България и Холандия ще ревизират Натура 2000?

снимка на Стефан Аврамов

Преди няколко дни прес-центърът на МОСВ съобщи, че на 30.09.2015 год. Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева се е срещнала с министъра на земеделието на Кралство Нидерландия Шарон Дайксма, като по време на разговорите двете страни са се обединили около необходимостта от промяна на Директивата за местообитанията, с която бе създадена Натура 2000. 

От Зелени Закони с тревога алармираме, че тази среща на високо равнище, първа по рода си в Европа, поражда изключително сериозни опасения. 

Прес съобщението на МОСВ за българо-холандска инициатива за ревизиране на Директивите за птиците и местообитания поражда изключително сериозни въпроси! Срещата не е била протоколна, а работна и експерти от двете страни са обсъждали конкретни предложения за ревизиране на двете Директиви за Натура 2000 (Директивата за местообитанията и Директивата за дивите птици) в противоречие на обществените настроения и в България, и в Европа! Българското общество е най-запознатото за Натура 2000 в Европа по последни данни от Евробарометър.

Тази година функционирането на двете директиви бе подложено от ЕК на законодателна оценка за тяхната ефективност (т. нар. fitness check на директивите, включваща таргетирани консултации със заинтересованите страни плюс въпросник за обществена консултация). Между всички заинтересовани страни бе водена дискусия дали има нужда от усъвършенстване на текстовете на двете Директиви и как това може да помогне за тяхното прилагане. В хода на дискусията надделява мнението, че има нужда от известно усъвършенстване на Директивите, но е крайно неподходящо това да стане сега. Първо мрежата Натура 2000 току що е придобила някаква цялостност и едва през този планов период започва изграждането на нейното управление и е рано да й бъде правена оценка на функционирането. Второ отварянето на директивите за промени и дискусията по тях ще причини допълнително забавяне на нейното доизграждане и ефективно функциониране. По тази причина в хода на обществените консултации над 520 000 жители на Европейския съюз оцениха високо Директивите и настояха за още по- добро прилагане на Директивите и адекватно управление на местата от мрежата. Повечето европейски правителства, включително и германското, също ясно и категорично заявиха, че няма нужда в момента от промяна на Директивата за местообитанията и Натура 2000, а има нужда от тяхното последователно и пълно прилагане.

Недоумение буди фактът, че официалната позиция на България не е публична и не е подложена на каквото и да е обществено обсъждане! При условие, че няколко десетки хиляди българи са участвали в анкетата на ЕК относно директивите и са подкрепили, че приоритет е тяхното прилагане, а не промяна, то не е ясно на какви основания МОСВ предлага точно обратното! По подобен начин преди години бе предложена ревизия на законодателството ни относно ГМО и само масирани улични протести спасиха България от радикално либерализиране на законодателството ни относно ГМО!

Директивата за дивите птици и Директивата за местообитанията са основата на европейското природозащитно законодателство. Директивата за дивите птици е най-старият закон на ЕС в областта на защитата на природата и дава основата за опазването на всички диви видове птици, обитаващи Европейския съюз. Тя е приета през 1979 като отговор на засилващото се безпокойство от намаляване на дивите птици в Съюза вследствие на безконтролен лов и загуба на местообитания. Директивата признава, че загубата на местообитания е основна заплаха за дивите птици и изисква тяхното опазване. Държавите членки са длъжни да обявят свързана мрежа от места, важни за птиците и да следят за тяхното опазване. Директивата за местообитанията доразвива Директивата за дивите птици и осигурява както опазване на европейски застрашени животни, растения и местообитания, както чрез пряка защита на редки животни и растения, така и чрез изискване за опазване на техните местообитяния. Тя изисква строга защита на над хиляда животински и растителни вида в Европа и на над 200 типа местообитания (специфични гори, ливади, влажни зони и др.).

Двете директиви изискват създаването на общоевропейската мрежа от защитени зони Натура 2000. Изграждането на мрежата не минава без проблеми – на много места има конфликти на местно ниво, но рано или късно местните общности като цяло разбират, че Натура 2000 им носи повече ползи, отколкото загуби. Така от 1992 досега мрежата се разраства и по последни данни покриват 18,36% от територията на ЕС. В България мрежата покрива 34,4% от територията на страната, като страната ни е на трето место по покритие след Словения и Хърватско. Развитието на мрежата в ЕС продължава с добавянето на допълнителни места в някои страни и с усъвършенстване на тяхното управление. Основно ударение в следващите години ще има на адекватното управление на ниво отделно место в Натура 2000 – само така тя от мрежа на хартия ще се превърне в реален и устойчив оазис на природата в Европа. Естествено всичко това трябва да стане след сериозни обществени обсъждания, въвличане на местните общности в нейното управление и с финансовата подкрепа на ЕК.

 Искрено се надяваме следващите седмици да дадат отговор на тези въпроси и предложеното от Правителството решение да отговаря на дългосрочните интереси на българското общество. По отношение Натура 2000 в България единствената добра новина е вече споменатата висока степен на информираност на обществото за природозащитната мрежа, но стъпките за реалното прилагане на Директивите се бавят с години. На този фон, обаче, от "Зелени закони" настояваме на първо време за обявяване на заповедите за защитените зони Натура 2000 за хабитатите в България и за приемане на плановe за управление и определяне на отговорен управляващ орган за всички зони от Натура 2000 в страната - като това са само първите стъпки за осигуряване на защитата на хабитатите и дивите птици по Натура 2000 и преодоляване на настоящото функциониране на природозащитната мрежа в България само на хартия.

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 114 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари