Новини

Работна среща за Финализиране изграждането на мрежата НАТУРА 2000

На 22 февруари 2016 г. инициатива Зелени закони организира работнa срещa със заинтересованите лица na темa "Финализиране изграждането на мрежата НАТУРА 2000".

преглед

Действията за намаляване на емисиите парникови газове като основен елемент на политиките за реагиране на промени в климата в България

Много често промените в климата се свързват с емисиите на парникови газове (ПГ) – изразени в еквивалент на въглероден диоксид (СО2) в атмосферата, а политиките за реагиране на тези промени – с действия за намаляване на емисиите ПГ. Всъщност климатичните промени в съвременната епоха се проявяват по много и разнообразни начини в различните части на планетата, затова политиките по климата трябва да включват разнообразни действия, отчитайки местните особености като проява на глобалните процеси.

преглед

МОСВ предостави на Зелени закони и мотивите за връщане на проектоплана за Витоша

В отговор на заявление на Зелени закони по ЗДОИ, Министерството на околната среда и водите ни предостави кореспонденцията си към 19.02.2016г. във връзка с разработваните в момента планове за управление на паркове - това са плановете на Беласица, Българка, Витоша, Пирин, Рила и Централен Балкан.

преглед

Флашмоб "Започнахте ли да виждате в огледалото Цеко?"

Днес 24.02.2016 г. в 9.00 часа пред входа на Министерски съвет (МС) инициатива Зелени закони организира флашмоб в протест срещу вземането на решение на министрите в петък, 19 февруари, за узаконяване на нарушенията в концесията на ски-зона Банско в НП Пирин чрез промяна в концесионния договор, увеличаваща площта на концесията 10 пъти, а концесионната такса – 2 пъти.

преглед

Чл. 18, ал. 7 от ЗЕВИ – войната с ВЕИ е по всички фронтове: рестрикции за незапочнал бизнес

Промяната в чл. 18, ал. 7 на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) през м. декември 2015 г. ни даде повод да се вгледаме в конкретните разпоредби на тази алинея. Тя се отнася до преференциите, които могат да се използват при производството на електроенергия и топлоенегия по комбиниран способ от енергийните обекти по чл. 24, т. 3 и е включена в закона с промените, направени през юли 2015 г. Ето и пълния й оригинален текст:

Чл. 18.

...

преглед

Столичен Общински съвет иска да бъде инициатор на решаването на проблемите в ПП Витоша

На 18 февруари 2016 г. (четвъртък) инициативата „Зелени закони“ проведе работна среща на тема „Бъдещото на Витоша“ с общински съветници на Столична община.

преглед

Конкурс за кратък еко-комикс със срок до 29 февруари

До 29 февруари 2016 г. инициатива "Зелени закони" провежда конкурс за кратък еко-комикс. Конкурсът цели да разясни най-важните проблеми в българската политика за околна среда, по които експертите на "Зелени закони" работят, както и да помогне за по-активно участие на гражданите и институциите за решаването на тези проблеми.

преглед

МОСВ предостави на Зелени закони копие от мотивите, с които проектопланът за Пирин бе върнат за преработка

Забележките, които Министерството изисква да бъдат отразени в проекта за план за управление на парк Пирин, преди той отново да бъде предложен за одобрение, са изложени в 27 страници.

преглед

НОВА ПРОГРАМА, НОВИ ЦЕЛИ ИЛИ КАКВО РАЗЛИЧНО ДА ОЧАКВАМЕ ОТ НОВАТА ПРСР 2014-2020"

„Нова година, нов късмет“, казва народът. Със следващия програмен период за  програмата за селските райони, можем да кажем, „Нова програма, стари проблеми“ или - как ще решаваме стари проблеми с нови цели или нови мерки?

преглед

Какво се случи на втората работната среща за новата Енергийна стратегия на България?

В проведената втора работна среща за нова енергийна стратегия на България (9.02.2016) взеха участие експерти от гражданския сектор.

преглед

Преработват се плановете за Пирин и Рила - доколко ще се запазят планините след поправките?

Министерството на околната среда и водите върна за преработка проекта за НП Пирин, в проекта за НП Рила донякъде са отразени критиките на обществото, а проектът за ПП Витоша засега е без отговор

преглед

Работна среща на 9 февруари за нова Енергийна стратегия на България с хоризонт 2035-2040 г.

От „Зелени закони“  организираме работна среща на институции и експерти за необходимостта от нова енергийна стратегия на България. Дискусията ще се състои на 9 февруари (вторник) от 15.00 до 17.00 ч в „Есенс център“, ул. 6-ти септември № 37, гр. София.

преглед

Европейският Парламент подкрепи с огромно мнозинство запазването и пълното прилагане на Директивите за птиците и местообитанията

Вчера, 02.02.2016 год. с огромно мнозинство от 592 гласа "ЗА" и само 52 гласа "ПРОТИВ", евродепутатите одобриха доклад за междинния преглед на Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие, в който се призовава за защита на Директивите за птиците и местообитанията. Докладът беше "доклад по собствена инициатива", водена от белгийския евродепутат Mark Demesmaeker.

преглед

Отново за интегрирането на ПОС и ПИК при използване на средствата от европейските фондове

Интегрирането на политиките по околна среда (ПОС) и на политиката по изменение на климата (ПИК) при използване на средствата от европейските фондове е един от основните въпроси по тема „климат“, които следим в „Зелени закони“ (ЗЗ). На последните заседания на МС за 2015 г. са разгледани и одобрени документи, които са от значение за работата у нас по този въпрос през настоящата и следващите години, и по-точно:

преглед

Първи анализ и изводи за България от Парижкото споразумение за действия по изменение на климата след 2020 г.

Годишната среща на върха по Рамковата конвенция на ООН за изменение на климата (СОР21, 30 ноември – 12 декември 2015 г., Париж) безспорно бе най-значимото събитие през 2015 година по темата „климат“ в международен план, но има значение и за националните действия по темата. Срещата приключи с приемане на ново международно споразумение за действия след 2020 г., като за първи път в него се предвижда участие на всички близо 200 страни по тази Конвенция.

преглед

Кой представлява българските земеделски производители?

Законът за браншовите организации в земеделието се разработва без тяхното участие

преглед

„Зелен лист“- нов световен стандарт за добре управлявани защитени територии

На фотографията: защитен вид в НП Рила

преглед

България в международна класация за действия за климата - лидер или по-скоро не?

Ключовото в най-широк смисъл международно събитие - годишната среща на върха по Рамковата конвенция на ООН за изменение на климата (СОР21, 30 ноември – 11 декември 2015 г., Париж) навлезе във втората си седмица, в края на която ще знаем дали преговорите за ново, правно обвързващо международно споразумение за действия след изтичане през 2020 г. на договореното по Протокола от Киото са приключили успешно. 

преглед

Октомври и ноември 2015 г.: законодателно снишаване за енергетиката

През месеците октомври и ноември Народното събрание (НС) не е разглеждало законопроекти в сектор „Енергетика“ и не е гласувало такива. За двата месеца Комисията по енергетика в НС е имала само едно заседание, на което е разглеждала Закона за държавния бюджет в частта му за Министерството на енергетиката.

Министерството на енергетиката (МЕ) е пуснало за обсъждане проектите на четири наредби, три от които свързани с изискванията на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

преглед

Дебат "Политиките за промените в климата в България след COP21"

На 16.12.2015 г. от 16.00 до 18.00 часа в зала Пеша Николова в Центъра за култура и дебат "Червената къща" ще се състои публичен дебат на тема "Политиките за промените в климата в България след COP21".

На дебата бяха поканени министрите, които имат отношение по изпълнение на политиките за изменениетона климата в България: министрите на околната среда и водите, земеделието и храните, енергетиката, икономиката, регионалното развитие и изп. директор на АУЕР.

преглед

Страници

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари