той включва процедури по съгласуване с националното природозащитно законодателство (ЗЗТ, ЗООС и ЗБР) и тези процедури на съгласуване осигуряват на гражданите достъп до правосъдие по въпросите на околната среда, който липсва според констатациите на Орхуската конвенция.  Изтъква се, че въпросните процедури имат не само природозащитно, но и социално-икономическо значение и осигуряват навременното оползотворяване на ресурсите за България от структурните фондове и поради тази причина "не трябва да се разглеждат едностранчиво". Писмото на министър Ивелина Василева изтъква също, че "липсата на пряк достъп на гражданите, включително на природозащитните организации, до процедури по обжалване на устройствените планове и разрешителните за строителство са напълно компенсирани от ефективния контрол върху строителството в България"

На фона на тази аргументация е важно да изтъкнем, че премиерът Бойко Борисов към януари 2015 г. изтъква неефективността на строителния контрол в България, който очевидно не прави излишно гражданското участие и контрол.

Както вече съобщихме, констатацията за нужни промени в ЗУТ, изтъкнати от Решението на страните по Орхуската конвенция от юли 2014 г., повтарят препоръки от 2012 г. и включват:

  1. Нужда да се осигури достъпът на всички членовете на обществеността, включително на природозащитните организации, до правните процедури по Общите устройствени планове, по Подробните устройствени планове, а също и до правни процедури по свързани с плановете стратегически становища по екологична оценка
  2. Нужда да се осигури достъпът на заинтересованите членове на обществеността, включително на природозащитните организации, до процедурите по оспорване и преразглеждане на разрешенията за строеж и експлоатация.

Аргументацията на МОСВ за липса на проблеми в българското законодателство можете да прочетете на английски в писмото, приложено като документ.

Прикачени файлове

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 114 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари