Повишаване качеството на живот в селските райони чрез подобряване достъп до публични услуги

Изграждането на тези три фундамента би позволили на селските райони в България да се отърсят от задълбочаващата се стагнация, в която се намират. България има ресурс и потенциал да постигне заложените 5 основни цели в стратегията „Европа 2020“ за интелигентен устойчив и приобщаващ растеж: заетост, научноизследователската и развойна дейност; климат/енергетиката; образование; социално приобщаване и намаляване на бедността.

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия в рамките на Програмата „Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 г. https://www.activecitizensfund.bg