Новини

снимка на Петко Ковачев

На 21 ноември „Зелени закони“ внесохме жалба до Върховния административен съд (ВАС) срещу Решение № 809/21.10.2022 г. на Министерския съвет. С него МС приема Дългосрочната стратегия за справяне с изменението на климата на Република България до 2050 г.

Поискахме ВАС да отмени това решение защото:

снимка на Вера Стаевска

Опазването на вековните гори е един от големите успехи на България. В тази посока първо през 2016 г. със заповед на МЗХГ бяха обявени гори във фаза на старост в 10% от горските местообитания в зоните от "Натура 2000", а през 2021г. със заповед на служебния министър на земеделието, храните и горите Христо Бозуков бяха постановени допълнителни ограничения за стопанска сеч във всички вековни гори в България. Настоящото служебно правителство заяви, че последното ограничение ще отпадне заради искания на дървопреработвателния бизнес.

снимка на Петко Ковачев

Днес внасяме в 48 Народно събрание становище срещу т.нар. "Закон за морските ВЕИ". То се отнася едновременно и за двата проекта на Закон за енергията от възобновяеми източници в морските пространства (ЗЕВИМП), внесени с 1 час разлика съответно от народни представители на „Демократична България“ (Ивайло Мирчев и др.) и ГЕРБ (Делян Добрев и др.), защото двата проекта са идентични.

снимка на Тома Белев

Вчера подадохме онлайн, а днес внесохме и в МОСВ жалба срещу становище на Регионалната инспекция по околна среда и води на област Бургас, позволяващо фотоволтаичен парк с очаквано въздействие върху три защитени зони от "Натура 2000" - „Емине“ и “Атанасовско езеро“, обявени по Директивата за птиците на ЕС и „Айтоска планина“, обявена по Директивата за местообитанията.

снимка на Петко Ковачев

48-то Народно събрание се очертава като поредното, което няма да изкара пълен мандат. Това се вижда и от многобройните предложения за законодателни промени, чиято основна цел е да подкрепят очертаващата се нова предизборна кампания. От „Зелени закони“ сме длъжни да припомним на народните представители, че енергетиката е една от областите, в която се нуждаем от сериозни законодателни промени, които да интегрират всички настоящи и бъдещи (в процес на подготовка) енергийни правила, резултат от „зелената сделка“ и „енергийния преход“.

снимка на Петко Ковачев

"Зелени закони"напомняме на всички заинтрересувани,, че срещата за обществено обсъждане на Доклада за екологична оценка (ЕО) на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България (версия 1.5 от 06.04.2022 г.) ще се проведе утре - на 21.10.2022 г. (петък) от 10:00 до 12:00 часа в Залата на БАН „Проф. Марин Дринов“ (Централно управление), София 1000, ул. „15 ноември” № 1.

снимка на Петко Ковачев

След като от "Зелени закони" през септември възразихме срещу незаконно краткия срок за обществената консултация за климатичната стратегия до 2050г. (ДССИК-2050), тя беше удължена с месец под името "Дългосрочна стратегия за смекчаване на изменението на климата до 2050 г.

снимка на Стефан Аврамов

Писмено становище на Сдружение за изследователски практики за общественото обсъждане на проект на закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие.

Уважаема г-жо Министър,


Изграждането на добре функционираща мрежа Натура 2000 е невъзможно без изграждане на адекватна мрежа от органи за нейното управление. Това минава през тяхното законово формулиране, назначаване на специализиран щат и финансиране.

снимка на Тома Белев
Сериозна опасност е надвиснала над зелените площи в София и в другите големи градове. Инициативата "Зелени закони" призовава гражданите да изпращат становища, за да спрат възможността за застрояване на хиляди декари в паркове и междублокови пространства.
снимка на Петко Ковачев

Тази леко изменена народна мъдрост се отнася с пълна сила за Европейския съюз.

снимка на Тома Белев
 • въглищата от Донбаския въглищен басейн, природен газ и все по-скъпите пелети започнаха да се заместват с обла дървесина от роден произход
 • страх в гражданите се насажда от служебния кабинет, повтарящ  често думите „криза“, „хаос“, „отопление“  и „горива“
 • отменени са инструкции на редовното МОСВ за задължителни законови оценки преди разрешение за сеч
снимка на Бояна Василева
 • Биоразнообразието под и над повърхността е жизнено важно за съществуването на здрави почви
 • Връзката храна – почва е пряка и правопропорционална
 • 85% от почвите в България са засегнати от ерозия
 • Земеползването за селското стопанство заема 47.1% от земите на България
 • 80% от земеделските почви в Европа съдържат пестициди, за България няма конкретни числа
снимка на Петко Ковачев

Днес от "Зелени закони" внесохме в Министерския съвет и в Министерството на околната среда и водите писмо с искане за удължаване срока на обществените консултации за проекта на "Дългосрочна стратегия за смекчаване на изменението на климата до 2050 г. на България" и за екологична оценка на този проект.

Ето и пълният текст на писмото:

снимка на Вера Стаевска

Една от ключовите теми на "Зелени закони" е развалянето на горските заменки и обезщетяването на държавата за "подаръците" към избрани фирми. Още миналата година обсъдихме с Александър Дунчев - тогава директор на Изпълнителната агенция по горите - възможни законови промени и подготвихме чернова на законови текстове.

снимка на Вера Стаевска

Във връзка с получена покана от Министерството на земеделието за участие в работна група по изработване на Стратегия за горите с писмо по електронна поща от 15.07.2022г., от "Зелени закони" изпратихме своето мнение към работния документ. Документът е важен на фона на покачващи се цени на дървесината и натиск за сеч в стари гори.

снимка на Петко Ковачев

снимка на Иван Радев

България има исторически шанс отново да включи в защитена местност района на най-дългия плаж в страната - този на Камчийски пясъци. Във вторник във Варна ще заседава комисия за възстановяване на едноименната защитена местност.

снимка на Бояна Василева
 • Комисията има съмнения относно ефективността на така представения стратегически план по отношение на опазване на околната среда, адаптация към климатичните промени и устойчиво управление на природните ресурси;
 • Стратегическият план не адресира достатъчно добре особено острия проблем с дългосрочните прогнози за засушаване на климата в България;
снимка на Стефан Аврамов

Днес подадохме сигнал до Министерството на околната среда и водите (МОСВ) за некартирани дюни на плаж "Алепу". Става въпрос за имот с предстоящо строителство, за който сигнализираха граждани през изминалия уикенд. Очакваме министерството да назначи инвентаризация от експерти и при установяване на дюнна растителност - да изиска вписването на имота в официалната карта на дюните в България.

Към момента МОСВ е спряло строителните намерения, но само временно - заради липсващи екооценки за съвместимост с двете зони от "Натура 2000", в които попада имотът. 

снимка на Петко Ковачев
В продължение на инициативата на "Зелени закони", "Грийнпийс" - България и Александър Дунчев за законови промени за достъп до електропреносната мрежа на битови производители и общности, днес в Народното събрание се проведе работна среща между депутати, техни сътрудници и представители на граждански организации за обсъждане за текстове за ЗИД на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ).
снимка на Вера Стаевска

В четвъртък ведомствен съвет към Министерството на земеделието е разглеждал възможността да се отменят ограниченията за сеч във вековни и крайречни гори, въведени от служебния министър на земеделието Христо Бозуков с експертната подкрепа на Изпълнителната агенция по горите под ръководството на Александър Дунчев по време на служебното правителство през май 2021г. Съветът е съставен предимно от служители на министерството и представители на дърводобивната гилдия и до момента

снимка на Бояна Василева

Публикуван е Наръчникът за добри практики за управление на водите в земеделското стопанство, който беше изготвен по проект "Мрежа от малки земеделски стопанства за наблюдение на местното управление на водите и сушата в Бъгария" подкрепено чрез грант от Институт Отворено общество – Фондация София (OSIS).

снимка на Вера Стаевска

Обещание за връщане на втората инстанция за обжалване на правителствени проекти през 2024г. е празно обещание - дотогава много природа може да бъде унищожена с непрозрачни строителни поръчки, а през 2024г. мнозинството - което и да е то - спокойно може да приеме още една поправка в закона - така че датата да стане 2026г. Реално правителството запази поправката "ГЕРБ" от 2017г - в България няма да има втора инстанция.

снимка на Иван Радев

Новите управляващи са на крачка да направят грешна стъпка относно достъпа до правосъдие, което винаги е декларирано като основен приоритет. Тази седмица предстои в Народното събрание да се гласува на второ четене изменение на Закона за опазване на околната среда. Очакваше се с това изменение да се възстанови достъпът до втора съдебна инстанция по делата за оценка за въздействие върху околната среда и екологична оценка на т.нар. “обекти от национално значение”. Този достъп бе премахнат през 2017 г. с мотив да не се бави реализирането на големи инфраструктурни обекти.

снимка на Петко Ковачев

"Зелени закони", "Грийнпийс - България" и депутатът Александър Дунчев от ПП "Продължаваме промяната" подготвяме предложения за подобряване на Закона за енергетиката (ЗЕ). Те са насочени към сигурността на битовите потребители и бизнеса, защото затягането на контрола, включително завишените санкции и глоби, ще намалят ентусиазма на желаещите да манипулират енергийния пазар. 

снимка на Петко Ковачев

Преди няколко дни от "Зелени закони" разработихме заедно с депутата Александър Дунчев ("Продължаваме промяната") законови предложения, въз основа становищата и предложенията на нашия екип и колегите от "Грийнпийс", подадени преди месец към предложения на управляващата формация за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ).  Предложенията доразвиват законопроекта на група депутати от "Продължаваме промяната" и стъпват на вече подаденото

снимка на Бояна Василева

В следобеда на 14 май (събота) в Дом на учения, гр. София се състоя заключителната работна среща на мрежата от малки земеделски стопанства за наблюдение на местното управление на водите и сушата в България подкрепено чрез грант от Институт Отворено общество – Фондация София (OSIS).

снимка на Иван Радев

Инициативата “Зелени закони” настоява правителството да прекрати застрояването на едно от последните незастроени кътчета по българското Черноморие - местността Поляните край Синеморец. “Зелени закони” внесе във вторник искане до министъра на околната среда и водите Борислав Сандов да наложи принудителна административна мярка (ПАМ) за спиране на новите строителни дейности в имот в границите на Природен парк Странджа на северния бряг край Синеморец над плажа “Велека”.

снимка на Иван Радев

По предложение на Националния природонаучен музей (НПНМ) и инициативата “Зелени закони”, Министерството на околната среда и водите (МОСВ) ще реши в четвъртък дали да включи нови местообитания в защитена зона “Ниска Рила”. Границите на самата зона няма да бъдат променяни, но в нея ще бъдат включени местообитанията на всички срещащи се защитени видове. По този начин ще бъде поправен пропуск от преди четири години, когато, в противоречие с европейска директива, защитена зона бе обявена само за два от срещащите се видове - кафява мечка и рибата главоч.

снимка на Петко Ковачев

На 11 март в деловодството на Народното събрание от група народни представители от управляващата коалиция е внесен ЗИД на Закона за енергията от възобновяеми източници. Претенциите на вносителите са, че чрез предлаганото въвеждане на уведомителен режим за изграждане на енергийни обекти за ВЕИ до 5 мегавата, се ускорява процесът за изграждането им, като тези обекти „биха облекчили стопанските потребители в процеса по диверсификация на енергийното си снабдяване“.

снимка на Вера Стаевска

Изпратихме призив до всички депутати от участващите в правителството политически формации "Продължаваме промяната", "Българска социалистическа партия", "Има такъв народ" и "Демократична България". Напомняме обещанието на правителството за правосъдна реформа и промяна на порочните практики на ГЕРБ, които в контекста на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) пряко означават връщане на 2-инстанционното обжалване при проблемни екооценки.

снимка на Бояна Василева

Инициатива „Зелени закони” е подавала многократно становища в процеса на разработка на Стратегическия план за  развитие на земеделието и селските райони (РЗСР). Становищата са приложени в приложенията към публикувания на strategy.bg проект на Стратегическият план.
 

снимка на Бояна Василева

На 30 март инициатива Зелени закони и Марта Георгиева (общински съветник от ДБ) организирахме среща с районните кметове на Средец - Трайчо Трайков и на Лозенец - Константин Павлов, на която обсъдихме как са отразени гражданските становища по проекта за подробния устройствен план (ПУП) за Борисовата градина. На срещата не присъства районният кмет на Изгрев - д-р Делян Георгиев, въпреки че беше потвърдил своет

снимка на Вера Стаевска

Съдбата на общия устройствен план на община Царево (ОУП) остава в ръцете на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и ще бъде решена на среща с ръководството на община Царево. Инициативата “Зелени закони” проведе във вторник среща със заместник-министър Стефан Аспарухов. На срещата присъстваха кметът на община Царево инж.

снимка на Иван Радев

В писмо до инициативата “Зелени закони” и Асоциацията на парковете в България, министърът на околната среда и водите Борислав Сандов обявява, че приема за целесъобразно предложението ни за възстановяване на защитената местност "Камчийски пясъци" и започва стъпки в тази посока. Предложението от двете неправителствени организации бе внесено в края на месец май миналата година

снимка на Вера Стаевска

Депутатите Зорница Стратиева и Александър Дунчев внесоха преди седмица нов вариант за компромисен законопроект за промени в ЗООС, който все пак да предвижда достъп до втора инстанция на съдебно обжалване за всички екооценки. Проектът предвижда кратки срокове за разглеждане на делата за "национални обекти", заради основната съпротива срещу пълния достъп до правосъдие - аргументът, че обжалването бави "приоритетни проекти на правителството".

снимка на Петко Ковачев
 • Първият проблем е в намаления състав на самата комисия. Това противоречи на първоначалните идеи за засилване на контролните функции на комисията. С намален състав се редуцират оперативните възможности на КЕВР да реагира на повишените очаквания към нея в посока засилване контрола за законност на пазарите на електроенергия и природен газ.
снимка на Бояна Василева

На 12 март се състоя срещата-дебат със земеделски производители от община Шабла. Темата на срещата беше управление на водите при малки и средни земеделски стопанства- как да се справим с климатичните предизвикателства. По време на срещата бяха представени климатични данни за района на община Шабла, вероятностите за бъдещо засушаване на района, добри практики за запазване на почвената влага и опазване и повишаване на почвеното плодородие. 

снимка на Николай Найденов

За да се отговори на този въпрос, освен на интуицията ни и чувството за естетика, което ни дава сигнал „вече достатъчно много е поел“,  може да се стъпи на действаща плановата основа – кадастрална карта (КК), план за регулация (ПР), 3-дневна разходка из февруарско пустите улици на селцето, разговор с жителите и малко изчисления.

снимка на Иван Радев

Коалиция “За да остане природа в България” се обръща към народните представители в 47-то Народно събрание да подкрепят промените в закона за околната среда, които гарантират правото на достъп до правосъдие чрез възможност за съдебно производство на две инстанции.

снимка на Бояна Василева

На 19 февруари в с. Орешник, Тополовград се състоя първата от двете срещи-дебати с местната общност на тема „Общите чешми на с. Орешник – управление и ползване” по проект „Мрежа от малки земеделски стопанства за наблюдение на местното управление на водите и сушата в България”. Избрахме с.

снимка на Иван Радев

Проектът за общ устройствен план на община Царево ще се забави неопределено време. Това стана ясно по време на дискусия, организирана в понеделник в София от “Зелени закони”. На срещата представители изпратиха Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), на околната среда и водите, Изпълнителната агенция по горите, Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК), Община Царево и други институции и организации.

снимка на Бояна Василева

Важните въпроси за бъдещето на Борисовата градина останаха без отговор и по време на т.нар. “заключителна дискусия” за проекта на подробен устройствен план (ПУП) на парка, организирана в четвъртък вечер от общинската администрация. Не бе отговорено на въпросите на гражданите за ползването на частните имоти, планирано строителство и опазването на биоразнообразието на парка, с обяснението, че тепърва ще се уточняват.

снимка на Иван Радев

Столична община организира от 17:30 днес “заключителната  дискусия” за предложения подробен устройствен план на Борисовата градина.

снимка на Вера Стаевска

До 4 февруари 2022г. тече обществено обсъждане на проекта за Подробен устройствен план (ПУП) на парк „Борисова градина “. След това, ако няма възражения, проектът ще послужи за бъдещото развитие на парка. Призоваваме гражданите да изразят мненията си официално, като тук можете да видите възможен формат на становище, който да ползвате.

Примерно становище от граждани - изтеглете, като натиснете линка.

снимка на Вера Стаевска

Днес от "Зелени закони" внесохме в 47 Народно събрание становище в подкрепа на проекта за изменение на Закона за опазването на околната среда (ЗООС), с който се предлага изпълнение на европейски директиви и международни задължения на България за по-качествени оценки за въздействие върху околната среда. До момента 30 доказани и активни граждански организации се подписаха в подкрепа на по-добрия достъп до правосъдие, когато става дума за оценяване на влиянието на даден инвестиционен проект върху природата.

снимка на Петко Ковачев

На 17 януари изтече срокът, който правителството си беше поставило, за да внесе поправения вариант на Националния план за възстановяване и развитие (НПВУ, ПВУ). Това така и не беше направено като причините, според изтеклата информация в медиите, се корени в проблемите, посочени и от Европейската комисия (ЕК): замяната на въглищните централи с природен газ, липсата на ясни срокове за закриването на въглищната индустрия и липсата на ясни ангажименти в плана за реформи, водещи до реално върховенство на закона.

снимка на Иван Радев

Представители на ловни, дърводобивни, лесовъдски, синдикални и природозащитни организации поискаха в най-кратки срокове да бъде създадена независимата Държавна агенция по горите, която да определя политиките в сектора. Публичната дискусия “Самостоятелност и единност на агенцията по горите като политическо ведомство”, на която инициативата “Зелени закони” и коалиция “За да остане природа в България” са съорганизатори, заедно с различни заинтересовани страни, се състоя в понеделник в София. 

снимка на Петко Ковачев

Мерките във връзка с високите цени на електроенергията, които предлагаме от "Зелени закони", не представляват изчерпателен списък на всички възможни предложения. Нашата цел е да посочим поне част от тях, така че да бъде улеснен анализът на възможностите за тяхното прилагане, както и ползите и рисковете от всяка една от тях.

снимка на Петко Ковачев

На 15 декември 47-то Народно събрание гласува Мораториум върху цените на електроенергията, топлоенергията и ВиК услугите, като замразява цените на нивото от 1 януари 2021 г. „За“ мораториума гласуваха 186 от общо 190 присъствали депутати. Този грандиозен гаф, чийто резултати – ако не бъде своевременно отменен – биха имали разрушително действие върху вече твърде източената българска енергетика, беше гласуван буквално ад хок, без да се проведат смислени обсъждания. В допълнение се гласува и създаването на „временна комисия“ на НС, за справяне с енергийната криза.

снимка на Тома Белев

Разнопосочни сигнали на институциите спират, но не напълно, строежите. Какво се случва?

 Снимка: Йона Наумова

снимка на Вера Стаевска

От „Зелени закони“ от 2014 г. насам следим предизборните обещания на партиите по отношение на природата – и ги сравняваме с инициативите им за законодателство и политики чрез парламента и правителството. Следим основните теми „Биоразнообразие“, „Гори“, „Устройство на територията“, „Селски райони“, „Климат и енергетика“.

Графика: последни данни за очакваните формации в 47 НС, Алфа рисърч октомври 2021 г.

снимка на Стефан Аврамов

Изпратихме становище по проекта за Стратегия за боирознообразието - документ, който е изключително важен. И изключително закъснял. За съжаление, не смятаме, че представеният проект поставя важните цели, които да насочват посоките за защита на биоразнообразието в България.Можете да прочетете коментарите ни, както и препоръки за подобряване на документа в становището. Основните проблеми за нас са:

снимка на Бояна Василева

На 3 ноември се състоя он-лайн работна среща по проект "Мрежа от малки земеделски стопанства за наблюдение на местното управление на водите и сушата в България", на която представихме наръчника за добри практики в управлението на водите в земеделското стопанство.

снимка на Петко Ковачев

Ако човек не знае какви ги свършиха Кирил Петков и Асен Василев по време на посещението си в „Марица изток“ на 13 септември т.г., с удоволствие би подкрепил визията[1] на коалицията им за сектор „Енергетика“. Да припомним: все още в качеството си на министри, те подкрепиха подписката на КНСБ и КТ „Подкрепа“ за запазване на въгледобива и ТЕЦ-овете на въглища, като по-този начин дадоха рамо на засилващите се в региона антиевропейски настроения.

снимка на Иван Радев

На 14 октомври от “Зелени закони” организирахме среща, в която бяха обсъдени решенията за спиране на строежите в Природен парк “Странджа” до приемането на Плана за управление на парка. В нея се включиха представители на министерствата на околната среда и водите, на регионалното развитие и благоустройството, на Изпълнителната агенция по горите, на ДНСК, както и на природозащитни организации. Участниците в експертната среща се обединиха около мнението, че най-доброто решение е да бъдат приети Планът за управление на парка и Подробния устройствен план на община Царево.

снимка на Вера Стаевска

От инициативата "Зелени закони" имаме нужда от петима стажанти, които в рамките на 1 година да бъдат обучени от нашите експерти за застъпничество в сферите на мониторинга на „Зелени закони“ - биоразнообразие, гори, устройство на територията, развитие на селските райони, климат и енергетика. Дейностите се извършват в рамките на проекта „Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда“ , който започна през октомври 2021 г.

снимка на Бояна Василева

Инициативата „Зелени закони“ на Сдружение за изследователски практики изпрати своето становище по обществената консултация по проекта на Столична община за Програма за опазване на околната среда до 2027 г. То е насочено към частта от Програмата:  Зелените площи в населените места, описана в точка II. Анализ на състоянието и динамика на компонентите и факторите на околната среда и т. VI. План за действие към ССЦ 6.

снимка на Вера Стаевска

Помните ли миналото сухо лято, поредното за последните 3 години, когато в Добруджа реколтата от пшеница беше 3 пъти по-малко от нормалното, десетки села в България бяха на воден режим и в Сливенския район не беше валяло 160 дни. Ние решихме да не забравим и да си научим урока.

снимка на Стефан Аврамов

Ако това лято сте посетили Рила, Пирин или Централен Балкан, не може да не сте обърнали внимание на огромния брой крави, които пасат там. Освен че трябва да ходите с повишено внимание по пътеките, изпражненията от кравите правят водата в почти всички планински поточета опасна за консумация. Сигурно сте се питали какво правят всички тези крави там? Простичкият отговор е - заработват субсидии на собствениците си.

снимка на Петко Ковачев
 • отказът от предлагане на дати за закриването на ТЕЦ-овете е на практика „мек развод“ на България с ЕС;

снимка на Тома Белев

През 2019 година МЗХГ завърши оценка на държавната помощ при 132 сделки за замени на гори в периода 1.01. 2007 – 27.01.2009 г. като при 103 откри непозволена държавна помощ в размер над 80 млн. лева. Издадени бяха актове за установената държавна помощ. Малка част от тях бяха изплатени, пет сделки са развалени, а по останалите фирмите започнаха да водят дела. Изглежда, че цялата сага върви към своя естествен край.

снимка на Стефан Аврамов

По повод актуалните въпроси за дюните, които някакси продължават да са частна собственост - нека видим каква е визията на служебното Министерство на регионалното развитие по темата (прикачен документ) и на Министерството на земеделието, храните и горите (прикачен документ).

снимка на Иван Радев

Важна победа за защита на черноморието от бетона постигнаха граждани по инициатива на “Зелени закони”. Новите строежи в Синеморец, Варвара и други части на Община Царево спират.

снимка на Стефан Аврамов

В края на 2019 г. изтече втората Европейска стратегия за биологично разнообразие. Тя обхващаше периода 2010-2020 г. и целеше да спре упадъка на биоразнообразието в Европа и да инициира процеси на неговото възстановяване. По неизвестни причини оценката на изпълнението й е още не е завършена и публикувана. И въпреки множеството успехи, отчетени в средносрочното оценяване на изпълнението ѝ към 2015, остава горчивият привкус, че нито една от основните цели не е изпълнена, а състоянието на природата в ЕС и по света продължава да се влошава.

снимка на Иван Радев

Инициативата “Зелени закони” предлага 46-ото Народно събрание (НС) да защити дивите места по Черноморието от унищожаване, като приеме мораториум върху застрояването им. Мораториумът спира временно строителството по морето в зони А и Б до уточняване и гласуване в парламента на трайна защита чрез промени в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). 

снимка на Тома Белев

Изследвайки няколко конкретни случая със строителство в защитените територии, граничещи с Черно море, се наложи да се поровим доста в отменените наредби, рагламентиращи устройството на Черноморското крайбрежие. За да не остане проучването само в нашите папки, решихме да подготвим тази записка с цел да се използва и при други случаи.

снимка на Петко Ковачев
 • България отново гори и отново няма хеликоптери за гасене на пожарите;

 • Системата за ранно откриване на горски пожари е недофинансирана от години и на практика е компрометирана преди да е изградена;

снимка на Иван Радев

Инициативата “Зелени закони” събра точно 1776 лева в кампанията за защита на Синеморец от застрояване. Парите са предназначени при нужда да бъде закупен имот в община Царево, така че да бъдем признати за заинтересована страна от съда и да имаме право да обжалваме Общия устройствен план на Община Царево след неговото приемане.

снимка на Вера Стаевска

На 07.07.2021г се проведе среща за решаване на проблемите с некартираните дюни, която от "Зелени закони" поискахме с писмо  № ЗЗ03-41(3)/25.05.2021. На срещата присъстваха експерти от Министерството на околната среда и водите (МОСВ), Министерството на регионалното развитие и благоустройството МРРБ) и подчинената на МРРБ Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК). Тъй като към момента очакваме копие от протокола от срещата, обобщаваме своето участие по темата тук.

снимка на Иван Радев

Институциите за първи път признаха, че има проблем с оценките, по които се търсят обезщетения за скандалните заменки.  Това се случи две години, след като държавата обяви, че ще си търси едва 80 млн. лева обезщетение за неправомерната държавна помощ, раздадена под формата на заменки от правителството на тройната коалиция, в периода 2007 до 2009 г., при алтернативни оценки за стойности от над един млрд. лева и след решение от 2014 г. на Европейската комисия по наказателна процедура, изискващо връщане на парите или разваляне на сделките.

снимка на Вера Стаевска

Какво следва да бъде направено в казуса със скандалните заменки на гори? Възможно ли е държавата да си върне едни от най-хубавите кътчета по Черноморието и в планинските курорти, заменени по схемата “кон за кокошка”, в нарушение на закона и на правото на Европейския съюз?

 Горите на границата на НП Рила под Мальовица вече са маркирани като частна собственост на фирма на Христо Ковачки. 

снимка на Иван Радев

Кандидати от водещи политически сили се включиха в дебата за природата, организиран от инициативата “Зелени закони”. Дебатът се състоя на 15 юни в София, но споделяме записа от него сега - в края на предизборната кампания, за да могат избирателите да се ориентират, преди да вземат финалното решение кого да подкрепят.

В дебата участваха по азбучен ред: 

Войслав Тодоров, кандидат в 23 и 24 МИР София от коалиция “Изправи се! Мутри вън!”;

снимка на Бояна Василева

В дните 6 и 7 юли се състоя работна среща по проект “Мрежа от малки земеделски стопанства за наблюдение на местното управление на водите и сушата в България” в гр. Сливен. В работната среща участваха следните земеделски производителя:

снимка на Иван Радев

Петиция за защита на Синеморец и крайбрежието на природен парк “Странджа” ще бъде връчена в петък на служебния министър на околната среда и водите Асен Личев. Над 10 000 души са подписали петицията, озаглавена “За Синеморец, Варвара, Резово, Ахтопол и горите на природен парк "Странджа". Последен шанс да опазим планината и южното ни море от изсичане и бетониране”. Документът ще бъде представен на министър Личев от Ремина Алексиева и Веселин Нанов от инициативата #SaveSinemorets и Тома Белев, който е представител на “Зелени закони”. 

снимка на Вера Стаевска

Отново предстоят избори и утре от 18:30ч ще попитаме политическите сили какви ангажименти за природата поемат. Ще участват кандидатите за народни представители Явор Божанков (БСП); Станислав Анастасов (ДПС), Зорница Стратиева (Демократична България) и Войслав Тодоров (Изправи се! Мутри, вън!) и граждани с въпроси в залата и онлайн.

снимка на Иван Радев

Инициативата “Зелени закони” изпрати искане за среща с министъра на земеделието горите и храните Христо Бозуков, за да обсъдим какви действия би могло да предприеме служебното правителство в области, по които работим. 

снимка на Иван Радев

Днес е последният ден, в който гражданите имат възможност да изпращат становища и да поискат Карадере и околността да бъде защитени от бъдещо застрояване. Става въпрос за мнение върху заданието за екооценка на устройствения план на Бяла, при което има няколко сериозни проблема: стъпва се върху стари проекти за урбанизация, за които няма екооценка и се предвижда застрояване в имоти, които са с изтекла смяна на предназначението - тоест, те са земеделски и горски земи. Заданието включва и възможност за строежи в заменки и в имоти с вековни дървета.

снимка на Вера Стаевска

Асоциацията на Парковете в България и инициативата “Зелени закони” внесохме в сряда в Министерство на околната среда и водите предложение за възстановяване на защитената местност "Камчийски пясъци".

снимка на Стефан Аврамов

Инициативата “Зелени закони” внесе предложение до служебния министър на околната среда и водите Асен Личев да се използват средства от еврофондовете, за да се изкупят частни имоти, които са важни за опазването на природата. Мярката М95 е била предвидена преди години, за да се изкупят имоти, попадащи в зони от “Натура 2000” с ограничени възможности за ползване, но и до момента държавата не я е използвала, а е прехвърлила предвидените 10 млн лева за други цели.

снимка на Тома Белев

От "Зелени закони" разработихме становище във връзка с обявената консултация по заданието за екооценка на Общия устройствен план на община Бяла.  Предлагаме на всички граждани, които се интересуват от устройството на тази част от българското Черноморие да се включат в процедурата, като изпратят мнението си до възложителя - министерството на регионалнота развитие, e-mrrb@mrrb.government.bg

снимка на Анонимен

Екип "Зелени закони"

 • За последните 20 г. около 7 милиона декара земи и гори (6,4 % от площта на държавата) са предадени чрез ловни концесии в ръцете на около 170 фирми, сред които тези на братя Ангелови, Валентин Златев, Цоло Вутов, Цоцоркови, Румен Гайтански, Емил Димитров, Фуат Гювен, Тодор Батков, Делян Пеевски, Тихомир Трендафилов, Гриша Ганчев, Христо Ковачки, Гео Дундаров и други.

снимка на Петко Ковачев
 • Ако иска промяна на Плана за възстановяване и устойчивост, Служебното правителство трябва да започне активна комуникация с Европейската комисия.

 • Ограничаване на възможностите за корупция, премахване на лоши проекти и подобряване на тези, които са необходими – трите основни задачи.

снимка на Иван Радев

Въпреки че дните му са преброени, 45-ото Народно събрание все още има шанса да защити дивите места по Черноморието и с това да направи повече за българската природа от последните няколко парламента взети заедно.

снимка на Анонимен

* Редактирано на 5.05 по отношение на стопанисващото лице на ДЛС "Черни Лом" в Г. Градище и Крепча. Стопанисващото лице е "Таурус Консулт" ЕООД, а не "Пътинженерингстрой" ЕАД

снимка на Тома Белев

Инициативата “Зелени закони” се обърна към народните представители с призив да приемат временен мораториум върху застрояването на дивите части от Черноморското крайбрежие, докато не бъдат приети определени правила, които ще гарантират опазването на това национално богатство. С отворено писмо, към което могат да се присъединят и други организации и граждани, настояваме 45-ото Народно събрание да приеме тази временна забрана, докато този или следващият парламент приемат необходимите законови промени.

снимка на Катерина Раковска

7 години след крайния срок и след наказателна процедура от Брюксел, България се разбърза с обявяването на защитените зони от мрежата Натура 2000 - обявени са 84 от общо 234 зони за местообитанията. За момента количеството е за сметка на качеството, като добрата новина е заделен ресурс специално за работа по целите и мерките в зоните в проекта за Национален план за възстановяване и устойчивост. Откъслечни данни сочат, че се работи по цели и мерки за някои зони, но това става по непрозрачен начин като гражданските организации са изцяло изключени.

снимка на Иван Радев

Парламентарните избори са в неделя. Ако все още не сте решили кого да подкрепите, вероятно се интересувате какви са ангажиментите на партиите и коалициите към българската природа. Експертите на “Зелени закони” анализираха предизборните програми на седемте водещи политически сили според социологическите проучвания.

Поканихме и всички тях - ГЕРБ, БСП, “Има такъв народ, ДПС, Демократична България, “Изправи се! Мутри вън!” и ВМРО на дебат за природата, за да разяснят публично какво смятат да правят за опазването на околната среда в следващия парламент.

снимка на Бояна Василева
 • Окрупняване на земеделската земя, въпреки свръхконцентрацията на земя в България;
 • Mалко и консервативни реформи в сферата на селското стопанство;
 • Дигитализация, но не и намаляване на бюрокрацията в селското стопанство

са част от предложенията на водещите политически партии.

снимка на Вера Стаевска

Анализ на експертния екип на “Зелени Закони” алармира, че с тайна промяна в Закона за публичните предприятия, в последните си дни 44-тото Народно събрание отвори вратата към преминаването на почти всички български гори в частни ръце. С изменение на Закона за железопътния транспорт, публикувано в бр.11 от 09.02.2021 г. на Държавен вестник, с което е отменен §2, ал. 4 от Закона за публичните предприятия (ЗПП). 

снимка на Тома Белев

На 4 април в България ще се проведат избори за Народно събрание. На тях ще се изберат не просто следващите 240 депутати, но и ще се определи бъдещето на българските гори. Затова ние от “Зелени закони искаме да Ви представим онези части на политическите програми, които разглеждат визията на партиите за бъдещето на горите.

снимка на Антоанета Йотова

След преглед на предизборните програми на основните партии установяваме, че тема "климат" за пръв път се заявява като приоритет, макар и без разписани ясни цели като климатична политика. При анализите ни от 2014г климатът беше тема единствено за ГЕРБ, но управлението след това не показа действия в тази посока.

снимка на Тома Белев

Дойдоха новите избори и време да видим какво обещават политическите партии за опазване на българската природа в рамките на Европейската екологична мрежа Натура 2000. Тук отчитаме, че обещаното не е като даденото – в програмата на ГЕРБ за изборите през 2009 г. беше обещано да се издадат заповеди за всички Натура 2000 зони до края на мандата им, а днес през 2021 година близо две трети от зоните от директивата за местообитанията още нямат своите заповеди и България е изправена пред наказателна процедура (от 234 зони, са издадени общо 84 заповеди).

снимка на Тома Белев

През последните години скандалите свързани с посегателства срещу Черноморското ни крайбрежие ни възмущаваха и зиме и лете, преди, по време и след курортния сезон. Държавата, общините и собствениците на крайбрежни имоти имаха своите представи как трябва да изглежда крайбрежието на Черно море и ни изненадваха рядко приятно и по-често неприятно с реализацията им. Сега на 4 април ще гласуваме за ново Народно събрание и е добре да видим какви са обещанията на  основните политически субекти за бъдещето на любимото ни Черноморско крайбрежие.

снимка на Бояна Василева

На 22 февруари беше дадено началото на проект „Мрежа за климатични действия на малки земеделски стопанства за наблюдение на местното управление на водите и сушата в България” (Climate action network of small agricultural farms for monitoring local water and drought management in Bulgaria) финансиран от фондация Институт Отворено общество - София.

снимка на Иван Радев

Почти дванадесет години се оказаха крайно недостатъчни за премиера Бойко Борисов да направи нещо за един от най-големите грабежи на прехода, както самият той, преди идването си на власт, определяше заменките на гори, извършени от Тройната коалиция.

снимка на Иван Радев

Инициативата "Зелени закони" изпрати отворено писмо до министъра на околната среда Емил Димитров с поредно искане за среща. От скорошна изява на министър Димитров, установихме, че той явно не е прочел нито едно от писмата с наши предложения за решаване на казуса със заменените дюни и гори в района на Камчийски пясъци. Освен това  бърка дати и фактология относно „Камчийски пясъци“ и очевидно не прави разлика между заличената през 2006 год.

снимка на Вера Стаевска

 От 2014 г. насам инициативата „Зелени закони“ следи развитието и прилагането на българското екологично законодателство в областите енергетика, климат, устройство на територията, развитие на селските райони, биоразнообразие и гори. Проследяваме законодателните и политически инициативи в тези сфери, като разработваме експертни предложения за разрешаване на проблемни казуси въз основа на изискванията на българското и европейското законодателство.

снимка на Петко Ковачев

Във връзка с предизборната кампания от "Зелени закони" продължаваме да систематизираме приоритетите си, които настояваме да видим като предизборни обещания от политическите партии, кандидатстващи за народно представителство в 45 Народно събрание. В тема "енергетика" предлагаме механизъм за структуриране и управление на Фонда за справедлив енергиен преход.

снимка на Иван Радев

Коалиция “За да остане природа в България” и инициативата “Зелени закони” организират днес протест против унищожаването на природата по Черноморието заради неспазени обещания и куп нарушения.

В София, протестът ще се състои от 18:30 ч., сборен пункт паметника на Алеко на бул. Витоша, след което шествието ще премине през Министерски съвет, парламента и ще приключи на Орлов мост.

В Пловдив, протестът се организира от Гражданска коалиция “Пловдив” ще се проведе от 18:30 ч. на площад „ Съединение".

снимка на Бояна Василева

Предложение за политически действия във водния сектор в земеделието

Предложението се публикува, защото считаме, че е важно да влезе в дневния ред на политиците хоризонталния въпрос за ефективното управление на водностопанската инфраструктура в земеделието, без да се застрашават зависимите от задължително водоползване биоразнообразие и човешки бит.

снимка на Иван Радев

Заменките на гори и земи на принципа “кон за кокошка” са едно от най-скандалните неща, случили се в България през последните две десетилетия. А най-скандалните от всички тези стотици сделки са тези на Камчийски пясъци. Над 4000 хил.

снимка на Иван Радев

Инициативата “Зелени закони” внесе петиция до Европейския парламент заради скандалните заменки на гори и нищожните обезщетения, които правителството на Бойко Борисов поиска от възползвалите се олигарси.

снимка на Иван Радев

Коалиция “За да остане природа в България” и инициативата “Зелени закони” организират нов национален протест против унищожаването на природата по Черноморието заради неспазени обещания и куп нарушения. 

Продължаваме да настояваме за:
 

снимка на Антоанета Йотова

● Един повтарящ се извод в анализи на инициативата „Зелени закони“ през 2020 г. е, че в България политиката за реагиране на промени в климата не е в дневния ред на обществото.

● Данни от наблюденията и резултати от изследвания свидетелстват за все повече неблагоприятни ефекти и увеличаващи се рискове от тези промени у нас.

снимка на Иван Радев

Десетки граждани се събраха в сряда в София преди заседанието на Министерски съвет, за да поискат опазване на най-големия комплекс от дюни в България - Камчийски пясъци и защита на незастроените кътчета по българското Черноморие. Протестът бе организиран от Коалицията “За да остане природа в България” и инициативата “Зелени закони”, след като стана ясно, че Министерството на околната среда е премахнало забраните за застрояване на конкретни имоти чрез незаконна подмяна на документи.

снимка на Вера Стаевска

Експертите на "Зелени закони" разработиха подробен анализ на казуса (виж тук), който нашумя през декември 2020г.

снимка на Иван Радев

В сряда преди заседанието на Министерски съвет, ще се състои протест за опазването на българското Черноморие, и по-конкретно на най-големия комплекс дюни - Камчийски пясъци. Още обявяването на протеста накара правителството да се размърда. Окончателното решение обаче е далеч и зависи от активността на гражданите по казуса. 

снимка на Иван Радев

Коалиция “За да остане природа в България” и инициативата “Зелени закони” организират протест в защита на Камчийски пясъци. По незаконен начин Министерството на околната среда и водите премахна изричната забрана за застрояване на най-големия комплекс дюни в България. След като разкрихме, че това се е случило със скандална подмяна на документ, публикуван за обществено обсъждане, министър Емил Димитров обеща проверка и отмяна на заповедта. Минаха две седмици, в които не се случи нищо. Явно целта е обществото да забрави.

снимка на Вера Стаевска

Множество проблеми в последните промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ) откриха анализите на "Зелени закони". От една страна, става въпрос за вероятна наказателна процедура за нарушения на европейската директива за пречистването на градските отпадъчни води.

снимка на Тома Белев

През миналата седмица парламентът прие закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. Той беше последен шанс да се премахнат текстове в действащият закон, които нарушават Орхуската конвенция, заради което България е заплашена с безпрецедентно за държава членка на ЕС отнемане на правата по Конвенцията през 2021г. Тази заплаха е заради седемгодишен отказ на правителствата на България да отстранят от ЗУТ текстове ограничаващи достъпа до правосъдие на гражданите.

снимка на Петко Ковачев
 • Месец и половина след консултациите, МС не дава информация кои предложения са приети и кои - отхвърлени. В същото време текат преговори с Европейската комисия върху неясно какъв текст;
 • Липсата на прозрачност позволява на правителството да прави "в движение" промени в Плана за възстановяване и устойчивост, за които не се знае как са обосновани и какви цели преследват;
снимка на Тома Белев

Инициативата “Зелени закони” призовава депутатите от Комисията по земеделие и храни към Народното събрание да отхвърлят законопроекта на г-н Александър Николаев Сабанов (ВМРО) за изменение и допълнение на Закона за пчеларството с вх.№154-04-26 , с който се изменя чл.

снимка на Иван Радев

Коалиция “За да остане природа в България” и Инициативата “Зелени закони” изпратиха в понеделник писмо до министър-председателя Бойко Борисов с искане да бъде възстановена законността на Камчийски пясъци, най-големият комплекс от дюни в България, с площ над 4000 декара.

снимка на Иван Радев
Тази седмица в Държавен вестник е обнародвана заповедта за обявяване на защитена зона “Камчия”. Заповедта, която е окончателна и не подлежи на обжалване, не съдържа изрична забрана за застрояване на имотите от най-големия комплекс дюни, заменени по времето на правителството на Сергей Станишев в рамките на скандалните заменки в стил “кон за кокошка”. Начинът, по който тази забрана е отпаднала, е изключително скандален. Това става чрез незаконна и тайна подмяна на файл, представен на обществено обсъждане.
снимка на Иван Радев

Правителството "Борисов-3" имаше четири години да се погрижи за българската природа. Дали го направи, или не - преценката е на всеки избирател.

снимка на Бояна Василева

Сезонната паша на домашни животни се субсидира само в националните паркове, не и извън тях в подходящите за това местообитания;

Националните паркове са създадени за опазване на ценна природа и туризъм. Субсидирането на пашата в тях трябва да се случва, само ако не вреди на природата, въпреки че туристите се радват на домашните животни пасящи около пътеките;

снимка на Петко Ковачев

Какво да очакваме в енергетиката на България през 2021г.? Ставащият все по-невъзможен парадокс – едновременно да запазим сегашната енергетика и да вземаме пари от ЕС за бъдещата такава, все пак може да се пропука сериозно и да станем свидетели на сигнали за необратимо и смислено присъединяване към общоевропейския „Зелен преход“, ако се случат няколко неща:

снимка на Иван Радев

Граждани, сред които и представител на “Зелени закони”, участваха в понеделник в среща в Министерството на околната среда и водите и поискаха да спре застрояването край Синеморец. 

Подробности за казуса ще бъдат обявени днес на живо онлайн събитие.

снимка на Иван Радев

Нито зимата, нито пандемията спират застрояването на едни от последните диви кътчета по Черноморието. Единствените, които можем да спрем застрояването на места като Синеморец, сме ние гражданите.

снимка на Иван Радев

Тази пролет над 1100 души казахме, че не искаме крайбрежието на община Царево да се застроява повече. Спряха проекта за устройствен план, но строежите започнаха. Звучи ли ви познато? Иракли, Арапя, Алепу... Какво още ще загубим?

снимка на Антоанета Йотова

● Политиката за реагиране на промени в климата продължава да е обект на внимание в международен и европейски план, но не така е в България.

● „Хоризонталният“ характер на тази политика налага осъществяването й едновременно в различните сектори на икономиката, като националното законодателство трябва по специфичен начин да урежда секторни и междусекторни отношения. Точно това е сериозен проблем на сегашното българско законодателство, касаещо климатичната политика.

снимка на Иван Радев

Точно година преди година, на 20 ноември 2019 г., министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева обяви, че държавата ще си търси 80 милиона лева за 103 от от общо 132 скандални заменки на гори от периода 2007-2009 г. Още тогава от “Зелени закони” обявихме, че сумата е сериозно занижена и не може едни от най-хубавите кътчета по Черноморието и в планинските курорти да струват само толкова.

снимка на Вера Стаевска

Днес от "Зелени закони" подадохме своето становище по обществената окнсултация за правителствения проект на План за възстановяване от кризата поради COVID-19[1]

  На снимката:Вице-премиерът Дончев, основен отговорник за проекта. Източник: Уикипедия

снимка на Антоанета Йотова
 • С най-топлия месец септември за последните 40 години, климатичните промени стават все по-осезаеми,  но мерките за справяне с тях - не
 • Европейският съюз обсъжда цел от 40-60% намаление на емисиите на парникови газове до 2030 г.
 • България "пасува" в гласуванията на европейско ниво
 • Планират се нови харчения на европейски пари - План за възстановяване от кризата поради COVID-19 и многогодишната финансова рамка (МФР)
снимка на Стефан Аврамов

Нито една от наличните бели дюни на съседните плажовете Иракли и Вая не е отразена в кадастъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), установи проверка на “Зелени закони”. Двата плажа формират един общ комплекс, като Иракли се намира на юг от устието на река Вая, а Вая на север от устието.

снимка на Бояна Василева

* За пореден път МОСВ отлага допълването на регистъра на кладенците и сондажите за лично водоползване;

снимка на Иван Радев

Щастливи сме да споделим, че кампанията на "Зелени закони" против узаконяването на скандалните заменки е номинирана за годишните награди за биоразнообразие и климат. Класацията се организра от Българска фондация биоразнообразие и победителите ще бъдат обявени в четвъртък.

снимка на Иван Радев

Над 600 становища от граждани против готвените промени в закона за лова са изпратени до Изпълнителната агенция по горите, с копие до “Зелени закони”.

снимка на Тома Белев

Екипът на  “Зелени закони” реши да провери няколко сигнала и публикации в медиите за това как се прилага устройственият план на столицата и дали това прилагане не уврежда околната среда по отношение на опазването на зелените площи, влажните зони, защитените зони от мрежата „Натура 2000“ и дърветата в столицата. Установихме, че редица планови докумени, изисквани по закон, не са приети. И въпреки наличието на общ устройствен план, натискът над защитени зони и неспазването на планове за градската среда продължават.

снимка на Петко Ковачев

Да се анализира документ с идентични същност и съдържание, в който се променят само „маскировъчните цветове“, през 5-10 години е досадна работа. Фактът, че такъв документ претендира да определя в голяма степен живота в страната ти, вече може да докара човек до лудост.

снимка на Стефан Аврамов

На 24.07.2020 год. граждани забелязват, че машината за почистване на плажа разчиства площ от около 400 м2 на дюните на южния плаж на Китен. Последва позвъняване на тел. 112 и подаване на сигнали до РИОСВ Бургас и община Приморско.

снимка на Антоанета Йотова

 Климатичните промени са тук и ще стават все по-осезаеми. Големи райони в България са заплашени от безводие, заради липсата на валежи реколтата тази година е съсипана на много места. Това ни кара да се запитаме има ли страната разработени мерки за реагиране на промените в климата?

снимка на Стефан Аврамов

Цели 93% от наличните дюни в община Шабла липсват в кадастъра, установи проверка на “Зелени закони”.

снимка на Вера Стаевска

Комерсиалният туризъм продължава да завзема територия в Иракли. Очевидно статутът "плаж за природосъобразен туризъм" не спира растящата урбанизация.

снимка на Стефан Аврамов

Екипът на “Зелени закони” извърши проучване на дюните по българското Черноморие. Целта беше да установим колко от съществуващите дюни са описани като такива и отразени в кадастъра и специализираните карти.

снимка на Вера Стаевска

Коалиция „За да остане природа в България“ и инициативата „Зелени закони“ изпратихме във вторник 

снимка на Антоанета Йотова

От инициатива „Зелени закони“ предупреждаваме, че е нужно по-добро управление от страна на държавата на рисковете от климатичните промени, включително чрез включване на разумни мерки в изисквания от Европейския съюз национален план за възстановяване от кризата поради COVID-19. Нашите предложения можете да видите с подробното ни становище към бъдещия национален план на България. 

снимка на Стефан Аврамов

Екипът на “Зелени закони” извърши проучване на дюните по българското Черноморие. Целта беше да установим колко от съществуващите дюни са описани като такива и отразени в кадастъра и специализираните карти.

снимка на Тома Белев

Член 18 на Конституцията и член 12 на Закона за водите разпореждат, че морското дъно е публична държавна собственост, върху което държавата има суверенни права. Но поне в три случая проучени от Биволъ и Инициативата “Зелени закони” се вижда как тясно свързани с властта лица и групировки с криминален бекграунд “приватизират” морското дъно.

снимка на Иван Радев

Опасността българските граждани да платят от джоба си стойността на държавната помощ, раздадена под формата на скандалните заменки на гори, става все по-реална, предупреждава инициативата “Зелени закони”. Възползвали се от заменките бизнесмени съдят държавата заради лоши оценки на стойността на заменените имоти и има голяма вероятност България да не изпълни решението на Европейската комисия за възстановяване на незаконната държавна помощ.

снимка на Бояна Василева

На 10 август инициатива "Зелени закони" подаде становище към МЗХГ относно "Списъка на земеделските практики от полза за климата и околната среда". 

снимка на Бояна Василева

На 22 юли инициатива "Зелени закони" подаде становище и предложения по проект на Идентифицирани потребности за изготвяне на стратегическия план за новата Обща селскостопанска политика. Представените потребности са следващата стъпка, която България предприема за изготвянето на Стратегическия план за ОСП 2021-2027г. и ще бъдат основа за разработване на интервенциите. Тоест това е моментът, в който браншовите организации и НПО могат да дадат мнението си и споделят идеите си.

снимка на Стефан Аврамов

Екипът на “Зелени закони” извърши проучване на дюните по българското Черноморие. Целта беше да установим колко от съществуващите дюни са описани като такива и отразени в Кадастъра и специализираните карти.

Още първата спирка от проучването потвърди, че по българското Черноморие има дюни, които не са отразени в никакви карти на държавата, а има и такива - отразени в специализирани карти, направени по отделен проект, но не включени в Кадастъра.

снимка на Антоанета Йотова

В очакване на първата за последните месеци среща на живо на лидерите на ЕС на 17 юли, където Многогодишната финансова рамка ще бъде обсъдена, от "Зелени закони" напомняме, че финансирането на мерки за адаптация към климатичните промени е сред приоритетите на Европейската зелена сделка за периода 2021-2027. В актуалния си анализ (прикачен по-долу) предлагаме обзор на готовността на България да използва разумно очакваното европейско финансиране за справ

снимка на Бояна Василева

Климатичните промени слагат своя отпечатък върху земеделието и животновъдството по различни начини. Промените в температурите, в количеството и периода на валежите и екстремните прояви на климата намаляват или унищожават реколтите, появяват се болести по растенията и животните. Променят се режимът на поливане и на обработка на земята, както и съхраняването и обработката на земеделската продукция. 

снимка на Петко Ковачев

В скоростна процедура, траяла само 20 дни от датата на внасянето, Народното събрание прие промени в Закона за енергетиката *https://parliament.bg/bg/bills/ID/157455), които ще окажат значително въздействие върху сектора, а и върху всички нас като потребители на електро- и топлоенергия.

снимка на Иван Радев

Граждани възнамеряват да обвържат традиционното посрещане на първото юлско слънце с опазването на природата в България.

снимка на Иван Радев

Няколко квадратни километри с дюни от Резово до Дуранкулак не са нанесени на картите, установи проучване на “Зелени закони”. Екипът на сдружението заедно с учени се отправи на мисия по Черноморието, наречена “По следите на “невидимите” дюни”.

снимка на Тома Белев

Решението на Конституционния съд от понеделник защитава всички видове дюни и в същото време регламентира дивото къмпингуване като законна некомерсиална дейност. От изпълнителната власт зависи да осигури места за свободно къмпингуване, както и да предприеме стъпки за реално опазване на всички дюни.

снимка на Антоанета Йотова

Екстремни прояви на времето в региона и в България – нетипични за сезона температури, силни ветрове, градушки, наводнения, напомнят за променящия се климат на планетата и необходимостта от действия за реагиране на климатичните промени. Затова, макар фокусът на вниманието да остава върху кризисната ситуация поради световната пандемия от коронавирус, продължават и действията за осъществяване на съответни политики. Все повече тези действия стават част от плановете за пост-пандемичното развитие.

снимка на Тома Белев

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) опитва тайно да извади 13 декара от Натура 2000, в полза на скандално застрояване над курорта “Свети Влас”. Съвместно разследване на “Зелени закони” и “Биволъ”, разкри схема, при която: 

 • държавата спестява поне 2,1 млн. лева на бизнесмен, възползвал се от заменка на гора;

 • МОСВ не се интересува дали строителството по Черноморието има оценка за съвместимост с целите на Натура 2000;

снимка на Стефан Аврамов

Парламентарната комисия по околна среда разгледа в четвъртък предложените от Министерски съвет промени в Закона за биологичното разнообразие. След сага, продължила повече от година, някои от най-спорните текстове предложения на МОСВ бяха оттеглени от министър Емил Димитров и законопроектът бе придвижен към Парламента. 

снимка на Петко Ковачев

Според мотивите към внесения от Министерския съвет за обсъждане и гласуване Закон за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (ЗИД на ЗПБ), неговата основна цел е да урегулира и хармонизира отдаването на концесии на подземни богатства, във връзка с влезлия в сила през 2018 г. Закон за концесиите.

снимка на Стефан Аврамов

Както вече обявихме, Зелени Закони си поставя амбициозната цел да направи серия от анализи на българското селско стопанско законодателство и опазването на биоразнообразието в земеделските земи.

Вторият ни обект за анализ ще е разораването на защитените понто-сарматски степи в защитена зона "Крайморска Добруджа"  в землището на с. Видно, общ. Каварна.

снимка на Бояна Василева

Половината от територията на България е заета от земеделска земя. За екологизиране на селското стопанство и експериментиране с цел адаптация към прогнозираните климатични промени в ПРСР 2014-2020 е предвидена мярка наречена "директни зелени плащания". 

снимка на Иван Радев

Инициативата “Зелени закони” внесе искане за достъп до обществена информация, чрез което настоява Министерството на земеделието да разкрие кои собственици на заменени гори са възстановили на държавата сумите, които тя им е поискала като ком

снимка на Иван Радев

Проектът за общ устройствен план на община Царево, който предвижда мащабно застрояване по крайбрежието на Странджа, и заради който над 1100 граждани изпратиха становища, ще се преработва.

снимка на Стефан Аврамов

Тази статия е първата от поредицата ни анализ на тема опазване на биоразнообразието на пасищата и ливадите в България и селскостопанските политики и субсидии. Темата е много сложна и предизвиква от години спорове. От „Зелени закони“ твърдо смятаме, че „опазването на природата“ не се противопоставя на „икономическото развитие“. В много случаи пасищата и ливадите попадат в защитени територии и зони или имат специален защитен режим по земеделските закони.

снимка на Стефан Аврамов

Инициативата “Зелени закони” и Коалиция “За да остане природа в България” изпратиха в четвъртък писмо до Европейската комисия, с което сигнализираха за манипулираното докладване на състоянието на животински и растителни видове и местообитания, както

снимка на Петко Ковачев

Концепцията за „енергийните граждани“ (напоследък често обозначавани с английската дума prosumers, означаваща някой, който е едновременно производител и консуматор на енергия) и за „енергийните кооперативи“ набира популярност в Европа. В страни като Белгия, Великобритания, Германия, Испания, Италия, Нидерландия, Португалия, Франция, Хърватия, енергийните кооперативи се множат, а самите държави уреждат законодателно тяхното съществуване и работа.

снимка на Иван Радев

Инициативата “Зелени закони” извърши анализ на 100 от 132 оценителски доклада за скандалните заменки на гори от периода 2007-2009 г., довели до заграбването за жълти стотинки на най-атрактивните държавни гори по Черноморието и планинските курорти. В анализа показваме по какъв начин държавната фирма “Агролеспроект ЕООД” е извършила оценките така че общото обезщетение, което облагодетелствалите се бизнесмени трябва да платят на държавата да се равнява на нищожните 80 милиона лева, докато нашите оценки са за размер на общата държавна помощ, надхвърляща един милиард лева.

снимка на Иван Радев

Случаят със скандалните заменки на гори завива в неочаквана посока. Години след като беше задължена от Европейската комисия да изчисли размера на държавната помощ, която е предоставила на известни бизнесмени по схемата с прословутите заменки на гори в периода 2007-2009, държавата изчисли, че в някои от случаите вместо да вземе пари, трябва да даде още на бенефициентите.

снимка на Иван Радев

Общественото обсъждане на проекта за общ устройствен план на Община Царево трябваше да се състои днес, 13 април.

снимка на Иван Радев

Удивителна гражданска активност предизвика обсъждането на плана за нов общ устройствен план на Община Царево. Точно 1139 копия на становища получихме в “Зелени закони” до изтичането на крайния срок - 31 март. Вероятно общият брой е дори по-голям, тъй като не всички граждани, изпратили становище, са копирали и нашия адрес.

  Гледка от Варвара към Ахтопол. Снимка: Вера Стаевска

снимка на Тома Белев

Днес от "Зелени закони" предлагаме експертни бележки по различни аспекти на проекта, които противоречат на националното законодателство и на европейските природозащитни директиви. Според нас тези пропуски и явни грешки в проекта за устройствен план ще наложат пълното му преработване - с което отново ще се отложи с години така нужното общинско планиране на устройството на българското Черноморие.

 Снимка: Вера Стаевска

снимка на Стефан Аврамов

На 26.02.2020 год. Министерството на околната среда и водите започна обсъждане за изменение на режимите на защитени зони „Шабленски езерен комплекс” и „Дуранкулашко езеро“ за опазване на дивите птици. От "Зелени закони" подадохме становище, с което предложихме да се презицира предложената 350-метрова зона на забрана за лов около езерата през месеците декември и януари, когато там има струпвания на червеногуши гъски.

снимка на Антоанета Йотова

Този анализ на „Зелени закони“ е различен от обичайните, но и ситуацията в момента – в света и в България, също много се различава от обичайната. Подобно на темата за промените в климата и политиките за реагиране на тези промени – тя е трудна поради нейните многобройни и различни по същността си аспекти, сегашната ситуация на световна пандемия с коронавируса ни изправя пред огромни и от различен характер предизвикателства.

снимка на Тома Белев

Последният проект на Общ устройствен план на община Царево с актуална дата за становища до 31 март  бе обявен преди месец. В текста по-долу от "Зелени закони" ви предоставяме вариант на становище, с което може всеки гражданин да се информира и да подаде мнението си.

 Силистар, гледка без сградите. Снимка: Вера Стаевска

снимка на Антоанета Йотова

Следвайки графика за дейностите, свързани с Европейската зелена сделка (ЕЗС), на 04.03.2020 г. Европейската комисия (ЕК) обяви предложението си за Европейски закон за климата (ЕЗК), както и започването на консултации по Европейски климатичен пакт (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_335).

снимка на Стефан Аврамов

In 2019 the Lady’s-slipper Orchid was reported in favourable status, though in Bulgaria only 5-10 blossoming plants are recorded per year.

снимка на Петко Ковачев

На 14 февруари т.г., като следствие от нажежената обстановка в страната, свързана с масов незаконен внос, депониране и изгаряне на „неопасни“ отпадъци, група народни представители от ГЕРБ внесоха ЗИД на ЗООС, с които се определя режим на задължително провеждане на процедура по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за:

снимка на Стефан Аврамов
Венерина пантофка, критично застрашен в България вид орхидея, защитена от "Натура 2000", е сред видовете, които са докладвани като имащи "благоприятно състояние" при последната статистика, подадена от България към Европейската комисия.

 

снимка на Петко Ковачев

България не само изостава, но не показва готовност за завършването на един от най-важните стратегически документи в областта на енергетиката и климата.

снимка на Иван Радев

Инициативата „Зелени закони“ и Коалиция “За да остане природа в България” поканиха на среща министър-председателя Бойко Борисов по темата със скандалните заменки.

снимка на Антоанета Йотова
 Автор: Валентин Захариев

Събития от последните няколко седмици показаха колебливи изказвания на България за “Зелената сделка”, предложена от Европейската комисия на 11.12.2019 г., а част от тях бяха и катeгорично "против".

снимка на Антоанета Йотова

 Докато практически резултати от СОР25 през декември в Мадрид липсват или са по-скоро разочароващи от гледна точка на напредък по изготвяне на необходимите документи за прилагане от следващата година на Парижкото споразумение, в първите седмици на 2020 г.

снимка на Иван Радев

Представители на инициативата “Зелени закони” и Коалиция “За да остане природа в България” се срещнаха във вторник с министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева и настояха Министерството да предприеме мерки за връщане на незаконно заменените гори и земи на държавата

снимка на Петко Ковачев

 „Зелени закони“ продължава поредицата публикации за изгарянето на отпадъци за енергийни цели, която започнахме в края на 2019г

снимка на Иван Радев

Представители на “Зелени Закони” и на Коалицията “За да остане природа в България” ще се срещнат във вторник от 11 ч с министъра на земеделието, храните и горите г-жа Десислава Танева, за да обсъдят скандалните заменки

снимка на Иван Радев

Инициатива „Зелени закони“ представя първото място в класацията на коледно-новогодишните подаръци, които

снимка на Иван Радев

Инициативата “Зелени закони” ще представи в четвъртък най-скандалния случай, победител в класацията ни “Подарък за послушни”. Чрез анализ на пазарните цени, изчислихме, че само чрез този случай общата щета за държавата е над 700 милиона лева! 

снимка на Антоанета Йотова

През изминалата 2019 година станахме свидетели на много и мащабни горски пожари по целия свят. Някои от тях опустошиха обширни територии – например в Амазония и Сибир, а продължаващите и до момента пожари в Австралия освен на този континент, имат ефект на хиляди километри от него. Естествено възниква въпросът дали има и каква е връзката на такива горски пожари с климатичните промени, които са във фокуса на вниманието през последните години. Краткият отговор е „да, има връзка между все по-мащабните горски пожари и промените на климата през последните десетилетия“.

снимка на Иван Радев

Инициатива „Зелени закони“ представя второто място в класацията на коледно-новогодишните подаръци, които Министър Танева реши да раздаде на група олигарси в края на 2019 г. с цел узаконяване на горските заменки на тройната коалиция.

снимка на Иван Радев

Коледа мина и е време да представим и челната тройка - най-големите подаръци, които държавата раздава под формата на узаконяване на скандалните заменки. 

снимка на Иван Радев

Инициатива „Зелени закони“ представя четвъртото място в класацията на коледните подаръци, които Министър Танева реши да раздаде на група олигарси предколедно с цел узаконяване на горските заменки на тройната коалиция.

снимка на Иван Радев

Инициатива „Зелени закони“ представя петото място в класацията на коледните подаръци, които Министър Танева реши да раздаде на група олигарси предколедно – узаконяване на горската заменка в м.

снимка на Иван Радев

Представители на инициативата “Зелени закони” и граждани поднесоха в петък символични подаръци пред Министерството на земеделието, храните и горите.

снимка на Иван Радев

„Зелени закони“ представя седмия в топ 10 на коледните подаръци, които

снимка на Петко Ковачев

„Зелени закони“ започва поредица публикации за изгарянето на отпадъци за енергийни цели. Целта е да установим дали набиращият сили бизнес се съобразява със законите и законовите ограничения, дали институциите поддържат реални и достъпни данни за отпадъците като първичен енергиен ресурс и как изпълняват задълженията си за контрол и мониторинг, и най-важното – как изгарянето на отпадъци влияе на качеството на живот на населението.

снимка на Иван Радев

Инициативата “Зелени закони” и коалиция от неправителствени организации и граждански групи “За да остане природа в България” изпратиха сигнал до премиера Бойко Борисов и министъра на околната среда Нено Димов относно наблюдението на състоянията на видовете и местообитанията.

снимка на Стефан Аврамов

На сайта на Европейската Агенция по околна среда бяха публикувани докладите за състоянието на биоразнообразието в България. Това докладване се прави на всеки 6 години съгласно изискването на чл. 12 от Директивата за дивите птици и чл.

снимка на Иван Радев

Инициатива „Зелени закони“ продължава да разкрива коледните подаръци за послушни.

снимка на Иван Радев

Инициативата „Зелени закони“ представя поредния коледен подарък на земеделското министерство за строителния бранш, разкриващ опитите за узаконяване на кражбата на държавни гори чрез порочна схема на заменки.

снимка на Иван Радев

Министерството на земеделието обяви наскоро, че ще си потърси 80 млн. лева за прочутите заменки, обявени за незаконна държавна помощ от Европейската комисия. Основният ефект от тази мярка ще е да узакони заграбеното, чиято реална стойност е многократно по-голяма.

Сумата от 80 млн. лева е изчислена след оценка, извършена от държавната фирма „Агролеспроект“ ЕООД. Според съобщение на Министерството на земеделието, храните и горите незаконна държавна помощ е открита при 103 от 132 заменки, в периода 2007-2009 г.

снимка на Вера Стаевска

Преди дни Парламентът прие на 2-ро четене Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2020 г. и той вече е Закон. Между 1-вото и 2-ро четене на този Законопроект от „Зелени закони“ анализирахме документите към него  и доколкото дискусионните въпроси бяха извън сферата на околната среда, съществени промени в окончателния вариант на Закона в тази сфера не очакваме. Най-общо, можем да определим бюджета на страната за 2020 г. като „Още от същото“, или предвиждане на харчене на публични средства без ясни политики.

снимка на Иван Радев
Екипът на Инициативата „Зелени закони“ предупреждава, че ако държавата се опита да получи обратно едва 80 милиона лева за скандалните заменки, това не би било обезщетение, а узаконяване грабежа на заменените държавни гори.
снимка на Тома Белев

Инициативата “Зелени закони” внесе в Конституционния съд свое становище по делото, образувано по искане на омбудсмана на Република България, относно Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. 

снимка на Мъгърдич Хулиян

В момента Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) предлага промени в Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните. Подобренията се предлагат във връзка с Африканска чума по свинете (АЧС). Според МЗХГ „е наложително да бъдат разработени допълнителни изисквания при отглеждане на свинете в личните стопанства, фамилните и индустриалните ферми, с които да се минимизират рисковете от проникване и разпространение на заразни заболявания“.

снимка на Тома Белев

Инициативата "Зелени закони" на Сдружение за изследователски практики днес внесе жалба срещу отнемането на 10 декара от територията на Природен парк “Витоша”.

снимка на Мъгърдич Хулиян

В Комитета по наблюдение на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) е предложено прехвърляне на 20 млн. евро, предвидени за финансиране на дейности по подмярка 8.5 „Инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми“, подмярка 15.1 „Плащания за горски екологични ангажименти“ и подмярка 15.2 „Подпомагане за запазване и поддръжка на горски генетични ресурси“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

снимка на Антоанета Йотова

Поради глобалния характер на процесите, обуславящи промени в климата, политиките за реагиране на тези промени се формират на международно ниво чрез съответни споразумения - Рамкова конвенция на ООН за изменение на климата (РКОНИК, 1992 г.), Протокол от Киото (ПК, 1997 г.), Парижко споразумение (ПС, 2015 г.). За страните-членки на Европейския съюз (ЕС) климатичните политики се конкретизират допълнително чрез редица актове, основен от които за националните политики до 2020 г. е законодателният пакет „Климат-Енергетика”.

снимка на Мъгърдич Хулиян

През последните седмици се заговори изключително активно и сериозно за ролята на неправителствените организации или още граждански организации, за тяхната роля, в съвременното общество и значението им в диалога с институциите, партиите, сродните им организации и властимащите на деня. Конституцията в чл. 44(1) е записала правото на гражданите да могат да се сдружават, за да могат те да участват пълноценно в обществения живот. Неправителственият сектор е основна движеща сила на гражданското общество.

снимка на Антоанета Йотова

Оперативните програми (ОП) във всички страни-членки на Европейския съюз (ЕС), включително България, прилагат европейските законодателство и изисквания в различните икономически и политически сектори. След нотификация от Европейската комисия (ЕК) те се превръщат в национална законодателна база за постигане на европейски и национални цели.

снимка на Тома Белев

На 25.09.2019 г. Министерство на регионалното развитие обяви в портала за обществени консултации проект за ЗИД за ЗУТ за обществено обсъждане. Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията цели оптимизиране на контрола, който осъществява Дирекцията за национален строителен контрол върху инвестиционния строителен процес и участниците в него. Специално внимание е отделено на функциите, правомощията и задълженията на строителния надзор – търговски дружества, на които закона е „аутсорснал“ държавни контролни функции в строителния процес.

снимка на Вера Стаевска

Днес от Зелени закони подадохме становището си за обществената консултация по Проект на визия, цели и приоритети на Национална програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030, която правителството на Република България обяви преди месец.

снимка на Бояна Василева

От октомври тази година Сдружение за изследователски практики започва нов проект, който продължава инициативата ни "Зелени закони" под името "Граждани и експерти за прилагане на зелените закони". Той е подкрепен от Фонд „Активни граждани България“ на Европейското икономическо пространство за периода 2014-2021 (повече за фонда - тук) чрез оператора Институт Отворено общество -София. 

снимка на Вера Стаевска

До 19 юни тече обществено обсъждане на проекта за Подробен устройствен план (ПУП) на парк „Борисова градина “. След това, ако няма възражения, проектът ще послужи за бъдещото развитие на парка. Призоваваме гражданите да изразят мненията си официално, като тук можете да видите възможен формат на становище, който да ползвате.

снимка на Вера Стаевска

До утре тече обществено обсъждане на предлагани от Министърът на околната среда Нено Димов проекто-промени в Закона за биологичното разнообразие, който задава нормите за управление на "Натура 2000" в България. По-долу можете да се запознаете със становища на експертни институции и научни звена, призоваващи правителството да не процедира тези промени и обясняващи защо те няма да решат наличните проблеми в "Натура 2000" (за които текат 2 наказателни процедури), а ще създадат сериозни нови пречки пред ясните регламенти за защитените зони.

Какво може да направи един гражданин:

снимка на Вера Стаевска

До утре тече обществено обсъждане на предлагани от Министърът на околната среда Нено Димов проекто-промени в Закона за биологичното разнообразие, който задава нормите за управление на "Натура 2000" в България. По-долу можете да се запознаете със становища на експертни институции и научни звена, призоваващи правителството да не процедира тези промени и обясняващо защо те няма да решат наличните проблеми в "Натура 2000" (за които текат 2 наказателни процедури), а ще създадат сериозни нови пречки пред ясните регламенти за защитените зони.

Какво може да направи един гражданин:

снимка на Вера Стаевска

Във връзка с още едно - освен това за Пирин - обществено обсъждане, канещо за становища по ОУП на община Шабла в коледно-новогодишния период, СИП подготви неекспертно, но категорично становище - срещу приемането на плана за застрояване на крайбрежието на общината от МОСВ.

снимка на Вера Стаевска

На 11 януари отново ше име протести в цяла България срещу решението на МС за застрояване на 48% от НП Пирин (информация за протестите по градове - 16 града засега - в края на статията). 

 

снимка на Вера Стаевска

Утре еко-комисията към Столичния общински съвет ще разгледа маркирането за сеч в парк "Борисовата градина" (т. 8 в Дневен ред тук ).

снимка на Вера Стаевска

На фона на влязлото в сила съдебно решение на ЕС за незаконно разрешени от България строежи в зона от Натура 2000 на Калиакра, които трябва да бъдат съборени, а местообитанията - възстановени, напомняме, че предстои България да бъде осъдена и за липсата на защитена зона "Рила буфер", която правителството ни необяснимо защо отлага от 10 години. По стечение на обстоятелствата, има проекти за бъдещи ски курорти, съвпадащи с предложената от БАН и природозащитни НПО територия на "Рила буфер".

снимка на Вера Стаевска

От "Зелени закони" започваме преглед на приоритетите, заявени в предизборните програми на основните сили, явяващи се на Парламентарни избори 2017 по отношение на темите на нашия мониторинг - устройство на територията, биоразнообразие и гори, енергетика, климат и селски региони. Както и през последните 2 години, целта ни е да сравняваме обещанията, заявени в програмите, с бъдещите законодателни инициативи след изборите и да можем аргументирано да настояваме за адекватни действия в съответствие с интереса на гражданите.

снимка на Вера Стаевска

  Кратко обобщение по повод многото въпроси за общественото обсъждане на инвентаризацията на лесопарковата част на Борисовата градина от 7 септември, цитираните в публичното пространство 30% "болни" дървета и опасения за прекомерни сечи в парка: В момента се разработва ПУП (Подробен устройствен план) на Борисовата градина, за който се опитваме да съберем обществени препоръки

снимка на Вера Стаевска

 От Сдружение за изследователски практики (познавате ни най-веч

снимка на Вера Стаевска

С обществени пари се плаща за закон, облагодетелстващ големите концесии като ски-зона „Банско“, които държавата не разваля, въпреки дългогодишни спорове и неизплатени задължения. При проведения скоростен процес от 1 месец по придвижване към Народното събрание на новия проектозакон за „вечни“ концесии виждаме, че Възложителят на изработването на закона Министерски съвет не е организирал обществени обсъждания.

снимка на Вера Стаевска

След като множество граждани и организации подадоха след наш призив становища срещу приемането "на тъмно" на нов Закон за концесиите (публикуван от Министерски съвет за обществена консултация на 19.04.2016г със срок за становища до 03.05.2016 - в празничен период), на 11.05.2016г отново писахме до Министерски съвет с предложение да съдейст

снимка на Вера Стаевска

Утре на работна среща в Министерствоно на туризма се очаква да се дискутират регламенти за къмпингуването. На линка долу можете да видите предложенията, разработени в резултат от няколкоседмични дискусии на представители на неправителствени природозащитни сдружения, туристически организации и граждански групи - Граждани за Карадере, Къмпинг.бг, Зелени закони, Българска туристическа камара, българска фондация "Биоразнообразие", Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти и др.

снимка на Вера Стаевска

Традиционно предпразнично, възможно е неочаквано да се приеме ключов Закон за концесиите, обсъждането за който е обявено с крайна дата 3 май.

снимка на Бояна Василева

В последния, 3-ти брой, на он-лайн бюлетина на Зелени закони ще намерите в 4-ри страници най-важното, което се случи за последните 4 месеца (декември 2015 г. - март 2016 г.) от проекта "Граждански мониторинг за по-зелени закони и устойчиво управление на природните ресурси" финансиран в рамките на Програата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014.

Пожелаваме Ви приятно четене!

снимка на Мъгърдич Хулиян

Дали за хубаво или не, настоящият анализ съвпадна с 2 събития, случили се в сектора през седмицата след празниците в началото на месец март. Тези събития обичайно, като повечето важни събития в държавата, преминават тихо и сравнително потайно, без да попадат в светлината на прожекторите. Така се случи и този път! Първото събитие е публикуването на Одитния доклад на Сметната палата, приет с Решение № 010 от 21.01.2016 г. (Протокол № 2) за извършен одит на изпълнение на мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ на Програмата за развитие на селските райони 2007 г. – 2013 г.

снимка на Вера Стаевска

Ето какъв е до момента резултатът по въпроса дали да останат и места без хотели в България:

снимка на Петко Ковачев

На сайта на Министерството на енергетиката (МЕ) тече обществено обсъждане на проект за „Наредба за публично оповестяване и оптимизиране на разходите на търговските дружества с 50 и над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала,

снимка на Бояна Василева

В момента се състои работна среща на екипа на проекта за бъдещото на инициативата "Зелени закони".

Накъде ще се развиваме:

снимка на Бояна Василева

Благодарим на всички взели участие в публична дискусия "Зелени закони - А сега накъде?", вчера (18.03.2016 г.) в СОХО.

Получихме положителна оценка, малко и важни критики и подкрепа за инициатива "Зелени закони".

 

 

снимка на Тома Белев

През 2015 г. опитът от обществените обсъждания на плановете за управление на НП Пирин, Рила и Централен Балкан и на ПП Витоша, Българка и Беласица ни даде много уроци, но и откри пропуски в разпоредбите на Наредбата за разработване на плановете за управление на защитени територии, която урежда процедурите за приемане на планове за управление (ПУ) по ЗЗТ.

снимка на Бояна Василева

Инициатива "Зелени закони" започна преди 2 години и бихме искали да посветим малко време за размисъл как точно да продължим напред.

Ще се радваме на възможността да дискутираме с партньори и колеги постиженията и недостатъците на инициативата "Зелени закони" и да планираме накъде да се насочим в следващите си проекти и действия, така че да бъдем полезни за природозащитната общност и за гражданското общество.

Събитието ще се състои на 18 март (петък) в СОХО, от 15:00 до 17:00 часа.

снимка на Александър Дунчев

„Промените в Закона за горите – 6 месеца по-късно“,  бе надсловът на дебата на инициатива “Зелени закони“, в който на 10 март 2016 г в Центъра за култура и дебат "Червената къща" се събраха представители на правителството, Народното събрание, лесовъдската гилдия и НПО.

снимка на Петко Ковачев

Предложението за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ЗЕ), внесено с вх. № 654-01-27/02.03.2016 г., е насочено към създаване на "допълнителни мощности" в една електроенргийна система с огромен излишък на производствени агрегати. Плащането за съществуващия излишък и за неговото увеличаване предопределя неоправдано високи цени на енергията за десетки години напред.

снимка на Бояна Василева

Утре (10 март 2016 г.) от 16.00 до 18.00 часа в зала Пеша Николова в Центъра за култура и дебат "Червената къща" ще се проведе публична дискусия „Промените в Закона за горите – 6 месеца по-късно“.

снимка на Бояна Василева

Победителите в конкурса са:

1. тема Старите гори:  Йоанна Димитрова Арнаудова - Найденова - с 16 точки (на картинката);

2. тема Дюни и Старите гори: Георги и Светлана Мурджеви - с 18 точки.

Екипът на Зелени закони благодари на участниците в конкурса. В конкурса постъпиха 8 еко-комикси от 7 автора. В галерията могат да бъдат разгледани всички постъпили предложения.

 

снимка на Стефан Аврамов

На 23.02.2016 год. в София се проведе поредната работна среща на неправителствените организации, институти на БАН и структури на МОСВ в България, организирана от Зелени Закони. Срещата бе на тема „Наука и Натура 2000“. Целта й беше да се обсъдят основните насоки на научните проучвания за видовете и местообитанията от Натура 2000 в България.

снимка на Бояна Василева

На 22 февруари 2016 г. инициатива Зелени закони организира работнa срещa със заинтересованите лица na темa "Финализиране изграждането на мрежата НАТУРА 2000".

снимка на Антоанета Йотова

Много често промените в климата се свързват с емисиите на парникови газове (ПГ) – изразени в еквивалент на въглероден диоксид (СО2) в атмосферата, а политиките за реагиране на тези промени – с действия за намаляване на емисиите ПГ. Всъщност климатичните промени в съвременната епоха се проявяват по много и разнообразни начини в различните части на планетата, затова политиките по климата трябва да включват разнообразни действия, отчитайки местните особености като проява на глобалните процеси.

снимка на Вера Стаевска

В отговор на заявление на Зелени закони по ЗДОИ, Министерството на околната среда и водите ни предостави кореспонденцията си към 19.02.2016г. във връзка с разработваните в момента планове за управление на паркове - това са плановете на Беласица, Българка, Витоша, Пирин, Рила и Централен Балкан.

снимка на Бояна Василева

Днес 24.02.2016 г. в 9.00 часа пред входа на Министерски съвет (МС) инициатива Зелени закони организира флашмоб в протест срещу вземането на решение на министрите в петък, 19 февруари, за узаконяване на нарушенията в концесията на ски-зона Банско в НП Пирин чрез промяна в концесионния договор, увеличаваща площта на концесията 10 пъти, а концесионната такса – 2 пъти.

снимка на Петко Ковачев

Промяната в чл. 18, ал. 7 на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) през м. декември 2015 г. ни даде повод да се вгледаме в конкретните разпоредби на тази алинея. Тя се отнася до преференциите, които могат да се използват при производството на електроенергия и топлоенегия по комбиниран способ от енергийните обекти по чл. 24, т. 3 и е включена в закона с промените, направени през юли 2015 г. Ето и пълния й оригинален текст:

Чл. 18.

...

снимка на Бояна Василева

На 18 февруари 2016 г. (четвъртък) инициативата „Зелени закони“ проведе работна среща на тема „Бъдещото на Витоша“ с общински съветници на Столична община.

снимка на Бояна Василева

До 29 февруари 2016 г. инициатива "Зелени закони" провежда конкурс за кратък еко-комикс. Конкурсът цели да разясни най-важните проблеми в българската политика за околна среда, по които експертите на "Зелени закони" работят, както и да помогне за по-активно участие на гражданите и институциите за решаването на тези проблеми.

снимка на Вера Стаевска

Забележките, които Министерството изисква да бъдат отразени в проекта за план за управление на парк Пирин, преди той отново да бъде предложен за одобрение, са изложени в 27 страници.

снимка на Мъгърдич Хулиян

„Нова година, нов късмет“, казва народът. Със следващия програмен период за  програмата за селските райони, можем да кажем, „Нова програма, стари проблеми“ или - как ще решаваме стари проблеми с нови цели или нови мерки?

снимка на Петко Ковачев

В проведената втора работна среща за нова енергийна стратегия на България (9.02.2016) взеха участие експерти от гражданския сектор.

снимка на Тома Белев

Министерството на околната среда и водите върна за преработка проекта за НП Пирин, в проекта за НП Рила донякъде са отразени критиките на обществото, а проектът за ПП Витоша засега е без отговор

снимка на Петко Ковачев

От „Зелени закони“  организираме работна среща на институции и експерти за необходимостта от нова енергийна стратегия на България. Дискусията ще се състои на 9 февруари (вторник) от 15.00 до 17.00 ч в „Есенс център“, ул. 6-ти септември № 37, гр. София.

снимка на Стефан Аврамов

Вчера, 02.02.2016 год. с огромно мнозинство от 592 гласа "ЗА" и само 52 гласа "ПРОТИВ", евродепутатите одобриха доклад за междинния преглед на Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие, в който се призовава за защита на Директивите за птиците и местообитанията. Докладът беше "доклад по собствена инициатива", водена от белгийския евродепутат Mark Demesmaeker.

снимка на Антоанета Йотова

Интегрирането на политиките по околна среда (ПОС) и на политиката по изменение на климата (ПИК) при използване на средствата от европейските фондове е един от основните въпроси по тема „климат“, които следим в „Зелени закони“ (ЗЗ). На последните заседания на МС за 2015 г. са разгледани и одобрени документи, които са от значение за работата у нас по този въпрос през настоящата и следващите години, и по-точно:

снимка на Антоанета Йотова

Годишната среща на върха по Рамковата конвенция на ООН за изменение на климата (СОР21, 30 ноември – 12 декември 2015 г., Париж) безспорно бе най-значимото събитие през 2015 година по темата „климат“ в международен план, но има значение и за националните действия по темата. Срещата приключи с приемане на ново международно споразумение за действия след 2020 г., като за първи път в него се предвижда участие на всички близо 200 страни по тази Конвенция.

снимка на Бояна Василева

Законът за браншовите организации в земеделието се разработва без тяхното участие

снимка на Антоанета Йотова

Ключовото в най-широк смисъл международно събитие - годишната среща на върха по Рамковата конвенция на ООН за изменение на климата (СОР21, 30 ноември – 11 декември 2015 г., Париж) навлезе във втората си седмица, в края на която ще знаем дали преговорите за ново, правно обвързващо международно споразумение за действия след изтичане през 2020 г. на договореното по Протокола от Киото са приключили успешно. 

снимка на Петко Ковачев

През месеците октомври и ноември Народното събрание (НС) не е разглеждало законопроекти в сектор „Енергетика“ и не е гласувало такива. За двата месеца Комисията по енергетика в НС е имала само едно заседание, на което е разглеждала Закона за държавния бюджет в частта му за Министерството на енергетиката.

Министерството на енергетиката (МЕ) е пуснало за обсъждане проектите на четири наредби, три от които свързани с изискванията на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

снимка на Бояна Василева

На 16.12.2015 г. от 16.00 до 18.00 часа в зала Пеша Николова в Центъра за култура и дебат "Червената къща" ще се състои публичен дебат на тема "Политиките за промените в климата в България след COP21".

На дебата бяха поканени министрите, които имат отношение по изпълнение на политиките за изменениетона климата в България: министрите на околната среда и водите, земеделието и храните, енергетиката, икономиката, регионалното развитие и изп. директор на АУЕР.

снимка на Мъгърдич Хулиян

Ако проследим практиката на Министерство на земеделието и храните (МЗХ) в последните години, особено в нормотворческата дейност, последното нещо, което бихме си помислили е, че има проблем със статута на браншовите организации в земеделието. Последните имат широк достъп до работните групи и не само - вземат активно участие във всички инициативи на министерството, включително и PR такива, и често заявяват позиции по категоричен и дори неприличен за МЗХ начин, ако се наложи.

снимка на Мъгърдич Хулиян

В последно време наблюдаваме засилен интерес на законодателя към възможността да бъдат въведени нови правила, регулиращи производството и търговията с храни. Двамата основни играчи в полето на потребителското здраве – Министерство на здравеопазването и Министерство на земеделието и храните предприеха самостоятелни и смели инициативи насочени  към подобряване на регулаторната среда – къде в полза на потребителя, къде в полза на производителите.

снимка на Вера Стаевска

Поглеждайки към отминалите избори за местна власт и някои безобразия, които през последните три месеца отново накараха природозащитници и обикновени граждани да излязат на улицата - например, разораване на залесени от доброволци площи в ПП Витоша без разрешение, но и без наказание, - инициативата "Зелени закони" продължава да се фокусира върху устойчивите политики за околна среда .

снимка на Вера Стаевска

В четвъртък коалиция "За да остане природа в България" организира пореден протест в опит да се спасят останалите запазени територии в парковете Рила, Пирин и Витоша - повече тук

снимка на Петко Ковачев

В началото на м. септември 2015 г. четирите национално признати работодателски организации1 публикуваха проектосписък с идеи за българската енергетика, претенциозно наречен „Пътната карта за неотложни промени в енергетиката“. Повод за появата на този списък беше очакването за повишаване цената на електроенергията за бизнеса от 01.07.2015 г., което беше „изместено“ под натиска на правителството за след 01.08.2015 г.

снимка на Мъгърдич Хулиян

Мярка 4.2 - подкрепа за родните производители и преработватели – да, но дали за всички или отново само за избрани

Въпреки публичното говорене на институциите в подкрепа на малките и средни земеделски  производители, на практика наблюдаваме  точно обратното – отново предимство ще имат големите. 

Мярка 4.2 е ключова за преработвателния бизнес и прохождащия малък бизнес в отрасъл Земеделие.

снимка на Антоанета Йотова

С наближаване на годишната среща на върха по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата 21-ва конференция на страните (СОР21, 30 ноември - 11 декември, Париж) активността и на международно, и на европейско ниво се засилва.

снимка на Вера Стаевска

По искане на "Зелени закони“ във вторник, 10 ноември, се проведе среща на природозащитници с министъра на околната среда и водите Ивелина Василева. Темата на срещата беше обсъждане на позицията на страната в процеса на оценката на природозащитното законодателство на ЕС (Директива за птиците и Директива за местообитанията). Процесът на оценка е воден от Европейската комисия и се очаква да завърши през 2016 г.

снимка на Андрей Симеонов

Директивите за птиците и за местообитанията представляват най-перспективната и успешна политика за опазване на природата в света, като в същото време осигуряват достатъчно гъвкавост за устойчиво икономическо развитие.

снимка на Тома Белев

В отговор на писмо от Зелени закони на 3 ноември се проведе среща по повод поставянето през октомври от Комитета на Орхуската конвенция към българското правителство на краен срок декември 2015 г. за  промени в Закона за устройство па територията (ЗУТ) с разпоредбите на чл. 9, ал. 2 и 3 от Орхуската конвенция.

снимка на Антоанета Йотова

На 20 октомври 2015 г. се състоя организираната от "Зелени закони" (ЗЗ) работна среща на тема „ПИК и ПОС - ефективни „хоризонтални“ инструменти за използване на еврофондовете през периода 2014-2020 г.“.

снимка на Александър Дунчев

Коалицията "За да остане природа в България" и "Зелени закони" предупреждаваме, че с доклад от 20 октомври 2015 г. Комитетът по прилагане на Орхуската конвенция към ООН дава на България нов срок до края на годината, в който държавата да предприеме законодателни мерки за осигуряване на достъпа до правосъдие при одобряването на устройствени планове(ОУП и ПУП) и издаването на разрешения за строеж.

снимка на Антоанета Йотова

Сдружение за изследователски практики изпълнява втори проект в рамките на инициативата „Зелени закони“: „Граждански мониторинг за по-зелени закони и устойчиво управление на природните ресурси“. Проектът цели стимулиране на развитието на политики за балансирано развитие и използване на природните ресурси, включително чрез експертен анализ, работни срещи и публични дискусии на политически представители и граждани по темите: Биоразнообразие и гори, Климат, Енергийни политики, Селски райони и Устройство на територията.

снимка на Стефан Аврамов

Преди няколко дни прес-центърът на МОСВ съобщи, че на 30.09.2015 год. Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева се е срещнала с министъра на земеделието на Кралство Нидерландия Шарон Дайксма, като по време на разговорите двете страни са се обединили около необходимостта от промяна на Директивата за местообитанията, с която бе създадена Натура 2000. 

снимка на Петко Ковачев

Законодателната активност през м. септември 2015 г. в областта на енергетиката е слаба. Няма приети закони нито внесени законопроекти, които да имат пряко или косвено отношение към сектора. Министерството на енергетиката (МЕ) също не е проявило нормотворческа активност през периода. Междувременно МЕ определи "Шел Експлорейшън енд Прадакшън (LIX) Б.В." за титуляр на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ в блок "1-14 Силистар" в „дълбоко Черно море“.

снимка на Антоанета Йотова

В момент, когато световната политика „ври и кипи” по отношение на промените на климата - през юли папа Франциск публикува специална енциклика по темата и през септември се обърна с призив към делегатите на Генералната асамблея на ООН да заемат "много силна позиция" по изменението на климата на предстоящата през декември глобална среща на върха в Париж, а президентът на САЩ Барак Обама обяви, че „климатът ще е най-голямото предизвикателство на този век, по-драматично от всички други”, българските политици продължават с традицията на политиката на „щрауса”.

снимка на Бояна Василева

За нас е важно да знаем какво мислите за работата на Сдружение за изследователски практики (СИП), за целта създадохме анкета.

Анкетата е тук.

Благодарим Ви предварително за попълване на анкетата!

Вашите отговори ще ни помогнат да планираме по-адекватно и устойчиво развитието на СИП.

снимка на Мъгърдич Хулиян

В петък, 25 септември 2015г., се проведе третия поред Комитет за наблюдение на ПРСР 2014-2020. В Дневния ред на програмата от МЗХ бе включена точка с изменение и допълнение на мярка „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020. Предлагането изменение се състои в допълнение на мерките за опазване на биологичното разнообразие в страната, чрез дейност насочена към отглеждането на медоносни растения за подсигуряване на паша за пчелите.

снимка на Вера Стаевска

Внесеното на 30.09.2015г в деловодствата на ДПП Витоша и ИАГ наше становище за проектоплана за парк Витоша можете да прочетете в прикачения документ.

снимка на Вера Стаевска

На 28 септември експертите на Зелени закони Александър Дунчев и Тома Белев представиха пред граждани предвижданията на проекта за план за управление на парк Витоша, разработван от фирма "Пролес Инженеринг" ЕООД в рамките на обществена поръчка № 01946-2014-0001 „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша” за периода 2015 – 2024 г. вкл.

снимка на Андрей Симеонов

Категорично срещу ново строителство в Природен парк „Витоша” - около това мнение се обединиха представители на различни политически сили, които присъстваха на организирания в понеделник от „Зелени закони” и коалиция "За да остане природа в България" дебат на тема „Бъдещето на Витоша“.

снимка на Вера Стаевска

Предлагаме ви синтезирана основа за писане на Вашето собствено становище, разработена от колегите от WWF- България - тук.

снимка на Тома Белев

Както вече съобщихме, в понеделник, 28.09.2015 г., в зала „Мати-Д” в допълнителната сграда на НДК над кино „Люмиер“ от „Зелени закони” и коалиция "За да остане природа в България" организираме

дебат на тема „Бъдещето на Витоша“.

Дискусията e разделена на две части:

снимка на Андрей Симеонов

Настоящето и бъдещето на Витоша са сред най-наболелите въпроси, които вълнуват жителите и гостите на София. Всички желаем „белият дроб” на столицата да остане непокътнат за бъдещите поколения и да бъде достъпен за всички граждани, а тези въпроси се уреждат от план за управление на природния парк, който в момента се преработва. По този повод и във връзка с наближаващите местни избори, от „Зелени закони” и коалиция "За да остане природа в България" организираме дебат на тема „Бъдещето на Витоша“,

снимка на Вера Стаевска

От "Зелени закони" изготвихме приложеното становище във връзка с общественото обсъждане на 23 септември на проект за план за управление на Национален парк "Рила". Смятаме, че зоните и режимите не отчитат приоритетите, заявени от националното обществено мнение и от мнението на местното население - а именно, че е нужна по-добра защита на горите и водите в Рила. В допълнение, проектът не е в завършен и пълен вид и препоръчваме доработката му, след което да се проведе отново обществено обсъждане. Повече подробности можете да прочетете в приложеното становище.

 

снимка на Вера Стаевска

В момента се разработва план за управление на Национален парк "Рила",  Образец на становище  е качен тук , разработен от Коалиция "За да остане природа", за да е в помощ, когато разработвате своето. Становищата могат да се изпратят от всеки гражданин на страната и трябва да се адресират до дирекцията на парка: ДНП Рила, Благоевград 2700, кв.

снимка на Мъгърдич Хулиян

Нов закон, нов късмет  а дано, ама надали!  От публикуването си на 15 Октомври 1999г. до момента настоящият Закон за храните е променян и допълван повече от 30 пъти. Само за периода след 2007 г. е променян и допълван 21 пъти и въпреки това не успява да отговори на изискванията, както на производители, така и на посредници и потребители.

снимка на Вера Стаевска

Днес от Сдружение за изследователски практики се обърнахме към районния кмет на община "Възраждане",  началника на Дирекция за национален строителен контрол, столичния кмет и председателя на Комисията за защита на конкуренцията  с молба да разгледат течащите строителни дейности по обществена поръчка за 6 обекта (детски и спортни площадки и междублокови пространства), за която е сключен договор без необходимите разрешителни по Закона за устройство на територията и при процедура за обществената поръчка в непрозрачна среда, повдигащa съмнения към доброто управление на парите н

снимка на Андрей Симеонов

С наближаването на края на лятото на 2015 г., което, за щастие, поне досега не беше белязано от природни катаклизми в България, наближават и изборите за местна власт. На фона на очакваните дебати за посоката и начинанията, които ще определят управлението на общините у нас през следващите четири години, инициативата „Зелени закони” - онлайн и „на живо”, отново ще акцентира върху устойчивите политики за околна среда. 

снимка на Петко Ковачев

В отговор на искане от 15.07.2015 г. за достъп до обществена информация от "Зелени закони", свързано с бъдещето на проекта за нефтопровод „Бургас – Александруполис“, от Министерството на финансите (МФ) отговарят (виж прикачения документ), че България е предприела действия за ликвидацията на международната проектна компания „Транс Болкан Пайплайн Б.В.“ (Холандия) пред местен търговски съд, въпреки несъгласието на руския и гръцкия акционери. От 01.08.2012 г.

снимка на Вера Стаевска

Абсурдно кратък срок е даден за обществена консултация за изменение на цели 49 закона, сред които и на Закона за устройство на територията. В писмо до Министерски съвет, с копие до ЕК (приложено към тази новина),  от инициативата „Зелени закони” днес предложихме този срок да се удължи до 11 октомври, още повече, че обявените за консултация законови промени се разпростират на 320 страници.

снимка на Андрей Симеонов

Само две седмици през почивния месец август бяха отпуснати за обществено обсъждане на един изключително важен документ, който ще определя как ще се усвояват част от европейските фондове в периода до 2020 година.  Става въпрос за публикувания за обществено обсъждане на 5 август проект на документ „Насо

снимка на Александър Дунчев

През последните месеци се проведоха редица срещи на природозащитници и институции във връзка с приетите в края на юли 2015г промени в Закона за горите, обнародвани на 7 август 2015 г.

снимка на Вера Стаевска

От "Зелени закони" внесохме негативно становище за предложения за обществено обсъждане проект на план за управление на НП Пирин, разработен от фирма "Пролес Инженеринг" като изпълнител на обществена поръчка № 01135-2012-0003 за 1.7 милиона лева. Множеството проблеми в текста сочат, че предлаганите от проекта цели и режими на управление противоречат на научните данни  и с това говорят за изпълнение на поръчка, различна от обществения интерес за управление на НП Пирин. Становището е прикачено към публикацията като сканиран документ.

снимка на Петко Ковачев

В срещата, организирана от "Зелени закони" на 16 юли в Културен център "Г-8", участваха експерти от НПО, държавни и политически структури. Изказаха се различни мнения за това, доколко е реалистично дългосрочна Енергийна стратегия на България с хоризонт за действие към 2040г да се разработи обективно и да има за ефект реален преход към пост-въглеродна икономика, при статуквото на дългосрочните договори на националния пазар в момента.

снимка на Вера Стаевска

В момента фирмата "Пролес Инженеринг" ООД  предлага проект за план за управление на НП Пирин, който поставя бъдещето на парка пред редица заплахи. Този проект би трябвало да е резултат на сериозен труд по изработка на плана в изпълнение на обществена поръчка за 1.7 млн лева.

снимка на Петко Ковачев

Категорично не подкрепяме проекта за Наредба за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници. С него Министерството на енергетиката, Министерството на икономиката и Министерството на финансите предлагат тежката индустрия да получи 85% отстъпка от т.

снимка на Вера Стаевска

 На 7 юли нашите колеги от коалицията "За да остане природа в България" организират обществено обсъждане на подготвяния нов план за управление на Национален парк Пирин - проектотекстовете във формат,  от който можете да копирате за своите становища, можете да намер

снимка на Антоанета Йотова

2015 е година за важни стъпки и решения в процеса на постигане на ново, правно обвързващо международно споразумение за реагиране на промените в климата за периода след 2020 г. От началото на годината в различни формати се провеждат европейски и международни срещи в подготовка на финалното решение, което предстои да се вземе в началото на м. декември в Париж на 21-вата конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН за изменение на климата (СОР-21).

снимка на Бояна Василева

На 7 юли (вторник) от 16.00 до 20.00 часа в зала МАТИ-Д (пл. България 1, НДК) ще се проведе алтернативо обществено обсъждане на План за управление на Национален парк "Пирин" за периода 2014-2023 г. под наслов "А ти защо обичаш Пирин?"

снимка на Мъгърдич Хулиян

Платформата „Зелени закони“, Национално сдружение на малките семейни фермери и преработватели, Сдружение „Традиции и предприемачество в земеделието“, Сдружението за отглеждане и развъждане на Маришките овце, Национална Овцевъдна Асоциация (НОА), Сдружението за биологично пчеларство (СБП) поискаха от европейският комисар по земеделие г-н Фил Хоган да преразгледат решението за изключването на животновъдите и пчеларите от Те

снимка на Вера Стаевска

Ако имате  опит в организирането на кампании или в разпространяване на информация, ако се интересувате от опазването на природата и сте съгласни с нас, че гражданите трябва да имат глас при формулирането на политиките, може би Вие сте НашиЯТ човек.

снимка на Вера Стаевска

На 23 юни 2015 г. (вторник) от 16 до 18 ч. инициативата "Зелени закони" oрганизира поредния си дебат на представители на политически партии и граждани на тема: „Ще спрат ли незаконния дърводобив промените в закона за горите?“. Поканени са всички парламентарно представени политически сили, както и ПП "Зелените" и отговорните по темата институции – МЗХ, прокуратурата  и МВР.

снимка на Бояна Василева

На 16 юни 2015 г. в Културен център Г-8 се състоя работна среща на тема "Промените в Закона за горите". На срещата присъстваха представители на ИАГ (Изпълнителна агенция за горите), ИГ при БАН, НПО.

снимка на Тома Белев

От инициативата "Зелени закони" и коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България" предупреждаваме, че всеки момент в Национален парк Пирин започват сечите за разширяване на просеката на лифта „Тодорка“ в ски зона Банско и подмяната му с по-голям в нарушение на законите.

снимка на Вера Стаевска

Проект "Зелени закони" на Сдружение за изследователски практики подкрепя становището относно публикувания на интернет-сайта за обществени консултации на Министерски съвет проект на ЗИД на Закона за горите, изготвено от Коалицията "За да остане природа в България".

снимка на Вера Стаевска

Проектът „Да говорим (на) открито: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда“ приключва с края на април 2015 г. Кратко обобщение на мониторинга и дебатите "Зелени закони", осъществени от екипа на проекта, можете да видите в приложената финална публикация. Благодарим на всички, които участваха и ни подкрепиха! Очаквайте продължение на инициативата "Зелени закони"  със следващия проект на Сдружение за изследователски практики, започващ през юни 2015г.

снимка на Свилен Овчаров

Както е известно, срещу България е налице действаща наказателна процедура, започната от Европейската комисия по повод нерегламентирана схема за държавна помощ, приведена в действие от Република България при замените на горска земя.

снимка на Вера Стаевска

„Сдружение за изследователски практики“ (СИП) ще проведе последния си дебат по проект „Да говорим (на) открито: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда“ на тема „Развитие на селските райони“. Поканени са всички парламентарно представени партии, включително ПП "Зелените", които са традиционен вече участник в организираните от екипа "Зелени закони" срещи за обсъждане на управленските инициативи за опазване на природата. Датата на дебата "Селски райони" е 16 април 2015 г.

снимка на Мъгърдич Хулиян

Платформата „Зелени закони“ , Национално сдружение на малките семейни фермери и преработватели и Сдружение „Традиции и предприемачество в земеделието“ алармираме МЗХ за опасност от проваляне на Тематичната  подпорграма на програмата за развитие на селските райони 2014-2020 .

снимка на Тома Белев

На фона на граждански шествия в няколко града с искания за по-добро управление на националните и природните паркове, днес експерти на платформата „Зелени закони“  и коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България" Тома Белев и Александър Дунчев предоставиха на Министъра на околната среда и водите Ивелина Василева нови данни за нарушения, засягащи Национален парк „Пирин“. Срещата бе инициирана от "Зелени закони" във връзка с правен анализ, който разкрива мащабна схема за разграбване на държавното имущество в ски зона Банско.

снимка на Бояна Василева

Ето за какво ще си говорим в понеделник (23 март 2015 г.) в Центъра за култура и дебат "Червената къща":

 • Как промените в законодателството за ВЕИ влияят върху цената на електроенергията и върху нивата на замърсяване на въздуха, а оттам - и върху здравето на населението?

 • Какво е значението на преговорите с американските ТЕЦ за цените на тока и продължаването на работата на ТЕЦ Бобов дол за околната среда и качеството на живот в България?

снимка на Вера Стаевска

Може би сте видяли по улиците стикера на Зелени закони с надпис "Аз съм Пирин" и ръкописна бележка "18 март, 18ч, Попа"? За какво става въпрос?

Днес от "Зелени закони" ще разговаряме с журналисти по темата за обявените национални протести. Срещата ни с журналисти ще бъде на "Попа" - точно преди обявеното от Коалиция „За да остане природа в България“ организира национално шествие "Да защитим защитените територии".

снимка на Вера Стаевска

На 5 март 2015 г комисия в състав Босилена Мелтева (медиен експерт на "Зелени закони"), Константин Иванов (ПР на коалиция "За да остане природа") и Андрей Ралев (експерт по защитени територии на "Прозрачни планини") оцени получените 37 предложения, за да избере най-точното и изразително послание за стикера на "Зелени закони" за популяризиране на гражданската позиция за НП Пирин. Всеки от членовете на журито присъди точки за точност на посланието спрямо проблема (1-10 точки), за артистичност на предложения слоган/хайку ( от 1 до 7 точки) и за хумор и/или иновативност (от 1 до 7 точки).

снимка на Бояна Василева

На 10 март 2015 г. (вторник) от 18.30 часа до 20.30 часа в Червената къща с участието на Марта Георгиева (ДСБ), Ерджан Ебатин (ДПС) и Петко Цветков (ПП Зелените) ще започне заключителната серия дебати по проект "Да говорим (на) открито: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда". Отново ще се срещнем "на открито" с политическите партии, за да проследим какво се е променило след предизборните дебати от май и септември 2014 г.

снимка на Вера Стаевска

От "Зелени закони" подкрепяме подписката за горите, инициирана от „Прозрачни планини“ и ще следим реакцията на ИАГ по 7-те искания в нея.

снимка на Мъгърдич Хулиян

Кратък преглед на предложените Мярка 10 „Агроекология и климат”, Мярка 11 „Биологично земеделие”, Мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“,  и  Мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения” от ПРСР 2014-2020 г

снимка на Бояна Василева

На тази тема утре, петък 06.02.2014 г., от 11.00 часа ще се проведе пресконференция в Национален пресклуб - БТА, гр. София.

На пресконференцията ще разговаряме по въпроса: Защо министрите лобират за неправомерна държавна помощ, която да бъде раздадена чрез новия план за Пирин, в нарушение на екологичното законодателство?

снимка на Тома Белев

Днес екипът на "Зелени закони" внесе в МОСВ и МС писмо, разясняващо на институциите защо изготвяният в момента проект за План за управление на Национален парк "Пирин" нарушава екологичното законодателство на България.  Писмото можете да прочетете в приложения документ.

снимка на Вера Стаевска

На 21 януари т.г. правителството публикува своята управленска програма, която детайлно да опише стъпките, планирани за осъществяване на коалиционната декларация, съставена при сформирането на втория кабинет „Борисов“ с участие на ГЕРБ, РБ и ПФ през октомври 2014 г.

снимка на Петко Ковачев

Екипът на Зелени закони“ приветства изявленията на руски официални източници, че проектът „Южен поток“ е окончателно и безвъзвратно приключил. Очакваме този факт да бъде и документално потвърден от руска страна в най-кратки срокове.

снимка на Петко Ковачев

Екипът на „Зелени закони“ смята, че блокове 5 и 6 в АЕЦ „Козлодуй“ могат да работят само до изчерпване на проектния им 30-годишен ресурс. Това означава, че 5-ти реактор трябва да работи до края на 2017 г., а 6-ти – до края на 2021 г.

снимка на Вера Стаевска

На 05.09.2014 година Европейската Комисия, след разследване на подадения през 2008 сигнал от български НПО, публикува решение, с което обявява заменките на горски фонд за незаконна държавна помощ и задължи България да възстанови държавната помощ, предоставена по сделки за замени на гори.

снимка на Бояна Василева

От "Зелени закони" подкрепяме становището на Коалиция "За да остане природа в България" към община Балчик, РИОСВ - Варна и МОСВ и представеното възражение  от собственици на имоти относно изграждането на Ваканционно селище „Момчил Голф и голф игрище” на площ от 1472,77 дка в защитена зона „Балчик” BG0002061.

снимка на Тома Белев

Екипът на проект „Зелени закони“ изразява загриженост за бъдещото възстановяване на държавната помощ от заменките, с оглед на мерките, предприети от правителството в тази посока в края на 2014 г.

снимка на Антоанета Йотова

От "Зелени закони" приветстваме постоянството на правителството в приоритизирането на енергийната ефективност и осъществяване на обещаното в предизборната програма на ПП ГЕРБ и включено в програмната декларация на коалиционното правителство 

снимка на Стефан Аврамов

На 29 декември, с оглед сроковете, поставени от Европейската комисия към България, екипът на Зелени закони внесе в МОСВ предложение за обявяване на защитена зона "Рила буфер", което да разреши констатираните от ЕК проблеми. Предложената документация е обсъждана с експерти от Коалицията от НПО и граждански групи "За да остане природа в България" и от БАН. Документацията, както и писмото до МОСВ, можете да видите в прикачените документи.

снимка на Вера Стаевска

На 22 декември 2014 г. Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България" и платформите за дебат и участие „Прозрачни планини“ и „Зелени закони“ проведоха конференция за медиите, в която разясниха нарушенията на законите, които се извършват с подготвяния нов план за управление на Национален парк „Пирин“.

снимка на Тома Белев

Срокът за първо докладване от България за мерки за преодоляване несъответствието на Закона за устройство на територията (ЗУТ) към изискванията на Орхуската конвенция1 е декември 2014 г. Срокът е заложен в Решението от юли 2014 г. на Страните по конвенцията – пълния текст можете да прочетете тук .

снимка на Марта Златева

Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България" и платформите за дебат и участие „Прозрачни планини“ и „Зелени закони“ предупреждават, че в подготвяния нов план за управление на Национален парк Пирин се разрешават ново строителство на ски съоръжения, пътища и писти, добив на дървесина за пари, лов и пързаляне с моторни шейни.

снимка на Антоанета Йотова

След две седмици на преговори и с участието на представители от над 190 държави, на 20-тата среща на страните от Рамковата конвенция по изменение на климата (СОР-20, Лима, Перу, 1-13 декември 2014 г.) приключи важен етап към постигане на ново международно споразумение по изменение на климата. Поради изтичане на договореното по Протокола от Киото, такова споразумение е необходимо, за да обедини действията на всички страни за смекчаване на последствията от и адаптиране към климатичните промени след 2020 г.

снимка на Марта Златева

Радваме се да представим обобщена информация от работата ни по проект "Да говорим (на) открито" от септември насам. В приложените документи можете да научите за това:

- какви приоритети за околната среда прочетоха експертите на "Зелени закони" в предизборните програми на основните политически партии преди националните избори;

снимка на Тома Белев

Решение от юли 2014 г. на страните по Орхуската конвенция,публикувано на 12.10. 2014 г., отново констатира, че българският Закон за устройство на територията (ЗУТ) продължава да не дава възможност на всички граждани да участват в обсъждане на Общите устройствени планове и Подробните устройствени планове, въпреки аналогичната констатация от 2012 г. Изтъква се, че промените в ЗУТ от българска страна след решението от 2012 г. не са насочени към подобряване на гражданското участие.

снимка на Вера Стаевска

Социологическото изследване, представено като част от подготовката на ПУ на НП Пирин вчера - приложен документ,- показва:

- на национално ниво: 88,3% подкрепят твърдението "Икономическият растеж и благополучието са важни за обществото, но това трябва да става без да се застрашава природата", а едва 10,3% са съгласни със "За да се постигне икономически растеж и благополучие на обществото, е допустимо да се правят компромиси, въпреки че се застрашава природата"

снимка на Вера Стаевска

Документация по разработване на нов ПУ за НП Пирин, предоставено от изпълнителя Пролес към 26.11.2014 г.

снимка на Вера Стаевска

От "Да говорим (на) открито" подкрепяме Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България" в силно тревожното й становище по проекта за нов план за управление на Национален парк Пирин. Становището на коалицията, акцентиращо върху факта, че проектът включва 333 км ски писти и 28 пъти нарастване на дърводобива, можете да прочетете от прикачения документ.

 

снимка на Бояна Василева

Представяме Ви интересни презентации и публикации във връзка с управление и финансиране на дейности на територии в Натура 2000 в периода 2014-2020. Публикацията е в следствие на проведена работилница на тема: "Управление на Натура 2000" от CEEWEB for Biodiversity.

http://www.ceeweb.org/event/biogeographical-process-networking-event/

снимка на Петко Ковачев

Проектът за програмна декларация на правителството ГЕРБ-РБ-АБВ-ПФ представя една неамбициозна business-as-usual визия за развитието на българската енергетика. Напълно запазен е традиционният подход на фокусиране в големите енергийни проекти – АЕЦ, газопроводи, добив на нефт и газ. В същото време изглеждат забравени проблемите с ТЕЦ (вкл. от гледна точка на действия, необходими за реагиране на промените в климата), преносната инфраструктура за електроенергията и др.

снимка на Вера Стаевска

Швейцарското междинно звено, координатор на Българо-швейцарската програма за сътрудничество, представи електронен вариант на книжката „Гражданско общество, партньорства, мрежи“. Книжката дава информация за финансирането от програмата и представя всеки проект на една страница. На стр. 18 можете да видите основната информация по проекта ни "Да говорим (на) открито".

(Можете да видите книжката като приложен документ)

снимка на Вера Стаевска

В програмната декларация на новосформирания коалиционен кабинет липсват ключовите въпроси за околната среда в България. Вместо тях има неясни общи формулировки, зад които само може да се гадае какво имат предвид политиците.

снимка на Стефан Аврамов

На 16.10.2014 г. Европейската Комисия публикува прес съобщение, че е изпратила второ писмо до България с искане да доразвие защитените зони за защита на птиците в България.

снимка на Антоанета Йотова

След като през септември отново чухме предизборни обещания от партиите, от Зелени закони продължаваме да наблюдаваме какво се случва в реалните политически инициативи по темите климат, енергетика, биоразнообразие и гори, устройство на територията и селски райони. Започваме с кратък обзор на експерта Аноанета Йотова на последните политически действия за мерки по адаптация към климатичните промени:

Периодът след дебатите до момента бе наситен със събития, свързани с политиките за реагиране на промени в климата в международен, европейски и национален мащаб, по- важните от които са:

снимка на Вера Стаевска

На 30 септември се състоя дебатът „Биоразнообразие и устройство на територията”. В него, освен експертите на Сдружение за изследователски практики – Тома Белев и Стефан Аврамов, взеха участие Ивелина Василева (ГЕРБ), Марта Георгиева (Реформаторски блок) и Андрей Ралев („Зелените”) и близо 30 граждани.

снимка на Вера Стаевска

На 30 септември, от 18.30 ч., в Червената къща очакваме отново да се срещнем с представители на политически партии и неправителствени организации, медии и граждани, които да се включат във втория дебат тази есен по проект: „Да говорим (на) открито: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда".

снимка на Бояна Василева

Няколко дни преди провеждането на дебата на тема „Енергетика и климат” (16 септември, Червената къща, 18.30 ч.) имаме потвърждение на участниците от политическите партии, които поканихме д