Може ли все още да опазим Черноморското крайбрежие?

снимка на Тома Белев

На 16-ти януари е крайният срок за предложения към законопроекта за Черноморието, който народните представители приеха през декември и за който вече писахме – внесен от народните представители Кирил Петков, Бойко Борисов, Христо ИВанов и Делян Пеевски. Има ли шанс да бъдат добавени преди окончателното приемане и одобрени минимални мерки, които да спрат застрояването и да осигурят изпълнението на целите на закона – сред тях са „опазване, устойчиво интегрирано развитие и устройство на Черноморското крайбрежие" и „възстановяване и опазване на естествения ландшафт и културно-историческото наследство"?

За яснота – в момена в 49-тото Народно събрание има внесени два законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на черноморското крайбрежие. Единият е на ДПС и той все още не е гледан в пленарна зала - предлага само текстове за достъп до морето на хора с увреждания. Другият законопроект – именно за него „Зелени закони" вече коментирахме, че съдържа опасни разпоредби, които могат да доведат до презастрояване на морския бряг e ЗУЧК на Петков-Борисов-ИВанов-Пеевски. При разглеждането на законопроекта в комисии и на първо чететене в зала беше декларирано, че най-опасните за природата и морския бряг разпоредби ще бъдат оттеглени. 

Водени от идеята, че все още има шанс българското черноморско крайбрежие да не бъде застроено изцяло и  да бъде спасено поне част от него за идващите поколения, както и че всяко усилие за българската природа си заслужава, ние от Зелени закони се опитахме да събрем идеите на различните заинтересовани страни, включително идеи, внесени през 2021 г. в  45-о Народно събрание и дискутирани в 49-о Народно събрание през май 2023 г. (накратко тук), които да облечем в законови текстове и да ги представим на народните представители с идеята поне част от тях да бъдат припознати и внесени като предложения между първо и второ четене.

Ето и обединените различни идеи, които представихме на народните представители и които публикуваме с апел за подкрепа към всеки заинтересован:

1. Създава се нов §1 както следва

§1. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 4, т. 2, запетаята и текстът след думата „собственост” се премахват. 2. Ал. 10 се заличава.
Цел: опазване на публичния характер на всички брегоукрепителни и брегозащитни системи и съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите. Създаване на възможност на всички заинтересовани лица да инициират промяна на специализраните карти.

2. Създава се нов §2 както следва

§ 2 В чл.7 ал. 9 думите „по приложение № 2 към Закона за защитените територии” отпадат.
Цел: Премахване концесионирането на плажове, които са в защитени територии по ЗЗТ.

3. Създава се нов §3 както следва

§ 3. В чл. 8щ се добавя нова алинея 9:
(9) При констатирано нарушение на концесионен договор, довело до увреждане на крайбрежната плажна ивица, защитени растителни или животински видове, или защитени природни местообитания, включително, но не само, чрез извършване на строително-монтажни работи, в това число изкопи и насипи извън тези по чл. 151, ал. 1, т. 5 от Закона за устройство на територията, или чрез увреждане на пясъчни дюни, договорът се прекратява едностранно от концедента.
Цел: Създаване на условия за опазване на плажовете, дюните и тяхното биологично разнообразие от недобросъвестни концесионери

4. Настоящият §1 става §4 и се изменя така

§4 В член 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „морските плажове“ се добавя „и 1 км от границите на плажовете за природосъобразен туризъм и плажовете извън населени места, попадащи границите на защитени зони по чл. 6, ал. 1, т 1 и т. 2 на Закона за биологичното разнообразие.“.
2. В ал. 2, т.2 думата плътни се заличава и след „огради“ се добавят думите „сгради и съоръжения, както и допълващо застрояване на територията от 1 км от границите на плажовете за природосъобразен туризъм и плажовете извън населени места попадащи в границите на защитени зони по чл. 6, ал. 1, т 1 и т. 2 на Закона за биологичното разнообразие.“
3. В ал. 3 след думите „морските плажове“ се добавя „и извън територията от 1 км от границите на плажовете за природосъобразен туризъм и плажовете извън населени места попадащи в границите на защитени зони по чл. 6, ал. 1, т 1 и т. 2 на Закона за биологичното разнообразие.“.
4. В ал. 4 т.2 след думите „обекти и съоръжения” се допълва с думите „от 1 май до 1 октомври”.
5. В ал. 9 думите „подвижни (бели) дюни, на неподвижни дюни с тревна растителност (сиви дюни) и на облесени дюни” се заместват с думите “пясъчните дюни”
6. В ал. 10 думите „зона “А” се заменят с думите „зони “А” и “Б” и след думите „и на Закона за биологичното разнообразие“ се добавя „като за плажовете извън населени места, попадащи в границите на защитени зони по чл. 6, ал. 1, т 1 и т. 2 на Закона за биологичното разнообразие се прилагат и разпоредбите на ал. 1, 2 и 3 на този член отнасящи до териториите на плажовете за природосъобразен туризъм.“
7. Създават се нови алинеи 12, 13 и 14:

(12) На плажовете за природосъобразен туризъм съответната община осигурява услуги по събиране и транспортиране на отпадъци и поставяне на тоалетни по реда на чл. 56, ал. 1 от Закона за устройство на територията със свободен достъп от посетителите при заплащане на такса. Услугите по събиране и транспортиране на отпадъци, и по обслужване на преместваемите тоалетни се осигуряват от общините ежедневно в периода от 1 юни до 1 октомври.
(13) Имоти и части от имоти, собственост на физически или юридически лица, попадащи в границите на зона „А” и зона „Б”, могат да се изкупуват за постигане на целите по чл. 2 от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. Средствата за изкупуването се определят ежегодно с държавния бюджет.
(14)Общите устройствени планове на общините по чл. 3, т. 1 не могат да предвиждат урбанизация на повече от половината от площта териториите от зони „А" и „Б".
Цел:
1. Предложението отразява становището на Гражданските групи за запазване на Дуранкулак, Камен бряг, Карадере, Иракли и Синеморец
2. Сегашното предложение е нереципрочно спрямо други плажове извън тези 3 плажа с настоящ статут за „природосъобразен туризъм", опазващи сравнимо или по-приоритетно природно наследство.
2. Сегашното предложение може да породи основателен публичен въпрос дали е решен проблема „подпорната Стена при Алепу“ или други сходни проблеми – и защо не е решен и се действа избирателно само за малък дял от всички проблемни застроявания по черноморското крайбрежие.“
3. В предложената редакция са включени всички плажове, обявени за опазване на местообитания и местообитания на видове и включени с тази цел в мрежата НАТУРА 2000 и за които при коректно провеждане на процедурите за Оценка за съвместимостта би следвало те да са с отрицателен резултат спрямо проекти за застрояване. По същество предложението води до сериозно пестене на административен ресурс и намаляване на корупцията.
4. Опазване на крайбрежната ивица от презастрояване
5. Създава се регламент за защита на плажовете от застрояване. Към настоящият момент има временни и преместваеми съоръжения, които съществуват на плажовете от десетилетия, независимо от смяна на концесионера.
6. Създаване на норма целяща опазване на природния ландшафт на крайбрежието във всяка отделна община и ограничаване на застрояването в зони “А” и “Б”.
7. Създаване на инструмент за разрешаване на съществуващите противоречия между частната собственост и публичните цели на имотите в зони “А’ и “Б” чрез доброволно изкупуване на пазарни цени. Отбелязваме, че общата площ на дюните у нас по данни на МРРБ е 4654 дк, от които 3272 декара са частна собственост, а от тях 2300 декара са урегулирани поземлени имоти.

5. Създава се нов §5 както следва

§ 5. Член 10а се заличава
Цел: отпадане на неработещата промяна ограничаваща къмпирането в България. То ще продължи да се реализира чрез досегашните възможности на ЗУТ, ЗГ и ЗОЗЗ.

6. Създава се нов § 6 както следва

§ 6. Текстът на чл. 12а се изменя, както следва:
Чл. 12а. (1) Морският бряг на Република България в зона „А” представлява общонационална ценност като рядък и застрашен национален ресурс по отношение на ландшафт и биоразнообразие.
(2) В зонa „A” се разрешава строителство единствено на сгради, обекти и съоръжения за обществено ползване със свободен и безплатен достъп след съгласуване по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие.
(3) Министерство на околната среда и водите управлява дюните държавна собственост с изключение на тези, попадащи в плажове, отдадени под концесия.
(4) Настоящият текст на чл.12 а става алинея 4.
Цел: Опазване на морския бряг и имотите от Зона А като национален ресурс със свободно и безплатно ползване от всички граждани на Р България. Създаване на компетентен орган за опазване и управление на дюните държавна собственост.

7. Настоящият §2 се преномерира на §7 и се изменя както следва

§ 7. В чл.13 алинея 3 думите „министъра на туризма” се заменят с „министъра на регионалното развитие и благоустройството”. Създава ново второ изречение „Схемите за преместваемите обекти подлежат на процедура по глава Шеста на Закона за опазване на околната среда.”
Цел: въвеждане на регламент, целящ опазване на плажовете и дюните в тях. Към момента това е оставено на компетенциите на министъра на туризма

8. Създава се нов §8 както следва

§ 8. В чл. 17а, ал. 1 и ал. 2, и в чл. 30, ал. 1, ал.2 и ал. 3 думите „подвижни (бели) дюни, на неподвижни дюни с тревна растителност (сиви дюни) и на облесени дюни” се заместват с думите „пясъчните дюни”.

Цел: Правна сигурност за всички защитени местообитания дюни, според научните определения на местообитанията в Приложение 1 към ЗБР и и Приложение 1 на Директива 92/43ЕЕС, с код съгласно Директива 92/43/ЕЕС - съответно местообитания 2110, 2120, 2130, 2180 и 2190.

9. Настоящият §3 става § 9 и в него се изменя новоредложеният чл. 17 в както следва

17 в. Забранява се нарушаването на целостта, увреждането и заравняването на дюните, освен в случаите на разрешено строителство по чл.17 а , ал.1

10. Създава се нов параграф 10 както следва

§10. Член „24 в” се заличава

11. Настоящиите §4 и §5 се преномерират на § 11 и 12

12. Настоящият §6 се преномерира в §13 и в него се правят следните допълнения на чл. 30:

Създава се нови алинеи 8 до 10 следния текст:
(8) Ако нарушението по ал. 7 е извършено от концесионер на морския плаж, същият се наказва с глоба от 50 000 до 100 000 лв. или с имуществена санкция от 50 000 лв. до 150 000 лв.
(9) Вещите, послужили за извършване на нарушение се отнемат в полза на държавата, независимо от това чия собственост са, освен ако се установи, че са използвани независимо или против волята на собственика им.
(10) Концесионерът, допуснал извършване на нарушение по чл. 8щ, ал. 9, се наказва с глоба от 50 000 до 100 000 лв. или с имуществена санкция от 50 000 лв. до 150 000 лв.
Цел: опазване на всички видове дюни от разрушаване и увреждане и създаване на наказателни разпоредби при увреждане от концесионери

13. Създава се нови параграфи 14 и 15

§14 В параграф § 1., т.4 на Допълнителни разпоредби на закона се правят следните изменения и допълнения:
Текста на последното изречение „Основните видове дюни са зараждащи се подвижни дюни, подвижни (бели) дюни, неподвижни дюни с тревна растителност (сиви дюни) и облесени дюни.“ се заменя с текста „„Пясъчни дюни” са и всички местообитания съгласно Приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие и Приложение 1 на Директива 92/43ЕЕС, с код съгласно Директива 92/43/ЕЕС съответно 2110, 2120, 2130, 2180 и 2190.“
Цел: правна яснота относно понятието „пясъчни дюни“.

§ 15. Приложение към чл. 7, ал. 9 се допълва с плажовете:

Морски плаж „с. Ново Оряхово“
Морски плаж „Липите“
Морски плаж „Листи”
Морски плаж „Силистар”
Морски плаж „Аркутино”
Морски плаж „Дюни Алепу”
Морски плаж „Паша дере 1”
Морски плаж „Дюни Алепу”
Морски плаж „Дюни юг”

Цел: Обявяване на нови плажове за природосъобразен туризъм за опазване на Черноморието в изпълнение на цели 1, 3 и 6 на ЗУЧК.

14. Настоящите параграфи 7 и 8 се преномерират на 16 и 17

15. Настоящите параграфи 9 и 10 се заличават

С оглед минималния обхват на проектозакона, одобрен от 49-о Народно събрание, това са само ограниченият кръг поправки преди 2-ро четене, които народните представители могат да приемат в кръга на вече разглежданите теми, при желание от тяхна страна за опазване на Черноморието от досегашното нарастващо застрояване и унищожаване на естествени местообитания и ландшафти.

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари