Продължава увреждането на националните паркове по мярката „Пасторализъм“

снимка на Яна Дакова

От няколко години екипът на „Зелени Закони" следи проблемите, които създава субсидирането на животновъдството в националните паркове по мярката „Пасторализъм“. Тази субсидия бе предложена преди повече от 15 години като мярка за поддържане на откритите тревни площи, които на места бавно обрастват с храсти и дървета, в трите български национални парка Пирин, Рила и „Централен Балкан", които съвпадат и с едноименни зони от европейската природозащитна мрежа „Натура 2000". Ефектите от големите бройки животни обаче според данни на учените са вредни за планинските екосистеми. Преди година от учени бе изготвен за целите на приемане на оценка от Министерството на околната среда и водите и доклад за съвместимост с „Натура 2000", който препоръчва субсидията да е само за овце и да зависи от бъдещи изследвания на въздействието.

За съжаление практиката през последните два планови периода показа, че мярката не решава проблема с обрастването на отворените площи, но за сметка на това създава допълнителни проблеми. Създавайки сериозен финансов стимул за паша в националните паркове, субсидията привлича животновъди от цялата страна в Националните паркове. Може би основно заради допълнителната субсидия за паша в националните паркове броят на кравите в Централен Балкан се увеличава от 500 (през 2006 год.) на 8045 (през 2022 год.), а в Рила от 396 (през 2006 год.) на 8338 (през 2022 год.). От друга страна нормите на паша в парковете са правени преди десетилетия и не отчитат различните типове открити площи в тях и тяхната устойчивост и уязвимост на пашуване.

 

Сн. 1. Нормата за пашуване в НП Пирин е 50 крави/км2, което е твърде високо натоварване на високопланинските екосистеми.

На практика вече няма основания тази субсидия да бъде продължена. Това е констатирано и от разработваната от МОСВ Национална рамка за приоритетни действие за „Натура 2000", която идентифицира нужда от паша и то само от овце само в няколко ограничени местообитания в националните паркове.

Сн. 2 В края на сезона тревата е свършила и част от кравите навлизат и в гората, където имат конфликти с хищници и пашата е забранена.

Но веднъж започнало раздаването на пари, то не може да бъде спряно. И Министерството на земеделието, въпреки възраженията от научната общност, природозащитните НПО, МОСВ и Европейската комисия, предложи мярката да бъде продължена почти без изменения в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г., като не отразява въобще направената обосновка и радикална промяна на мярката от НРПД.

Сн. 3. Няколко езера в НП Пирин са оградени с електропастири, за да се опазят от кравите.

Междувременно през юли 2022 г. МОСВ след преглед на представената първа версия на Стратегическия план прецени, че има вероятност за значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000". Докладът препоръчва субсидията да е само за овце и да зависи от бъдещи изследвания на въздействието. Той също изиска планът да бъде подложен на задължителна екологична оценка и оценка за съвместимост.  Такива са възложени от Министерството на земеделието, изработени са от екип от експерти, определени съгласно екологичното законодателство и бяха публикувани за обществени консултации на интернет страницата на МОСВ, в което и ние се включихме. Междувременно стратегическия план бе актуализиран неколкократно, което забави окончателното становище на МОСВ по него.

Но на 30.06.2023 год. в Държавен вестник бе публикувана Наредба № 10 от 27 юни 2023 г., с която се планира да се субсидира пасторализма в националните паркове в размер на около 350 лева на хектар годишно. Същият ден Министърът на земеделието подписва заповед РД09-661/30.06.2023 год., с която се стартира кампанията за прием на заявления за подпомагане по субсидията „Пасторализъм“. Но съгласно отговор на Министъра на околната среда на парламентарен въпрос от същата дата (30.06.2023 год.) не е финализирана гореспомената процедурата за екологична оценка на плана.

Така Министерството на земеделието стартира мярката пасторализъм и в новия планов период без обосновка за смисъла от нейното съществуване и в нарушение на два български закона (ЗБР и ЗООС) и на екологични директиви на Европейския съюз.

От „Зелени Закони" сезирахме компетентните европейски институции за проблема с жалбата. 

Разчитаме, че и МОСВ ще реагира адекватно и ще препоръча спирането на тази субсидия и се надяваме най-сетне и Министерството на земеделието да разбере, че такива субсидии и такъв подход на работа създават само проблеми за всички.

 

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари