Природозащитници изискват от МОСВ да преразгледа обществената поръчка за план за управление на Пирин

снимка на Вера Стаевска

На 22 декември 2014 г. Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България" и платформите за дебат и участие „Прозрачни планини“ и „Зелени закони“ проведоха конференция за медиите, в която разясниха нарушенията на законите, които се извършват с подготвяния нов план за управление на Национален парк „Пирин“. Природозащитниците изискаха, с цел да се спази българското и международното законодателство, предлаганият проект за План за управление на НП „Пирин“ да бъде преразгледан, като настоящата обществена поръчка бъде спряна до възлагане на изработката на екологична оценка и оценка за съвместимост.

 

Участници в прес конференцията бяха Вера Стаевска, „Зелени закони”, Катерина Раковска,  WWF, Тома Белев - „Зелени Балкани”, Андрей Ковачев, Сдружение за дива природа „Балкани”, Вера Петканчин,  „Граждани за Рила”, Петко Цветков, Българска фондация „Биоразнообразие”.

 

Катерина Раковска разясни, че предлаганите режими за управление са в нарушение на Закона за защитените територии, тъй като предвиждат нови строежи, дърводобив и лов. Тя припомни задължителното условие в решението по ОВОС от 2000 г., да не се разширява легловата база в Банско, така че да не се създаде отново дисбаланс между брой легла и капацитета на ски-съоръженията. По данни на сега действащия план от 2004 г. тази цифра е 7800 легла, а от черновата на новия план научаваме, че в община Банско леглата са достигнали над 18 000. Това означава, че община Банско е нарушила това условие, а МОСВ не е упражнило контрол по спазването му. Вместо да получи санкции, община Банско използва новия дисбаланс, за който сама е виновна, като основание за натиск в полза на разширяване на ски-зоната край града. Отново бе цитирано решението на екоминистъра Нона Караджова от 2011 г., че концесионерът на ски-зона Банско - „Юлен” АД, ползва (т.е. е изсякла и отнела от национален парк Пирин) с около 650 декара повече от разрешеното от концесията. Това означава, че около 40% от ски зоната на практика е незаконна и сега се прави опит не само нарушенията да се узаконят, но и да се увеличи многократно заграбването на националното природно богатство. 

 

Тома Белев представи частите от предлагания нов план за управление, които пряко повтарят инвестиционните проекти на „Юлен АД“, включително предвиждайки ски зони, навлизащи до границите нарезерватите „Баюви дупки – Джинджирица“ и „Юлен“. Бе изтъкнато, че изпълнителят на обществената поръчка по изработване на нов план за управление на НП „Пирин“ – фирма „Пролес инженеринг“, разходва финансиране от националния и европейски бюджети (ОПОС) като не отчита всички официални доклади за състоянието и стопанисването на националния парк през периода на действие на досегашния план за управление. Освен това, фирмата пряко включва текстове, приоритизиращи инвестиционните проекти на „Юлен АД“ като приоритетни цели за управлението на парка, в разрез със ЗЗТ, който предвижда като основна цел на един национален парк да бъде опазването на дивата природа и едва на последно място – развитие на природосъобразен туризъм. Бяха изнесени данни за нередности по изпълнението на обществената поръчка поради претовареност и нереалистично планиране на работните дни на изпълняващия екип от фирма „Пролес инженеринг“, изпълняващ в същия период проекти по планове на управление на още няколко защитени територии в страната, включително на природен прак „Витоша“. Данните сочат за некачествено изпълнение на обществената поръчка, както поради претовареност на експертите, така и поради съзнателно игнориране на доклади и данни за биоразнообразието на националния парк.

От Андрей Ковачев беше посочено и грубото погазване на Закона за опазване на околната среда и на Закона за биологичното разнообразие, поради факта, че се изработва план за управление без да е възложено задължителното изготвяне на екологична оценка и оценка за съвместимост с „Натура 2000“ за строителство на нови спортни съоръжения, лов, производствен дърводобив, нови туристически маршрути и други - дейности обхващащи целия парк, включително и резерватната зона за някои от тях.

Вера Пектанчин разказа за отказа на „Пролес инженеринг“ да приемат участие на заинтересовани лица извън пряко обвързаните с инвестиционните проекти местни общини и членове на общинските съвети, и представи част от техните изказвания, повтарящи приоритетите на инвеститора в ски зона „Банско“ и игнориращи целта на националния парк по опазване на природата.

Вера Стаевска изтъкна, че дори данните на социологическото проучване, проведено от „Пролес инженеринг“, доказват, че твърденията на общинските власти, че представляват интереса на местните общности не отговаря на истината - местните жители поставят с огромно мнозинство приоритет на опазването на природата пред бъдещо развитие на ски туризма.

Петко Цветков отново напомни значимостта на НП "Пирин" като територия с уникална природа, защитена, както от националното законодателство, така и от европейската мрежа „Натура 2000“ и списъка на световното природно наследство на ЮНЕСКО. За да бъде защитена природата трябва да се отстранят всички описани нарушения на закона. На първо време трябва да се спре обществената поръчка на „Пролес инженеринг“ до възлагане на екологична оценка и оценка за съвместимост. Също така, МОСВ и МЗХ трябва да извършат проверка на капацитета на фирма „Пролес инженеринг“ и декларираните от нея експерти, които предвиждат в периода 2014-2015 г. да изпълнят проекти за устройство на гори и десетки обществени поръчки, свързани с изработване на планове за управление на защитени територии (ПП Беласица, НП Пирин, ПП Витоша, 12 резервата в района на РИОСВ Монтана, Русе и Бургас), финансирани от ОПОС и националния бюджет.

 

Запис от медийното събитие можете да видите тук.

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 114 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари