5 спешни стъпки за природата препоръчаха експертите на „Зелени закони“ на новия кабинет ГЕРБ-РБ

снимка на Вера Стаевска

В програмната декларация на новосформирания коалиционен кабинет липсват ключовите въпроси за околната среда в България. Вместо тях има неясни общи формулировки, зад които само може да се гадае какво имат предвид политиците. Надяваме се, че в програмите на ресорните министри  тепърва ще бъдат заложени стратегически разписани мерки, но тезите в първоначалната политическа декларация не са свързани помежду си в ясна програма за реформи и  по-скоро включват различни обещания, които са взети от предизборните програми на подкрепащите правителството партии.

От „Зелени закони“ очакваме огласяването на конкретните приоритети на министерствата на енергетиката, земеделието и околната среда, в които ресорните министри да дадат своите ясни цели за четиригодишния мандат и най-важното – да планират действия, някои от които са належащи до края на 2014 г.:

  1. Обявяване на заповедите за защитените зони Натура 2000 за местообитанията,
  2. Стартиране на процедурата за връщане на незаконната държавна помощ, раздадена чрез „заменките“,
  3. Обявяване на защитена зона „Рила-буфер“, с която да се отговори на констатираната недостатъчност за защита на птиците и местообитанията на мечка и главоч в България,
  4. Създаване на ефективни органи за управление на защитените зони от Натура 2000 и ясно регламентиране на провомощията им
  5. Приемане на кадастрални карти и други спешни стъпки за спиране застрояването на Черноморското крайбрежие.

Въпреки че тази конкретика липсва в програмата на правителството, експертният екип на „Зелени закони“ направи преглед на коалиционните приоритети и отбеляза следните текстове, свързани с политики за природата:

Обещания от най-общ характер

Общо „природа“ присъства само 2 пъти в декларацията: в контекста на селските райони и на темата „климат/енергетика“ с общи формулировки:

  • Приоритет 13 „Регионална политика“ – „Гарантирано опазване и съхраняване на уникалните природни дадености, чрез целенасочена подкрепа за създаване на възможности за развитие на биологично земеделие, алтернативни форми на туризъм, социални дейности, използване потенциала на културното наследство.”
  • Приоритет 15 „Екология и опазване на околната среда“ – „Опазване на природата, смекчаване на неблагоприятните климатични изменения и устойчив икономически растеж, чрез енергийна и ресурсна ефективност.”

„Околна среда“ присъства също само 2 пъти: в  „Енергетика“ с легитимиране на енергийните проекти и в главата „Екология и опазване на околната среда“:

  • Приоритет 11 „Енергетика“ – „Запазване на капацитета за развитие на ядрената енергетиката при гарантиране на безопасността за населението и опазване на околната среда. Продължаване живота на 5-ти и 6-ти блок на АЕЦ "Козлодуй". Развитие на нови икономически ефективни проекти, създаващи възможност за екологично нисковъглеродно производство на енергия.”
  • Приоритет 15 „Екология и опазване на околната среда“ – „Промени в процедурите за оценка на състоянието на околната среда. Въвеждане на принципа за икономическа целесъобразност.”

Вероятно за да бъдат удовлетворени искания на всички партии, подписали тази декларация, 20-те приоритета не са равностойни, както по отношение на обем, така и като съдържание. Във всички има и много общо формулирани, и съвсем конкретни под-приоритети. Приоритет „Екология и опазване на околната среда” е един от малките по обем – има 7 под-приоритета (например приоритет 8 „Образование и наука“ има 18 под-приоритета). От тези 7 приоритета за политики за природата, 3 са съвсем общи (1, 2, 5), 3 са свързани основно с водния сектор (4, 6, 7), а под-приоритет 3 („Промени в процедурите за оценка на състоянието на околната среда. Въвеждане на принципа за икономическа целесъобразност.“) звучи като намерение за законодателни промени, без ясна аргументация и цели. Това преброяване показва, че съдържанието за природата е малко на фона на останалите политики, а доколкото го има - или е неясно, или е за частната сфера на управление на водите. Все пак, теми от областта на околната среда има не само в приоритет 15 и те също са коментирани по-долу.

Проектът „Зелени закони“ работи по дългосрочен мониторинг на политиките за околна среда по 5 теми, от които само една е застъпена детайлно – поради икономическата й значимост (тема „Енергетика“) в програмната декларация на правителството. Ето какво обещава правителството като политики по тези 5 теми:

 I. Тема „Биоразнообразие и гори

 1. В Приоритет „Екология и опазване на околната среда”, имаме странна формулировка („Промени в процедурите за оценка на състоянието на околната среда. Въвеждане на принципа за икономическа целесъобразност.”), която може би води до неглижиране на опазване на биоразнообразието и извеждане на икономическата логика пред опазването на природата – ако това се има предвид с „икономическа целесъобразност“ на оценките на състоянието. Този текст е част от предизборната програма на Реформаторския блок и е формулировка, която трябва да се изясни от ресорния министър, включително какви действия се планират по нея.

 2. Темата за горите бе включена едва във финалния вариант на декларацията на правителството, под натиска на Патриотичния фронт. Добре е, че се разпознава важността на темата, но нивото на конкретика е ниско, въпреки че темата е развита с две подточки в приоритет „Земеделие, селско стопанство и гори”:

-„Устойчиво и многофункционално управление на горите“ - тази формулировка е от предизборната програма на ГЕРБ, но тепърва трябва да се изясни какво се разбира като конкретна работа под това пожелателно обещание.

-„Законодателни мерки за ограничаване на незаконната сеч на българските гори“. Именно това беше акцентът, включен като едно от условията за подкрепа на правителството от ПФ, но отново липсва яснота на реално планираните стъпки за постигане на тази консенсусна и важна за българското общество цел. Предвиждат се действия за „Намаляване на обема на търговията със сурова дървесина след оценка на икономическия ефект; при необходимост – налагане на мораториум“.- терминът „сурова дървесина“ липсва в лесовъдската практика и отново има нужда от обяснения от ресорния министър по този приоритет.

 II. Тема „Климат“

Както в предизборните платформи и в тази декларация, темата „Климат“ се включва като важна само защото тя е определена като такава в много международни и европейски документи. На национално ниво, продължава да е недостатъчно разбирането за важността й и да липсва необходимата конкретика за национално-специфични политики и практически действия.

Има 3 споменавания, като е изведена на 1-во и на 5-то място в приоритетите в „Екология и опазване на околната среда“ – като темата се обвързва и в двата случая с енергийните политики. Присъства отново на 1-во място в „Земеделие и селски райони“ – явно е виждана като важна тема тук и предполага някаква конкретика откъм тип земеделие, която обаче тепърва предстои да бъде изяснена в конкретни управленски действия.

Конкретните твърдения са:

1. В приоритет „Екология и опазване на околната среда”: „Опазване на природата, смекчаване на неблагоприятните климатични изменения и устойчив икономически растеж чрез енергийна и ресурсна ефективност.” и „Въвеждане на последователна политика за стимулиране развитието на ресурсна и енергийна ефективност и постигане на целите, свързани с политиките по изменение на климата.”

Според „Зелени закони“, тези 2 под-приоритета са много общо формулирани и всъщност означават - спазване на съществуващото законодателство в областта на околната среда, включително на това за реагиране на промени в климата. Отново предстои разработване на конкретика за действията на българското правителство.

2. В приоритет „Земеделие, селско стопанство и гори”: „Подкрепа за развитието на балансирано, модерно, устойчиво и адаптирано към климатичните промени земеделие. Пазарно ориентирани, конкурентоспособни земеделски стопанства, наред с гарантираната хранителна сигурност на населението.”

От „Зелени закони“ с радост отбелязваме разбиране на правителството, че земеделието трябва да бъде адаптирано към промените в климата, но нито тук, нито пък в който и да било друг приоритет/под- приоритети не личи яснота как това може и трябва да се осъществява в рамките на (спешно необходима) национална стратегия за адаптиране към промени в климата.

 

 III. Тема „Устройство на територията”

Освен голословното приоритизиране на периферните райони, няма конкретика откъм приоритети за политики в териториалното устройство, които проектът „Зелени закони” застъпва - www.zelenizakoni.com/tema/ustroistvo-na-teritoriata

Все пак, важно е да отбележим като позитивен сигнал в унисон с един от приоритетите на проекта: Законови условия за гражданско участие, включването в декларацията на правителството на секция „Подобряване на публичната среда” с изричен под-приоритет: „Политика на прозрачност: Механизъм за гражданско участие при важни за страната въпроси с възможност за влияние върху управленските решения”.

 

4. IV. Тема „Селски райони”

Споменаванията са доста обещаващи откъм принципи, но трябва да се търси конкретика. От „Зелени закони” с радост отбелязваме включване на въпроси, които са приоритетни и според нашия екип:

1. В приоритет „Регионална политика” – „Изработване на стратегия за българското село.”

2. В приоритет  „Земеделие, селско стопанство и гори”:

- „Подкрепа за развитието на балансирано, модерно, устойчиво и адаптирано към климатичните промени земеделие. Пазарно ориентирани, конкурентоспособни земеделски стопанства, наред с гарантираната хранителна сигурност на населението.”

Въпреки нуждата от конкретика за мерките, водещи към тези цели, „Зелени закони“ застъпва близка теза, като предлага и възможни управленски действия - http://www.zelenizakoni.com/tema/selski-rayoni/debat/nasarchavane-na-ekologichnoto-zemedelie-i-gorsko-stopanstvo

- „Преференциално подпомагане на младите фермери, на дребните производители и производителите, които увеличават добавената стойност на селскостопанската продукция и създават работни места.”

 Това е част от приоритетните действия и според екипа на „Зелени закони“ -  „Бенефициенти: семейните малки до средни стопанства и семейните микропредприятия преработващи земеделска или горска продукция.“: http://www.zelenizakoni.com/tema/selski-rayoni/prioriteti

-„Устойчиво развитие на селските райони и стабилизиране на човешките ресурси, включително с акцент върху малкия и среден бизнес.”

Това отново е приоритет, който „Зелени закони“ подкрепя, но зад който са необходими множество действия и инвестиции, които управлението трябва да осигури: http://www.zelenizakoni.com/tema/selski-rayoni/debat/dostatachna-gastota-na-raboteshti-ikonomicheski-aktivni-hora-v-selskite

 V.Тема „Енергетика“
Темата е подробно разписана в собствен приоритет под номер 11 в декларацията, който има 17 под-точки, напълно конкретни откъм обещания. 

Тази част от програмната декларация е анализирана отделно поради детайлността си, от експерта Петко Ковачев, като анализът ще бъде публикуван в секция "Енергетика". В обобщение, оценката на „Зелени закони“ е, че по тема „Енергетика“ няма изненади и по всички големи теми партиите в правителството поддържат тезите си от предизборната кампания, без ясна позиция срещу спорните големи проекти в енергетиката и без ясна ориентация към природосъобразно развитие на малки мощности. В същото време, изглеждат забравени проблемите с ТЕЦ (вкл. от гледна точка на промените в климата), преносната инфраструктура за електроенергията и др. Както при темата за горите, под натиск на Патриотичния фронт, като условие за подкрепа към правителството, в последния момент, в декларацията беше добавен и приоритет за преразглеждане на договорите в енергетиката: „Комплексен преглед на разходите в енергетиката, формиращи крайната цена на електроенергията, чиито резултати да бъдат оповестени публично“. Липсва индикация за желание за реформа на цялата система, както и визията за дългосрочните цели или дори за целите на 4-годишния мандат. Липсват структурните реформи и визията за „позеленяване“ на енергетиката. Такива цели и предложения за реформи проектът „Зелени закони“ предлага и обсъжда с политици в рамките на последните две предизборни кампании в своите приоритетни точки: http://www.zelenizakoni.com/tema/energetika.

Доколкото отношението на енергетиката към опазването на околната среда и климатичните промени се отчита, то тези теми са бегло отбелязани в приоритет „Екология и опазване на околната среда“: „Опазване на природата, смекчаване на климатичните изменения и устойчив икономически растеж чрез енергийна и ресурсна ефективност.“

От "Зелени закони" продължаваме да говорим и по конкретните действия, които предстоят - да пожелаем на правителството да има добри инициативи!

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари