Завършихме проекта за закон за права на гражданите за енергия от ВЕИ

снимка на Петко Ковачев

Работата по измененията в Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) за улесняване производството на енергия от ВЕИ от граждани, която от „Зелени закони“ започнахме заедно с депутата Александър Дунчев и „Грийнпийс“ през май 2022г., бе довършена през последните месеци. С помощта на юриста от „Зелените адвокати“ Свилен Овчаров, експерти, наети от „Грийнпийс“ и нашите партньори от ОЦОСУР-Варна, текстът на законопроекта бе детайлно разработен през последните три месеца.

Законодателството според “Зелени закони“ в краткосрочен план трябва да акцентира върху възможността граждани и общности от граждани да преминават през облекчени административни процедури за стартиране на „домашно“ производство на енергия. Те трябва да могат да инсталират мощности в своите имоти, да ги свързват към националната електропреносна мрежа, да обменят енергия в общността и да продават излишъците произведена енергия на енергоразпределителните дружества.

Средносрочните цели на „Зелени закони“ включват и други свързани промени в законодателството за енергетиката и климата, с които можете да се запознаете тук - https://www.zelenizakoni.com/novini/kakvo-predlaga-zeleni-zakoni-v-zakonodatelstvoto-za-energetikata-i-klimata

Настоящият текст на законопроекта за промени в ЗЕВИ ще бъде предложен за внасяне от заинтересовани депутати от 48 Народно събрание, като вече беше изпратен и на инициатора на процеса за работа по правата на граждани, произвеждащи собствена енергия – депутата Александър Дунчев. Законопроектът на „Зелени закони“, Грийнпийс“ и ОЦОСУР-Варна, ще бъде представен и по време на16-та Национална конференция на асоциацията на българските енергийни агенции на 30.11.2022 в хотел „Хаят Риджънси“, София.

Застъпническата кампания за енергийна независимост, провеждана съвместно от ОЦОСУР-Варна и „Зелени закони“ се провежда в рамките на проект „Да бъдем енергийно независими“, финансиран от Фонд „Активни граждани България“ по финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021 г.

---

Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари