Вековни гори

3 795 000 ха от територията на България са покрити с гори. От тях само 103 000 ха, или 2,7%, са запазили структурата си на стари естествени гори без следи от човешка намеса. Преобладаващата част от тези гори се намират в защитени територии, което в голяма степен гарантира запазването им.


Същевременно по проучвания на WWF над 100 000 ха естествени гори над 100 г., които са или имат потенциал да се превърнат в стари гори, са извън защитени територии и са реално застрашени от изсичане. Важно е да се напомни, че сечта може да промени една стара гора само за няколко часа, а възстановяването ú отнема столетия.
 

Повечето от тези гори са в защитени зони по директивата за хабитатите и би трябвало да бъдат запазени завинаги като вековни гори.

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия в рамките на Програмата „Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 г. https://www.activecitizensfund.bg