Съхраняване и развиване на конкурентни подотрасли чрез спецификата на регионите

Съхраняване и развиване на конкурентни подотрасли чрез спецификата на регионите като култури, методи за отглеждане, земеделски практики и традиции, даващи висока добавена стойност, малки бутикови производства насочени в най-високия ценови клас. Инвестиции в преработвателни и съпътстващи дейности на микро и МСП насърчаващи развитието на зелена икономика и иновации, както и разнообразяване на неземеделски дейности на микро и МСП;

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия в рамките на Програмата „Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 г. https://www.activecitizensfund.bg