Развитие на наказателната процедура за заменките: Мерки на правителството

снимка на Свилен Овчаров

Както е известно, срещу България е налице действаща наказателна процедура, започната от Европейската комисия по повод нерегламентирана схема за държавна помощ, приведена в действие от Република България при замените на горска земя. Подробно описание на наказателната процедура и актовете на ЕК по разследване на проблема може да намерите на нашия сайт, в секция "Биоразнообразие и гори", Наказателни процедури, "2. Нерегламентирана държавна помощ при замени на гори".  

Наскоро в Official Journal (Официален вестник или О.В.) на Европейския съюз, брой JOCE L/80/2015 от 23 март 2015 год., се появи официалната публикация на решението на ЕК от 5 септември 2014 год., с което Еврокомисията обявява схемата за незаконна като противоречаща на принципите на Общия пазар. Преди това за решението беше известено единствено от прес-съобщение на ЕК от 5 септември 2014 год., а самият текст на това решение бе публикуван неофициално в сайта на Дирекция "Конкуренция" на ЕК по преписка преписка SA.26212. Официалният текст на решението може да се намери в О.В., брой JOCE L/80/2015 от 23 март 2015 год., или в сайта на О.В. тук: Решение (ЕС) 2015/456 на Комисията от 5 септември 2014 година относно схема за помощ № SA.26212 (11/C) (ex 11/NN — ex CP 176/A/08) и SA.26217 (11/C) (ex 11/NN — ex CP 176/B/08), приведена в действие от Република България при замените на горска земя (нотифицирано под номер C(2014) 6207)

Междувременно решението бе изпратено на българското правителство с нарочно писмо на ЕК, предполага се през м. септември 2014 год. Според редица изявления на официални лица от правителството, България прие стратегия да не обжалва решението, тъй като шансовете за успех пред Съда на ЕС в Луксембург не бяха големи, а оспорването само би забавило и затруднило събирането на незаконната държавна помощ от бенефициерите обратно в държавното имущество. Изглежда решението на ЕК наистина не е било обжалвано, съдейки от публикацията в О.В. 

От текста на решението станаха ясни предходни действия на правителството, свръзани с избягване на наказателната процедура и разследване на скандалните сделки по замяна, предмет на процедурата, извършени в периода 2007-2009 год. Очевидно на 21 януари 2014 год. кабинетът на Орешарски е изпратил към ЕК таблица с твърдени оценки на заменените горски имоти към момента на сделките по замяна, представени като пазарни стойности (писмо реф. № 2014/032997). Става ясно, че оценките са служебни, т.е. те са извършени от служители на МЗХ. Същите са извършени в изпълнение на европейското законодателство в областта на държавната помощ, изискващо изчисляването на нейната стойност да се извършва съобразно пазарни критерии, както и в изпълнение на предходното решение на ЕК от 29.6.2011 год. (публикувано в О.В. на 16.9.2011 год.), приемащо мотивирано становище за наличие на нерегламентирана схема за държавна помощ, нарушаваща правилата на Общия пазар. Не е известна каква е стойността на имотите към момента на сделките, съгласно тази служебно извършена от правителството оценка. Не е известно и дали въпросната таблица обхваща всичките 147 сделки по замени на гори, извършени в периода 2007-2009 год. Засега не можем да проверим доколко правителствената оценка от 21 януари 2014 год. (писмо реф. № 2014/032997) е дествителна пазарна и дали дествително се доближава до пазарните цени в периода 2007-2009 год. 

В това последно решение от 5 септември 2014 год., ЕК приема, че е налице облагодетелстване при 132 от от общо 147 сделки по замени извършени в периода 2007-2009 год. В мотивите на решението си ЕК се позовава на получената от българското правителство информация, включително информацията за пазарните цени на имотите към момента на заменителните сделки. Наличието на облагодетелстване се установява от ЕК при положителна разлика между пазарните цени на имотите към момента на сделката и административната оценка на ИАГ, извършена в процедурата по допускане на замяна. 

С решението ЕК изисква от българското правителство да предприеме действия по изчисляване размера на облагодетелстването в конкретните сделки, въз основа на което да започне процедури про прибиране на нерегламентираната помощ обратно от частни в държавни ръце - било в пари, било чрез връщане на имотите обратно в държавна собственост и владение. ЕК разписва детайлни мерки, скрепени с конкретни срокове за правителството. Сроковете текат от известието за решението, т.е. от септември 2014 год. нататък. Пълен списък на исканите мерки са може да намерите в самото решение или на сайта на Зелени закони тук: "2. Нерегламентирана държавна помощ при замени на гори".   

Правителството досега е предприело само една от изисканите стъпки - обявена бе процедура (чрез публична покана № 47 по ЗОП) за избор на изпълнител за обществена поръчка - извършване на пазарни оценки на 52 от сделките (общо 132 сделки с налично облагодетелстване). Процедурата бе отменена и обявена повторно, а в резултат същата още не е приключила (публична покана № 49 на МЗХ, публикувана на 20 март 2015 год.). В документацията на обществената поръчка се съдържа методика за извършване на пазарна оценка на имотите, която е задължителна за експертите-изпълнители, но която страда от сериозни пороци и буди основателни съмнения за обективността и пазарното съответствие на оценяването. Методиката изключва пазарните аналози и вместо това разчита на административно зададени алгоритми и коефициенти, което води до резултат, много близо до проблематичните и опорочени административни оценки, по които са извършени самите неправомерни замени на гори в периода 2007-2009 год. Експертите на "Зелени закони" вече са изразили сериозна загриженост за ефекта от методиката и нейните мними пазарни оценки. Експертното мнение е публикувано на сайта на "Зелени закони", тук: "Рискове пред изпълнението на Решението на ЕК за възстановяване на държавната помощ от заменките на гори"

Две политически сили вече изразиха ясна политическа воля за допълнителни мерки с цел гарантиране на държавния интерес и събираемостта на държавните вземания от нерегламентираната държавна помощ. Повече подробности за дебата и за политическите ангажименти може да видите тук: Как ГЕРБ и РБ ще отстоят предизборните си тези за заменките, от сегашната си позиция на управляващи сили?

 

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари