Отново некачествена документация за Плана за земеделие и селски райони 2023-2027

снимка на Бояна Василева

След множество становища и обзори на проблемите в Националния стратегически план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027г., днес изпратихме общо обзорно становище за проблемите в доклада по екологичната му оценка (публикуван тук). Този план е основата за бъдещото разходване на европейските и национални средства за селските райони и процедирането му така, че да продължи досегашните практики на "субсидиевъдство" без оглед на европейските зелени политики и интересите на малките и био производители, е много лош знак за продължаващо уедряване на стопанствата и унищожаване на биоразнообразието и продуктивността на почвата, като не са взети предвид нито възраженията от множество становища към национални консултации, нито 405 критики от Европейската комисия.

 

Ето и становището, разработено от икепа експерти на "Зелени закони":

До

                                                                                Министерство на земеделието

                                                                                Министерство на околната среда и водите

 

Относно: Становище по Доклад на екологична оценка на СПРЗСР 2023-2027 г., https://www.moew.government.bg/bg/doklad-za-ocenka-stepenta-na-vuzdejstvie-na-proekt-na-strategicheski-plan-za-razvitie-na-zemedelieto-i-razvitie-na-selskite-rajoni-za-perioda-2023-2027-g-vurhu-zastiteni-zoni/

Считаме, че Докладът за екологична оценка на СПРЗСР 2023-2027, въпреки своя обем от 763 страници без приложенията, е изготвен формално, не представя реален анализ и оценка на въздействието на Стратегическия план за земеделието и селските райони.

  • В доклада са представени основно данни от ИАОС. Не се цитират и предполагаме, че не са анализирани, научни статии по темите, няма описана литература, повечето компоненти на средата са описани твърде общо, като въздействието върху тях е описано с едва 1-2 изречения.
  • Като краен резултат на доклада не са дадени макро мерки и условия за предотвратяване или намаляване на потенциално негативното въздействие върху околната среда и човешкото здраве на Стратегията, а само е описано, че всеки отделен проект от Стратегията ще премине през и така задължителните процедури по ОВОС, ЕО и ОС. 
  • В Доклада за екологична оценка на СПРЗСР 2023-2027 липсва анализ на всички изменения на ПРСР 2014-2020, които не са процедирани по реда на екологичното законодателство.
  • Не е представен (няма) одобрен доклад по наблюдението и контрола на въздействието върху околната среда при прилагането на ПРСР 2014-2020 г., включително на мерките за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на програмата върху околната среда и човешкото здраве. Заради тези нарушения е наложена ПАМ, която е отменена при определни условия, които не са изпълнени.
  • Алтернативите, които са разгледани, не се различават съществено по между си и нито една от тях не отразява направените от ЕК забележки към СПРЗСР 2023-2027.
  • В посочените алтернативи посочените цели са твърде занижени.
  • До момента сме внесли становища по Оценката за съвместимост, както и по обсъждането в тематичната работна група на СПРЗСР 2023-2027, които не са взети предвид и не са коментирани, макар да са част от приложенията по Оценката за съвместимост.

Така представеният доклад не изпълнява функцията си и смятаме, че трябва да бъде основно преработен, вземайки като алтернатива преработения СПРЗСР 2023-2027 спрямо забележките на ЕК, стъпвайки върху доклад по наблюдението и контрола на въздействието върху околната среда при прилагането на ПРСР 2014-2020 г. и давайки макро мерки и условия за намаляване на потенциалното негативното въздействие на СПРЗСР 2023-2027 върху околната среда и човешкото здраве.  

Прикачени файлове: 
PDF icon stanovishte_eo_sprzsr_23_27_zz4.pdf

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари