Приоритети

България има едно от най-доброто европейско природозащитно законодателство. Ние нямаме нужда от негови значителни промени. Имаме нужда от политическо желание за неговото адекватно приложение!

Приемане и прилагане на Национална стратегия и план за опазване на биоразнообразието - сегашната ни стратегия е от 1998 г., а планът за нейното приложение е от 2005 г.

34,4% от територията на България са защитени зони от мрежата Натура 2000. Това звучи много гордо, но на практика мрежата съществува основно на хартия и пред очите ни застрояват дюни по Черноморието, разорават пасища с орхидеи и лалугери и изсичат вековни гори. Адекватното управление на Натура 2000 изисква официално обявяване в Държавен вестник на заповеди за защитените зони от мрежата с адекватни режими и зониране, както и разработване на техните планове за управление с адекватни режими и зониране. И да не забравим - прилагане на тези режими и зонирания.

България може да се гордее с уникалната природа на 3 Национални, 11 Природни парка и 90 резервата и управлявани резервата. Но бракониерството е нещо често срещано в тях и има сериозна нужда за подобряване на ефективността на управлението на българските защитени територии. Моделът на тяхното управление би трябвало да се използва и при за изграждането на органи за управление на защитените зони.

Природните местообитания в частни земи и гори са подложени на засилен натиск. Не е справедливо собствениците на частни гори и земи да бъдат значително ограничавани ако на тяхна територия има находища на редки видове. В цял свят има програми за изкупуване от НПО или държавата на територии с ценно биоразнообразие, които впоследствие се поставят под режим на реална защита. Този метод съчетава запазването на интересите на частния собственик и на обществото. България има нужда от стартирането на Национална програма за изкупуване на приоритетни земи и гори, местообитание на редки видове.

Осигуряване на устойчиво финансиране на защитени зони и територии.

Осигуряване на опазването на вековните гори в затворените басейни в България

Обявяване на скандалните заменки за държавна помощ

 

 

 

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари