Преди месец се проведе среща за некартираните дюни с МОСВ и МРРБ

снимка на Вера Стаевска

На 07.07.2021г се проведе среща за решаване на проблемите с некартираните дюни, която от "Зелени закони" поискахме с писмо  № ЗЗ03-41(3)/25.05.2021. На срещата присъстваха експерти от Министерството на околната среда и водите (МОСВ), Министерството на регионалното развитие и благоустройството МРРБ) и подчинената на МРРБ Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК). Тъй като към момента очакваме копие от протокола от срещата, обобщаваме своето участие по темата тук.

Проблемите, които бяпа посочени като теми за обсъждане в писмото ни (виж прикачен документ тук) накратко са:

1.       Изключително голямо несъответствие между специализираните карти на дюните на МРРБ и докладваното картиране на дюни от МОСВ през 2012.      

2.       Липса на окончателна публична специализирана карта на дюните в България.

3.       Липса на обща законова защита на дюните извън Натура 2000.

4.       Дюни, непредставени в картирането на МОСВ и неотразени и в специализираната карта на дюните, които рано или късно ще бъдат приватизирани.

За решаване на тези проблеми от "Зелени закони" предложихме в свое писмо с Изх. № ЗЗ03-99/31.05.2021г. (виж прикачен документ тук) да бъде създадена правителствена комисия.

На срещата на 7 юли бяха обсъдени различни казуси - плажовете "Нестинарка", "Камчийски пясъци", "Шабленска Тузла" и други. От страна на ведомствата бе изразена готовност инвентаризираните през 2020г. година от "Зелени закони" липсващи в картите дюни да бъдат отразени в официалните карти при следващата им актуализация от АГКК, за която няма конкретен срок. Остава отворен въпросът как държавата ще картира в пълнота дюните, които и до момента убягват от откъслечните проекти с теренни инвентаризации.

С нашето писмо от 31 май 2021г. ние предложихме процедура по идентификация и попълване на пропуски в специализираните карти на дюните и Вашите карирания на територията на Р. България със задача да се идентифицират имотите, в които са налични дюни. Целта на тази задача не е определяне на граници на дюните, последното е компетенцията на АГКК. Целта е да се идентифицират напълно имотите, в които има дюни, и за които МОСВ/РИОСВ се произнасят  по реда на  § 25 ал. 3 от ПЗР на ЗУЧК  и официализират чрез заповед на министъра на околната среда и водите.

Предлагаме чрез следната примерна процедурата да се изработи списък на имотите, в които има дюни:

  1. Да се обединят в една обща карта:
  • Дюните включени от специализираните карти по ЗУЧК от страницата на АГКК https://www.cadastre.bg/specializirani-karti-i-registri
  • Дюните картирани за нуждите на Натура 2000 през периода 2011-2013
  • Информацията, предоставена от СИП с писмо с Ваш вх. № 48-00-385 от 25.05.2021
  1. Да се сформира, при съгласие на предложените членове, комисия от БАН с членове  проф. Ива Апостолова (ИБЕИ при БАН) доц. Десислава Сопотлиева (ИБЕИ при БАН) доц. Антоанета Петрова ( БГ при БАН), Чавдар Гусев (ИБЕИ при БАН) със задача да прегледат информацията по т.1 и да се произнесат за нейната пълнота и качество.
  2. При идентифицирани от комисията пропуски или неяснота на границите на дюните да се предвиди комисията или поне трима нейни представители с представител на местните РИОСВ да отидат на място на проверка .
  3. След приключване на работата по т.3 границите на дюните с подложка кадастрална карта или сателитна снимка да се принтират на хартиен носител и членовете на комисията да удостоверят с подписите си така констатираните данни.
  4. На базата на картата по т.4 експертите на МОСВ идентифицират имотите, в които попадат дюни по смисъла на § 25 ал. 3 от ПЗР на ЗУЧК. 
  5. Подготвя се процедура, по която може да се актуализират данните по т.5
  6. Процедурата се финализира със заповед на министъра на околната среда и водите, в която се посочва списъка по т.5 и процедурата по т.6 и същата се изпраща на РИОСВ Бургас и Варна и на АГКК по реда на §31 от ПЗР на ЗУЧК. Заповедта се публикува на страницата на МОСВ.

На снимката: дюнна растителност.

 

 

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари