Становище за самостоятелна агенция по горите

снимка на Александър Дунчев

На 10.01.2024 г. Министерството на земеделието и храните (МЗХ) съобщи, че рестартира процеса по преобразуване на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) в Държавна агенция по горите (ДАГ) към Министерски съвет (МС), в изпълнение на Управленската програма на Правителството за 2023-2024 г., като всички заинтересовани страни могат в 14-дневен срок да изпратят своите предложения за структурата и функциите на новата Държавна агенция по горите като част от процеса по изготвяне на изменение на Закона за горите.

В тази връзка от Инициатива „Зелени закони“ изготвихме становище и проекто-предложение за изменение на Закона за горите (Приложение 1).  Можете да ги прочетете в приложените документи.

Самостоятелна Държавна агенция по горите с политически функции би дала решение на следните управленски въпроси:

1. Безпристрастност на законодателна процедура.

2. Завършване на процес по създаване на ДАГ, започнал през 2021 г.

3. Изпълнение на политически ангажимент на мандатоносителя от 2023 г.

4. Екологични и управленски аргументи: Създаването на единна самостоятелна горска служба на пряко подчинение на Министерски съвет цели горската политика, и в частност управлението и опазването на българските гори, да се издигнат във водещ държавен приоритет, а политическото вмешателство в работата на лесовъдите да бъде сведена до минимум. Основание за това е критично важното значение на горите за справяне с климатичните промени и осигуряване благоденствието на българския народ чрез незаменимите екологични ползи, които предоставят горите като опазване на водите, въздуха, почвата, биоразнообразието, дивеча, дървесните и недървесни горски ресурси и ландшафта. Огромното обществено недоволство към управлението на горския сектор е доказателство за необходимостта от сериозна промяна в статута на държавната горска система.

5. Единство на самостоятелното горско ведомство  - включително с оглед особения характер на държавните предприятия: Според решенията на Конституционния съд държавните предприятия изпълняват само и единствено публични функции, доколкото са длъжни да управляват държавно имущество единствено в интерес на гражданите и обществото съгласно конституцията.

6. Необходими допълнителни ангажименти при преструктурирането на ИАГ чрез изменение на Закона за горите.

6.1. Определяне на горите с национално значение.

6.2. Възстановяване на национален фонд „Българска гора”.

6.3 Изпълняване задълженията на държавата за опазването и възпроизводството на околната среда, за поддържането и разнообразието на живата природа, за предотвратяване на екологичните вреди, правото на гражданите на здравословна и благоприятна околна среда и други.

Повече можете да прочетете в приложеното становище.

  От „Зелени закони“ подкрепяме идеята за самостоятелно политическо управленско звено за стопансиване на държавните гори и определяне на политиките за тях в обществен интерес от години. Повече можете да прочетете по темата от предишната ни работа и тук, както и да видите дебата по темата на експертни организации тук.

  Пълният текст на становище за създаването на независима и единна Държавна агенция по горите, включваща ИАГ и държавните горски предприятия

  ------

  Приложение 1 – Проект за Закон за изменение и допълнение на Закона за горите с цел създаване на независима и единна държавна агенция по горите към МС

   

  Коментари

  Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

   


  Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

  Дари