Задължително ли е спазването на заданието за плана на Пирин или - ще разпореди ли МОСВ извършване на екологична оценка и отразяване на исканията на ЮНЕСКО?

снимка на Тома Белев

След получения от Зелени закони отказ на предложението ни към МОСВ да изиска извършване на екологична оценка като част от разработката на бъдещия нов план за управление на НП Пирин, си позволихме да продължим комуникацията с министерството-възложител на държавната поръчка за изработка на плана. Тъй като писмото на МОСВ с дата 16 март с подпис на зам-министър Бойко Малинов (цялата кореспонденция е приложена в дигитален формат под статията) твърди, че планът за управление е рамков документ без конкретно проектно и планово съдържание, което да изисква преценка необходимостта от екологична оценка, си позволихме да отговорим с факти, сочещи задължението за конкретика в плана за управление,  и то конкретика, съобразена с природозащитното законодателство и изрично отчитаща критиките на ЮНЕСКО към стопанисването на Пирин като уникален обект от световното наследство. Обръщаме внимание на МОСВ към следните части на заданието за плана за управление, които до момента не са спазени в представяния проект за план за управление на НП Пирин и към факта, че заданието е разработено от МОСВ като възложител на обществена поръчка по проект, съфинансиран от ЕС:

Одобреното през 2012 г от МОСВ чрез неговата структура ДНП „Пирин“ задание към изпълнителя включва:

  • „III  етап – съгласуване с Възложителя (връщане за доработване, отразяване, съгласуване и др.) Екологична оценка (от 15 до 18 месец).“ – стр. 83 от „Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Разработване не план за управление на Национален парк „Пирин“ за периода 2014 – 2023“, утвърден от инж. Валери Мечев, Директор на ДНП Пирин.
  • В заданието за изработване на плана част 3.1. Зониране и функционално предназначение на зоните ( стр. 68), изрично е посочено, че в обхвата на  Туристическата зона: „Предлаганите нови обекти и обслужващи съоръжения да се определят на база политиката за управление на посетителите. Да се актуализира Планът за управление на посетителите в НП (да се отчете Стратегията за устойчив туризъм, изготвена през 2010 по програма на ЮНЕСКО) като се съобрази с дългосрочните цели и конкретизира разположението на обектите и дейностите.“
  •  В заданието за изработване на плана, във вече цитираната част 3.1. Зониране и функционално предназначение на зоните, изрично е посочено, че в обхвата на  Зоната за сгради и съоръжения трябва да „се включат всички територии, свързани със съществуващите и предвидените за изграждане нови обекти (сгради и съоръжения)“

С пимото си, подадено до МОСВ днес, от Зелени закони твърдим:

"Проектът за план за управление на НП Пирин има за свой предмет дългосрочно планиране на дейностите по опазване на парка, представляващ и обект на световното наследство и трябва да предвиди необходимите за извършването на тези дейности съвместимост с природозащитното законодателство на Република България.  И в момента съдържанието на проекта, представяно публично от изпълнителя фирма „Пролес Инженеринг“ ООД, залага бъдещо развитие на инвестиционни предложения по приложения № 1 и 2 на ЗООС на значителни площи. Съгласно последния вариант на проекта на плана територията от парка, в която може да се застроява, се увеличава от 0.6 %  на 73,8% или 123 пъти. Отбелязваме, че устройствените планове, които определят зоните, в които може да се застроява,  се подлагат задължително на екологична оценка. Съгласно ЗООС и ЗБР екологичната оценка  и оценката за съвместимост на такива планове се извършват едновременно с изготвянето им, като се вземат предвид техните цели, териториалният обхват и степента на подробност, така че да се идентифицират, опишат и оценят по подходящ начин възможните въздействия от прилагането на инвестиционните предложения, които тези планове и програми включват. Законът изисква екологичната оценка да се съвмести изцяло с действащите процедури за изготвяне и одобряване на плана.

Обръщаме Вашето внимание, че неизпълнение на техническата документация за изготвяне на екологична оценка от страна на фирмата изпълнител може да доведе до финансови корекции за сметка на бюджета на МОСВ."

Отчитайки всичко това, отново формулираме предложението си към МОСВ като възложител на проекта, финансиращ изработването на Плана за управление на НП Пирин, да спре временно неговата реализация и да задължи директорa на ДНП Пирин да внесе необходимите документации за извършване на преценка необходимостта от екологична оценка и  проверка за допустимост и преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони.

 

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари