Подобряване на ефективността на управление на българските защитени територии

снимка на Стефан Аврамов

Към момента в България има 14 парка - 3 национални и 11 природни.

Дирекциите на националните паркове са част от МОСВ, а на природните - на Изпълнителната агенция по горите при МЗХ.

Съгласно Законът за администрацията Министъра на околната среда и водите може да освободи директорите на Националните паркове без мотиви и без специални процедури и го прави. Така през 2013 г. бяха освободени и тримата директора на Национални паркове след смяната на правителството. 

Съгласно правилниците за дейността на дирекциите на Природните паркове техните директори се назначават само след конкурс, но това не пречи 4 от 11 директора да заемат позициите си днес без конкурс. Когато се провеждат конкурси липсва прозрачност на процеса и яснота на изискванията към длъжноста Директор на парк. Така днес имаме директори на паркове, чиято квалификация е в областта на психологията, правото, озеленяването, урбанизма, мениджмънта  и т.н.

Какво да се предприеме: С цел повишаване на ефективността на управление е необходима  професионализация на парковите администрации, чрез въвеждане на ясни процедури за назначаване и освобождаване на управленческия персонал, стандарти за необходимите познания за всяка длъжност, регулярни проверки на знанията на 4 или 5 години, развитие на система за повишаване на квалификацията, ежегодни образователни програми и т.н.

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари