След празниците - ще има ли думата обществото за проекта за Закон за "вечните" концесии?

снимка на Вера Стаевска

След като множество граждани и организации подадоха след наш призив становища срещу приемането "на тъмно" на нов Закон за концесиите (публикуван от Министерски съвет за обществена консултация на 19.04.2016г със срок за становища до 03.05.2016 - в празничен период), на 11.05.2016г отново писахме до Министерски съвет с предложение да съдействаме за широка публична дискусия по темата (виж тук). Очакваме отговор от министрите, като до момента няма яснота дали ще се проведат реални обществени обсъждания, или проектът, който изцяло отменя действащата национална уредба (Закона за концесиите (ЗК) и Закона за публично-частното партньорство (ЗПЧП) ще влезе в сила тихпомълком.

Какъв е проблемът:

  1. Принципен - законите трябва да се приемат и променят мотивирано, с публичен дебат и съгласие, след извъшена предварителна оценка на въздействието им. Такъм процес изцяло липсва при проектът за Закон за концесиите
  2. Концесиите за строителство и услуги ще може да се сключват за дълъг период от време, а не както е в момента до 35 години– т. нар. "вечни концесии". С това този проект изцяло отнема възможността на държавата да прекрати спорни концесии, която възможност и до момента е ключов препъни-камък например при концесията за ски-зона "Банско"
  3. Мотивите на законопроекта твърдят, че "икономическата изгода от нея (концесията) се изразява не с преките моментни ползи (приходи), а и с косвените ползи и с ползите за обществото в дългосрочен план" и с това предпоставят нужда от финансова подкрепа от държавата за фирмите-концесионери, с което определени фирми, които се облагодетелстват от връзките си с властта ще могат да го правят открито и под законова закрила. Финансовата логика на концесионните договори се измества от необосновано фаворизиране на концесионерите и предпоставяне на ролята им на действащи за общото благо. С оглед опита от дългогодишни досегашни установени нарушения при големи концесии – например, за ски-зона „Банско“, както и с редица проблемни концесии свързани с добив на полезни изкопаеми и подземни богатства  – няма основание за презумпция за добросъвесност и действие в полза на общността от страна на инвеститорите. 
  4. Според проекта концесиите ще се възлагат пряко от министри и кметове на общини, а не от колективни органи както при досегашните концеденти Министерският съвет и общинските съвети, с което процедурата става по-непрозрачна и необективна.
  5. В мотивите е записана и възможност концесионерът да събира  местни такси и данъци вместо държавата

Пълен текст на становището ни можете да видите тук.

Все още очакваме отговор от Министерски съвет към отправената от нас покана за широк обществен дебат по темата. Подкрепа в становището ни срещу проекта имаме и от колегите от коалиция "За да остане природа в България", чиято позиция можете да прочетете тук

Прикачени файлове

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 114 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари